ASETİK ASİT

Kategoriler: .

ASETİK ASİT

CAS NO                             : 64-19-7

KİMYASAL FORMÜLÜ  : CH3CO2H

DİĞER ADLARI                :Acetic acid ,Glacial Acetic Acid, Etanoik Asit ,Hidrojen asetat, Metankarboksilik asit , Sirke

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İLAÇ, GIDA VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Asetik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Alevlenir sıvılar (Kategori 3), H226
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1A), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer
tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 + P310
GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen
çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 +P310
GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar
Göz yaşartıcı.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Glacial acetic acid
Formül : C2H4O2
Molekül ağırlığı : 60,05 g/mol
CAS-No. : 64-19-7
EC-No. : 200-580-7
İndeks No. : 607-002-00-6
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Asetik asit
Alev. Sıvı 3; Cilt Aşnd. 1A;
Göz Hsr. 1; H226, H314, H318
Konsantrasyon sınırları: >= 90 %: Cilt Aşnd. 1A,
H314; 25 – < 90 %: Cilt
Aşnd. 1B, H314; 10 – < 25
%: Cilt Tah. 2, H315; 10 -< 25 %: Göz Tah. 2,
H319; 10 – < 25 %: Göz
Tah. 2, H319; 10 – < 25
%: Cilt Tah. 2, H315; 25 – < 90 %: Cilt Aşnd. 1B,
H314; >= 90 %: Cilt
Aşnd. 1A, H314; >= 90
%: Flam. Liq. 3, H226;<= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yükselmiş sıcaklıklarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile alın. İmha için gönderin. Etkilen alanı temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek her şeyden uzak tutunuz. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz.
Nem duyarlı
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı :ALEVLENİR SIVILAR
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol parametreleri
Değer Esaslar
Asetik asit 64-19-7 TWA (8 Saat)
10 ppm
25 mg/m3
Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: bütil kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,3 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Doğal lateks /kloropren
Minimum tabaka kalınlığı 0,6 mm
Delinme süresi: 32 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir
Vücut korunması
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve
kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: ABEK tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku acı
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: 16,2 °C – lit.
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 117 – 118 °C – lit.
f) Alevlenirlik (katı, gaz) uygulanmaz
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 19,9 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 4 %(V)
h) Parlama noktası 39 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 463 °C
j) Bozunma sıcaklığı Normal basınçta dekompoze olmadan damıtılabilir.
k) pH 2,5 nin 50 g/l nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: 1,17 mm2/s nin 20 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü
602,9 g/l nin 25 °C nin 1.013 hPa – tamamen çözünebilir
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: -0,17 nin 25 °C – Biyoakümülasyon beklenemez., (ECHA)
o) Buhar basıncı 20,79 hPa nin 25 °C
p) Yoğunluk 1,049 g/cm3 nin 25 °C – lit.
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 28,8 mN/m nin 10,0 °C
Nispi buhar yoğunluğu 2,07

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Isıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Oksitleyici maddeler, Çözünebilir karbonatlar ve fosfatlar, Hidroksitler, Metaller, Peroksitler, Permanganatlar (örn; potasyum permanganat), Aminler, Alkoller, Nitrik asit
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 3.310 mg/kg
Notlar: (RTECS)
LC50 Solunması halinde – Fare – 4 h – 2.819 mg/l – buhar
Notlar: (RTECS)
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Yanıklara neden olur. – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Notlar: (IUCLID)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Yanıklara neden olur. – 4 h
(OECD Test Rehberi 405)
Notlar: (IUCLID)
Notlar: Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Sıçan
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: soluma (buhar)
Yöntem: Mütajenlik (mikroçekirdek testi)
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: AF1225000
Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., gırtlak spazmı, iltihabı ve ödemi, bronş spazmı, iltihabı ve ödemi, pnömonit, pulmoner ödem, yanma hissi, Öksürük, Hışıltılı solunum, larinjit, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Konsantre asetik asidin yutulması veya solunması, solunum ve sindirim yolları dokularında hasara neden olur. Belirtileri kan kusma, kanlı ishal, yemek borusu ve mide kapısında ödem ve/veya delinme, pankreas iltihabı, hematüri, anüri, üremi, albuminüri, hemoliz, kasılmalar, bronşit, akciğer ödemi, pnömoni,
kalp-damar sistemi iflası, şok ve ölümdür. Yüksek yoğunlukta buharların cilde veya gözlere doğrudan teması veya maruz kalınması eritem, ciltte kabarma ve dökülmeler, yavaş iyileşen doku tahribatı,ciltte kararma, hiperkeratoz, çatlaklar, kornea erozyonu, opaklaşma, iris tabakası iltihaplanması, konjunktivit ve muhtemelen körlüğe nende olabilir.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
semi-statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – > 1.000 mg/l – 96 h
(OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 1.000 mg/l – 48 h
(OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test EC50 – Skeletonema costatum – > 1.000 mg/l – 72 h
(ISO 10253)
Bakteriler üzerinde toksisite
EC5 – Pseudomonas putida – 2.850 mg/l – 16 h
Notlar: nötr
microtox test EC50 – Photobacterium phosphoreum – 11 mg/l – 15 min
Notlar: (IUCLID)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
Sonuçlar: 99 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301D)
Notlar: (HSDB)
Sonuçlar: 95 % – Sudan kolaylıkla arıtılır
(OECD Test Rehberi 302B)
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOD)
880 mg/g
Notlar: (Kaynak)
BOD/ThBOD oranı 76 %
Notlar: (IUCLID)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı
için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 2789 IMDG: 2789 IATA: 2789
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ASETİK ASİT, GLASİYAL
IMDG: ACETIC ACID, GLACIAL
IATA: Acetic acid, glacial
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde  güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

 

Diğer Bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.