SÜLFÜRİK ASİT

Kategoriler: .

SÜLFÜRİK ASİT

CAS NO                             : 7664-93-9

KİMYASAL FORMÜLÜ  : H₂SO₄

DİĞER ADLARI                :Sulfuric Acid ,Vitriol Yağı, Hidrojen Sülfat, Sülfat Asidi, Zaç Yağı

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İLAÇ, VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Sülfürik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Metaller için aşındırıcı (Kategori 1), H290
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1A), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H290 Metalleri aşındırabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P234 Sadece orijinal ambalajında saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : H2SO4
Molekül ağırlığı : 98,08 g/mol
CAS-No. : 7664-93-9
EC-No. : 231-639-5
İndeks No. : 016-020-00-8
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
sülfürik asit
Met. Aşınd. 1; Cilt Aşnd.
1A; Göz Hsr. 1; H290,
H314, H318
Konsantrasyon sınırları: >= 15 %: Cilt Aşnd. 1A,
H314; 5 – < 15 %: Cilt
Tah. 2, H315; 5 – < 15 %:
Göz Tah. 2, H319; >= 0,3
%: Met. Corr. 1, H290; <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4  : Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Sülfür oksitler
Yanıcı değildir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir:
Sülfür oksitler
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile alın. İmha için gönderin. Etkilen alanı temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Metal kap kullanılmamlıdır.
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı: Yanıcı olmayan, korozif tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol parametreleri
Değer Esaslar
Sülfürik asit 7664-93-9 TWA (8 Saat)
0,05 mg/m3
Duman
Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Viton®
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: bütil kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 120 min
Vücut korunması
Asit rezistanslı koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: -20 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı yaklaşık335 °C nin 1.013 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 0,3 nin 49 g/l nin 25 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): yaklaşık24 mPa.s nin 20 °C
m) Su içinde çözünürlüğü 20 °C çözünür, (dikkat! sıcaklık oluşması)
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
İnorganik maddeler için uygulanamaz
o) Buhar basıncı yaklaşık0,0001 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 1,84 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
t) Oksitleyici özellikler Yükseltme potansiyeli
8.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu Uygulanmaz
Yüzey gerilimi 55,1 mN/m nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu yaklaşık 3,4

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime güçlü oksitleyici ajan
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Aşağıdaki maddeler ile patlama ve/veya toksik gaz oluşumu riski vardır:
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Alkali metaller
Alkali bileşikler
Amonyak
Aldehitler
Asetonitril
Alkali toprak metaller
Alkalinler
Asitler
Alkalin toprak bileşikleri
Metaller
Metal alaşımları
Fosfor oksitleri
Fosfor
Hidrürler
Halojen-halojen bileşikler
Oksihalojenik bileşikler
Permanganatlar
Nitratlar
Karpitler
Yanıcı maddeler
Organik solvent
Asetiliden
Nitriller
Organik nitro bileşikler
Anilinler
Peroksitler
Pikratlar
Nitridler
Lityum silisid
Demir (III) bileşikler
Bromatlar
Kloratlar
Aminler
Perkloratlar
Hidrojen peroksit
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler hayvan/bitki dokuları, Metaller Metallerle teması hidrojen gazı açığa çıkarır.
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 2.140 mg/kg (sülfürik asit)
Notlar: (ECHA)
Solunması halinde: Solunum sistemine koroziftir. (sülfürik asit)
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan (sülfürik asit)
Sonuçlar: Dokuda çok miktarda tahribatlara neden olur ve yıkıcı etkileri vardır.
Notlar: (IUCLID)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar. (sülfürik asit)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
(sülfürik asit)
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Sonuçlar: negatif
Notlar: (HSDB)
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., gırtlak spazmı, iltihabı ve ödemi, bronş spazmı, iltihabı ve ödemi, pnömonit, pulmoner ödem, yanma hissi, Öksürük, Hışıltılı solunum, larinjit, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma, Akciğer ödemi. Etkilerin görülmesi zaman alabilir.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. Aerosolleri teneffüs ettikten sonra: etkilenen mukoza zarına zararlıdır. Cilt temasından sonra: yara oluşumuyla beraber şiddetli yanma. Göz temasından sonra: yanma, korneal lezyonlar. Yuttuktan sonra: şiddetli ağrı (delme riski! ), bulantı, kusma, ishal. Birkaç hafta süren gizlilik döneminden sonra pilorik stenosis olabilir.
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 100 mg/l – 48 h
(sülfürik asit)
(OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h (sülfürik asit)
(OECD Test Rehberi 201)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler: Seyreltilmiş olsa bile korosiv karışımlar oluşturur.
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Toprağa veya suya karışmasına izin verilirse içme suyu kaynaklarını tehlikeye sokar.
Çevreye atılması önlenmelidir.
Biyolojik etkiler:
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Seyreltilmiş formunda bile aşındırıcıdır.
Biyolojik oksijen eksilmesine neden olmaz.
Toprağa veya suya bol miktarda karışmasına izin verildiğinde, içme suyu kaynaklarına tehlike arz eder.
Atık su işlem tesisinde nötralizasyon mümkündür.
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1830 IMDG: 1830 IATA: 1830
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: SÜLFÜRİK ASİT
IMDG: SULPHURIC ACID
IATA: Sulphuric acid
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal
güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H290 Metalleri aşındırabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.