ÜRE

ÜRE

CAS NO                             : 57-13-6

KİMYASAL FORMÜLÜ  : CH4N2O

DİĞER ADLARI                :Karbamid, Karbonil Diamid, Karbonildiamin, Diaminometanal, Diaminometanon, Urea ,Amino Metanamid

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ,YEM KATKI MADDESİ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Üre

BÖLÜM 1. Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
1272/2008/EC yönetmeliği
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar bilinmiyor.

BÖLÜM 2. Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül CO(NH₂)₂ CH₄N₂O (Hill)
EC-No. 200-315-5
Molar kütle 60,06 g/mol
Notlar 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur.
2.2 Karışım uygulanmaz

BÖLÜM 3. İlk Yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Mide bulantısı, Kusma, Öksürük, Solunum darlığı
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler bilgi bulunmamaktadır.                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4. Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı değildir.
Toz patlaması riski.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
Amonyak, azotlu gazlar
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme
sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
5.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra.
Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 7. bölüme bakın.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 12. Bölüme bakın.

BÖLÜM 6. Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
6.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
6.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
6.3 Belirli son kullanımlar öngörülmemiştir.                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 6.1.
7.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Koruyucu gözlük
Ellerin korunması tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: 480 dakika
Kullanılacak eldivenler EC talimatı 89/686/EEC spesifikasyonlarına ve sonuç standart
Yukarıda belirtilen etkileme zamanı, tavsiye edilen eldiven çeşidi örneği ile EN374’e uygun olarak laboratuvarda KCL ile belirlenmiştir.
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Tavsiye edilen Filtre tipi: Asal maddelerin katı tanecikleri için P 1 Filtresi (DIN 3181’e uygun)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
7.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8. Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali katı
Renk beyaz
Koku amonyak içerir
Koku Eşiği Amonyak
pH yaklaşık 9 nin 100 g/l 20 °C
Erime noktası 133 °C
Metod: DIN 53181
Kaynama noktası/kaynama aralığı
Kaynama noktasının altında ayrışma
Parlama noktası Uygulanmaz
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir.
Alt patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Üst patlama limiti Bilgi bulunmamaktadır.
Buhar basıncı < 0,1 hPa nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu Bilgi bulunmamaktadır.
Yoğunluk 1,34 g/cm3 nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü yaklaşık1.000 g/l nin 20 °C
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -1,59 (25 °C)
OECD Test Talimatı 107
Biyoakümülasyon beklenemez.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı > 132 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik)
Bilgi bulunmamaktadır.
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı Uygulanmaz
Kütle yoğunluğu 720 – 760 kg/m3

BÖLÜM 9. Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Toz patlaması riski.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile ekzotermik reaksiyon:
metalik klorürler, Kloritler, kromatlar/perkromatlar, Flor, nitratlar, güçlü oksitleyici ajanlar, hidrojen peroksit, TITANIUM TETRACHLORIDE
Sıralalanlar ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur: bazlar, klorlu solventler
Şunlarla patlama/ekzotermik reaksiyon riski mevcuttur: amonyum nitrat, kalsiyum hipoklorit, Klor, kromil klorür, Nitrozo bileşiği, Sodyum hipoklorit, nitrosil bileşikler, fosfor pentaklorit, perkloratlar, nitritler, Nitro bileşikleri
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma (dekompozisyon).
9.5 Kaçınılması gereken maddeler çeşitli plastikler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 4’e bakınız.                                                                                                                                                              Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10. Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite
LD50 Sıçan: 8.471 mg/kg (RTECS)
Belirtiler: Mide bulantısı, Kusma
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite
LD50 Sıçan: 8.200 mg/kg (IUCLID)
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Tahriş yok.
(IUCLID)
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
(IUCLID)
Duyarlılık
İnsan deneyimi
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Sonuç: negatif
(IUCLID)
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
10.2 Ek bilgi
Doğada oluşan maddeler
Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11. Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 Leuciscus idus (Altın orfe): > 6.810 mg/l; 96 s (IUCLID)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC50 Daphnia magna (Defne): > 10.000 mg/l; 24 sa(IUCLID)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
IC5 Scenedesmus quadricauda (yeşil yosun): > 10.000 mg/l; 7 g
(Kaynak) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon)
Bakteriler üzerinde toksisite
EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 sa
(Kaynak) (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
96 %; 16 g
OECD Test Klavuzu 302B
Sudan kolaylıkla arıtılır
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su)
log Pow: -1,59 (25 °C)
OECD Test Talimatı 107
Biyoakümülasyon beklenemez.
11.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Madde, 1907/2006 Sayılı Yönetmeliğin (AT) XIII. Eki doğrultusunda PBT ve ya vPv kriterlerini karşılamaz.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12. Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın.
Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                                                                                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13. Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
13.1 – 13.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına
girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
13.1 – 13.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına
girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
13.1 – 13.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına
girmez.
13.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 14. Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10 – 13
Toz patlama sınıfı St1
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal
güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15. Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com