KALSİYUM HİDROKSİT

Kategoriler: .

KALSİYUM HİDROKSİT

CAS NO                             : 1305-62-0

KİMYASAL FORMÜLÜ  :Ca(OH)2

DİĞER ADLARI                :Sönmüş Kireç ,Kireç Sütü ,Kalsiyum(II) Hidroksit ,Kalsiyum kostik

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ ,KOZMETİK VE GIDA SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Kalsiyum Hidroksit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Önlem ifadeleri
P261 Tozunu solumaktan kaçının.
P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : Ca(OH)2
Molekül ağırlığı : 74,1 g/mol
CAS-No. : 1305-62-0
EC-No. : 215-137-3
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Kalsiyum hidroksit
Cilt Tah. 2; Göz Hsr. 1;
BHOT Tek Mrz. 3; H315,
H318, H335 <= 100 %
2.2 Karışımlar uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur.                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Kalsiyum oksit
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun. Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Hafif ağırlıktaki metal kaplar kullanmayınız.
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı  Yanmayan katılar
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol parametreleri
Değer Esaslar
Kalsiyum hidroksit 1305-62-0 TWA (8 Saat)
5 mg/m3 Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
ZOAD/TWA 15 mg/m3
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve
onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk beyaz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donmanoktası
Erime noktası/erime aralığı: >= 450 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.1
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 2.850 °C – (ayrışma)
f) Alevlenirlik (katı, gaz)
Bu ürün yanıcı değildir. – Yanıcılık (katılar)
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı > 400 °C – Katılara ait kendi kendine alev alma sıcaklıkları
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 12,4 – 12,6 nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 1,85 g/l nin 20 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.6
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
İnorganik maddeler için uygulanamaz
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 2,240 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk 2,22 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 109
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül Uygun veri yoktur karakteristikleri
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu yaklaşık400 kg/m3
Yüzey gerilimi 72 mN/m nin 1g/l nin 20 °C
– OECD Test Rehberi 115

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime uygun veri yoktur
10.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı ile ekzotermik reaksiyon: hidrojen sülfat
Hafif metaller
fosfor
organik nitro bileşikler
Asitler ,ile patlama riski vardır: anhidritler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Hafif metaller
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                              Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – dişi – > 2.000 mg/kg
(OECD Test Rehberi 425)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 6,04 mg/l – toz/buğu
(OECD Test Rehberi 436)
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – > 2.500 mg/kg
(OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Cildi tahriş eder.
(OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Gözlerde geri dönülemez etkiler
(OECD Test Rehberi 405)
Korneal karaltı riski. Körlük riski!
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunması halinde – Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi uygun veri yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerindetoksisite
statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 50,6 mg/l – 96 h (OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 49,1 mg/l – 48 h (OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 184,6 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon yapmaz.
11.4 Toprakta hareketlilik uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler:
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Seyreltilmiş olsa bile korosiv karışımlar oluşturur.
Atık su işlem tesisinde nötralizasyon mümkündür.
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.              Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik(R.G.13.12.2014-29204) Gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com