SODYUM SELENİT

Kategoriler: .

SODYUM SELENİT

CAS NO                             :10102-18-8

KİMYASAL FORMÜLÜ  :Na2SeO3

DİĞER ADLARI                :Disodium selenite,Sodium selenite

KULLANIM ALANLARI : GIDA TAKVİYESİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi:Sodyum Selenit

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 2), H300
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 2), H330
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
cilt hassaslaştırıcı (Kategori 1), H317
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 2), H411
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H300 + H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H300 + H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : Na2O3Se
Molekül ağırlığı : 172,94 g/mol
CAS-No. : 10102-18-8
EC-No. : 233-267-9
İndeks No. : 034-003-00-3
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Sodyumselenit
Akut Tok. 2; Cilt Tah. 2;
Göz Tah. 2; Cilt Hassas. 1;
Sucul Kronik 2; H300,
H330, H315, H319, H317,
H411<= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yutulduktan sonra: içmesi için su verin (en fazla iki bardak). Hemen tıbbi yardım araştırın.
Sadece istisnai durumlarda; eğer tıbbi yardım bir saat içerisinde sağlanamıyorsa, kusmasını sağlayın (sadece kişi uyanık ve tamamen bilinci yerinde ise). Sonra: aktif kömür (%10’luk çözelti içerisinde 20 – 40g). Mümkün olduğunca çabuk doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Sodyum oksit
Selenyum/selenyum oksitler
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Toz oluşmasını ve teneffüs edilmesini her durumda engelleyiniz. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana
danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Dikkatlice alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların oluşmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Asitlerle beraber saklamayınız.
Nem duyarlı
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 6.1B: Yanıcı olmayan, akut zehirlilik Kategorisi 1 ve 2 / çok zehirli tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve arıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P3 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali Toz
b) Renk bej
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası/erime aralığı: > 350 °C – lit.
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir. – Yanıcılık (katılar)
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı > 400 °C nin 1.013,25 hPa – Katılara ait kendi kendine alev alma sıcaklıklarıkendi kendine alev almaz
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 898 g/l nin 25 °C – çözünür, (Kaynak)
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygulanmaz
o) Buhar basıncı < 0,00133 hPa nin 20 °C – (Kaynak)
p) Yoğunluk Uygun veri yoktur Bağıl yoğunluk 3,1 nin 20 °C
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Madde veya karışım oksitleyici olarak sınıflandırılmamıştır.
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Aşağıdaki maddeler ile patlama ve/veya toksik gaz oluşumu riski vardır:
Asitler
Sıralanlar ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur:
Asitler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 7 mg/kg
Notlar: Davranış: Uyuklama (genel bastırılmış aktivite)
Akciğer, boğaz veya solunum: Nefes darlığı.
Ishal
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 0,052 – 0,51 mg/l – toz/buğu
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – insan keratinositleri
Sonuçlar: tahriş edici
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Lokal lenf düğümü çalışması (LLNA) – Fare
Alerjik deri reaksiyonuna neden olabilir.
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri fibroblastları
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: gen mutasyonu testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: VS7350000
Ağız sulanması, salya oluşması, Titremeler, Alopesi., Kusma, Dermatitis, deride yanma Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Aşağıdaki genel olarak selenyum bileşiklerini kapsar: mukoza zarlarında, özellikle gözde ve solunum sisteminde güçlü tahriş edici etki (bronş zatürre, akciğer ödemi); küçük miktarda emildiğinde bile enzim toksini gibi hareket eder; nefeste ve terde tipik sarmısak kokusu;
dermatitis olabilir; uzun süreli temasta ara metabolizmanın zayıflamasına neden olur; karaciğerde, böbreklerde, boşaltım sisteminde, gastrointestinal sistemde, dalakta, kemik iliğinde, kalpte, sinirlerde (felç semptomları). Selenyum insanda eser miktarda gerekli bir elementtir.
Emiliminden sonra:
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur.
Madde özel bir dikkatle kullanılmalıdır.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 1,7 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 1,1 mg/l – 48 h
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Doğal bozunmayı belirleyen metodlar, inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Lepomis macrochirus – 120 d – 10 µg/l(Sodyumselenit)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 1.850
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 2630 IMDG: 2630 IATA: 2630
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: SELENİTLER (Sodyumselenit)
IMDG: SELENITES (Sodyumselenit)
IATA: Selenites (Sodyumselenit)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: I IMDG: I IATA: I
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
EUH031 Asitlerle temasında toksik gaz çıkarır.
H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
H300 + H330 Yutulduğunda veya solunduğunda öldürücüdür.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.