SODYUM PROPİL PARABEN

SODYUM PROPİL PARABEN

CAS NO                             :35285-69-9

KİMYASAL FORMÜLÜ  :C10H11NaO3    

DİĞER ADLARI                : Sodyum Propil p-Hidroksibenzoat, Sodyum Propylparaben, Propyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Propil Ester, Sodyum türevi.

KULLANIM ALANLARI :GIDA, İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Sodyum Propil Paraben

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Ciddi göz hasarı, H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Sodium propyl 4-hydroxybenzoate, Propylis parahydroxybenzoas natricum
Formül : C10H11NaO3
Molekül ağırlığı : 202,18 g/mol
CAS-No. : 35285-69-9
EC-No. : 252-488-1
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve/veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Sodyum oksit
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanabilen maddeler

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyazrenksiz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: 302 °C – OECD Test Rehberi 102
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygun veri yoktur
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı > 402 °C
– Katılara ait kendi kendine alev alma sıcaklıklar ıtutuşmaz
j) Bozunma sıcaklığı 310 °C
k) pH 9,5 – 10,5 nin 1 g/l nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur. Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü: 1.000 g/l nin 23 °C – OECD Test Rehberi 105- tamamen çözünebilir
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: 0,27 nin 23 °C – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 1,24 g/cm3 nin 25 °C – OECD Test Rehberi 109. Bağıl yoğunluk yaklaşık1,24 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 109
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Ayrışma sabiti 8,46

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerl i bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 5.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Gözlerde geri dönülemez etkiler – 24 h (OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Local lymph node assay (LLNA) – Fare
Sonuçlar: negatif (OECD Test Rehberi 429)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kromozal aberasyon testi
Türler: Sıçan
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 475
Sonuçlar: negatif
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Oral – 4 h – Ters etkinin olmadığı düzey – 980,9 mg/kg
RTECS: DH2850000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Danio rerio (zebra balığı) – 6,4 mg/l – 96 h (OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 15,4 mg/l – 48 h (ISO 6341) Notlar: (ECHA)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 16 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
statik test NOEC – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 2,1 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d Sonuçlar: 91,5 % – Kolay bozunabilir. (OECD Test Rehberi 301F)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1. ve 2. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Diğer kısaltmaların tüm metni
ADN – Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR – Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC – Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM – Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw – Vücut ağırlığı; CMR – Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN – Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL – Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECx – %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx – %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS – Acil Durum Programı; ENCS – Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx – %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS – Global Harmonize Sistem; GLP – İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC – Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 – Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO – Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC – Çin’deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG – Uluslararası
Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL – Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO – Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI – Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL – Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. – Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR – Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC – Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD – Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS – Kimyasal Güvenlik ve
Kirlilik Önleme Ofisi; PBT – Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS – Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR – (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH – Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID – Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT – Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS – Güvenlik Veri Sayfası; TCSI – Tayvan Kimyasal Madde Evanteri; TECI – Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA – Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN – Birleşmiş Milletler; UNRTDG – Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB – Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.