VİTAMİN D3 100.000 IU

Kategoriler: .

VİTAMİN D3 100.000 IU

CAS NO                             : 67-97-0

KİMYASAL FORMÜLÜ  :C27H44O

DİĞER ADLARI                :Cholecalciferol, (+)-Vitamin D3, 7-Dehydrocholesterol activated, Activated 7-dehydrocholesterol, Calciol

KULLANIM ALANLARI :İLAÇ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Vitamin D3 100.000 IU

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 2), H300
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 2), H330
Akut toksisite, Dermal (Kategori 2), H310
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Oral (Kategori 1), H372
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H300 + H310 + H330 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet kullanın.
P302 + P352 + P310 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın. Hemen
ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Vitamin D3 Activated 7-dehydrocholesterol Cholecalciferol 7-Dehydrocholesterol activated Calciol
Formül : C27H44O
Molekül ağırlığı : 384,64 g/mol
CAS-No. : 67-97-0
EC-No. : 200-673-2
İndeks No. : 603-180-00-4
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Vitamin D3
Akut Tok. 2; BHOT Tekrar.
Mrz. 1; H300, H330,
H310, H372
Konsantrasyon sınırları: >= 3 %: BHOT Tekrar. Mrz. 1, H372; 0,3 – < 3 %: BHOT Tekrar. Mrz. 2, H373; <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yutulduktan sonra: içmesi için su verin (en fazla iki bardak). Hemen tıbbi yardım araştırın.
Sadece istisnai durumlarda; eğer tıbbi yardım bir saat içerisinde sağlanamıyorsa, kusmasını sağlayın (sadece kişi uyanık ve tamamen bilinci yerinde ise). Sonra: aktif kömür (%10’luk çözelti içerisinde 20 – 40g). Mümkün olduğunca çabuk doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Toz oluşmasını ve teneffüs edilmesini her durumda engelleyiniz. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana
danışın.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Dikkatlice alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların oluşmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 6.1A: Yanıcı, akut zehirlilik Kategorisi 1 ve 2 / çok zehirli tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P3 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası/erime aralığı: 84 – 85 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: 10,24 – Olası biyolojik birikim, (Kaynak)
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk Uygun veri yoktur Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Oksitleyici maddeler
Asit anhidritler
asit halidler
Asitler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Hava Işık.
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 35 mg/kg
Notlar: (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – 4 h – 0,13 – 0,38 mg/l – toz/buğu
Notlar: (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
LD50 Dermal – Sıçan – erkek – 61 mg/kg
Notlar: (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Hassasiyet testi: – Kobay
Sonuçlar: negatif
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Sonuçlar: pozitif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Sonuçlar: negatif
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Sıçan
Hücre tipi: Kemik iliği
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Yutulması halinde – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.Notlar: Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: VS2900000
hiperkalsemi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
NOEC – Daphnia magna (Supiresi) – 100 mg/l – 48 h
Notlar: (test ortamında çözünürlük limitinin üstünde)
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
NOEC – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 100 mg/l – 96h
Notlar: (test ortamında çözünürlük limitinin üstünde)
Bakteriler üzerinde
toksisite
EC10 – Pseudomonas putida – > 10.000 mg/l – 30 min
Notlar: (test ortamında çözünürlük limitinin üstünde)
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
Sonuçlar: < 7 % – Kolay bozunmaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015,
R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 2811 IMDG: 2811 IATA: 2811
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ZEHİRLİ KATİ, ORGANİK, B.B.B. (Vitamin D3)
IMDG: TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. (Vitamin D3)
IATA: Toxic solid, organic, n.o.s. (Vitamin D3)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
H300 + H310 +H330
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda öldürücüdür.
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H372 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.