TRİETHANOLAMİN

TRİETHANOLAMİN

CAS NO                             : 102-71-6

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C6H15H2NO3

DİĞER ADLARI                : TEA, Triethanolamin, Sterolamide, Trihydroxytriethylamine, Trolamin, Sterolamide, Trietanolamin Homopolimer

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İNŞAAT VE TEKSTİL SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Triethanolamin

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
2.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C6H15NO3
Molekül ağırlığı : 149,19 g/mol
CAS-No. : 102-71-6
EC-No. : 203-049-8
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine gerek duyulmamıştır.
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur                                                                                                                                                                                              Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Yanıcı.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: azot oksitler
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6  ve 9). Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile (e.g. Chemizorb® OH⁺, Art. No. 101596) alın. İmha için gönderin. Etkilenen alanı temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Elleçleme ve depolama
6.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 6.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 10: Yanıcı sıvılar                                                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Tam temas
Malzeme: Lateks eldivenler
Minimum tabaka kalınlığı 0,6 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Ebat M)
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 60 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Solunum sisteminin korunması
Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali: sıvı
b) Renk: açık sarı
c) Koku: amin gibi
d) Erimenoktası/Donma noktası: Erime noktası: 20,5 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 335,4 °C nin 1.013 hPa – (ECHA)
f) Alevlenirlik (katı, gaz): Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları:  Üst patlayıcı limiti: 7,2 %(V), alt patlayıcı limiti: 1,3 %(V)
h) Parlama noktası 179 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
k) pH 10,5 – 11,5 nin 149 g/l nin 25 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur. Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü: 149 g/l nin 20 °C – tamamen çözünebilir
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su): Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı: Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk: 1,124 g/cm3 nin 20 °C. Bağıl yoğunluk: Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu: Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri: Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler: Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler: Hiç
8.2 Diğer bilgiler
Ayrışma sabiti 7,86 nin 25 °C
Nispi buhar yoğunluğu
5,15 – (Hava=1.0)

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uyarı! Nitrit, nitrat, nitrik asitle teması halinde nitrozaminlerin çıkışı olasıdır!
… ile ekzotermik reaksiyon:
anhidritler, halojenleştirici ajanlar, nitriller
Oksitleyici maddeler
Asitler
Aşağıdaki maddeler ile patlama ve/veya toksik gaz oluşumu riski vardır: Asit klorürler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Demir olmayan metaller, hafif metaller
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                    Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite: LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 6.400 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Tavşan – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez (OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif (OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
9.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 91 Days – Ters etkinin olmadığı düzey – 1.000 mg/kg
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Dermal – 90 Days – Ters etkinin olmadığı düzey -125 mg/kg
Böbreklere zarar verebilir. Dermatitis, deride yanma
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Karaciğer – Düzensizlik – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı

BÖLÜM 10: Ekolojik bilgiler
10.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 11.800 mg/l – 96 h Notlar: (ECHA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: statik test EC50 – Ceriodaphnia dubia (su piresi) – 609,88 mg/l – 48h Notlar: (ECHA)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 216mg/l – 72 h (DIN 38412) Notlar: (ECHA)
Bakteriler üzerinde toksisite: statik test IC50 – aktif çamur – > 1.000 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 5 d Sonuçlar: yaklaşık100 % – çabuk biyo-çözünür. Notlar: (ECHA)
Teorik oksijen ihtiyacı
2.040 mg/g Notlar: (IUCLID)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Cyprinus carpio (Sazan) – 6 Weeks nin 25 °C – 0,25 mg/l(Trietanolamin)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): < 3,9 (OECD Test Rehberi 305)
Cyprinus carpio (Sazan) – 6 Weeks nin 25 °C – 2,5 mg/l(Trietanolamin)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): < 0,4 (OECD Test Rehberi 305)
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
İçme suyu kaynakları için tehlikelidir.
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G.11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com