SLES

SLES

CAS NO: 151-21-3

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C12H25O4S.Na      CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na   CH3(CH2)11OSO3Na

DİĞER ADLARI : Sles 70, Sodyum Lauril Eter  Sülfat %70, Sodium Lauryl Sulfate, Sülfonik Asit Tuzları, Alkol Sülfatlar, Karboksilik Asit Tuzlar.

KULLANIM ALANLARI : TEMİZLİK VE KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Sles

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 3), H412
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Önlem açıklama(lar)ı
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302 + P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C12H25O4S.Na
Molekül ağırlığı : 288,38 g/mol
CAS-No. : 151-21-3
EC-No. : 205-788-1
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve/veya bölüm 10)
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Sülfür oksitler
Sodyum oksit
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli elleçleme için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanabilen maddeler

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: Çubuklar Renk: beyaz
b) Koku kokusuz
c) Koku Eşiği Uygulanmaz
d) pH 9,1 nin 10 g/l
e) Erimenoktası/Donma noktası Erime noktası/erime aralığı: 204 – 207 °C
f) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
g) Parlama noktası 170 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.9
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı <= 0,18 Pa nin 20 °C – OECD Test Rehberi 104
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Yoğunluk 1 g/cm3 Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
n) Su içinde çözünürlüğü 130 g/l nin 20 °C – OECD Test Rehberi 105- çözünür
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: 1,6 – (deneysel) – Biyoakümülasyon beklenemez.
p) Alev alma sıcaklığı 310,5 °C
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur. Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü: Etanol – kısmen çözünür
Yüzey gerilimi: 25,2 mN/m nin 1g/l nin 23 °C – OECD Test Rehberi 115
Ayrışma sabiti: 1,31 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 112

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerl i bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile ekzotermik reaksiyon: güçlü oksitleyici ajanlar
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – dişi – 977 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Belirtiler: Mukoza zarının ağızda, boğazda, yemek borusunda ve gastrointestinal sistemde tahriş.
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuç: tahrişler – 24 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuç: Gözlerde geri dönülemez etkiler (OECD Test Rehberi 405)
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuç: negatif Notlar: (IUCLID)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Metod: OECD Test Rehberi 471
Sonuç: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Metod: OECD Test Rehberi 476
Sonuç: negatif
Test Tipi: dominant ölümcül test
Cinsi: Fare
Hücre tipi: İntrauterin
Uygulama Şekli: Oral
Metod: OECD Test Rehberi 478
Sonuç: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlanan doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 13 Weeks – Ters etkinin olmadığı düzey – 488 mg/kg – Ters etkinin olduğu en düşük düzey – 1.016 mg/kg
hapşırık, Dodesil sülfat sodyum tuzunun akciğerde hassasiyete neden olduğu ve bunun da yorgunluk, keyifsizlik ve ağrı ile birlikte hiperaktif solunum yolu işlev bozukluğuna ve akciğer alerjisine yol açtığı rapor edilmiştir. Maruz kalınmasının önemli belirtileri iki yıldan uzun süre devam edebilir ve otomobil egzostu, parfümler ve sigara içilen ortamda bulunulması gibi çeşitli nedenlerle tetiklenebilir.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Toksik miktarlar emildikten sonra:
Yorgunluk
vasodilasyon
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 29 mg/l – 96 h (OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: flow-through testi LC50 – Ceriodaphnia dubia (su piresi) – 5,55 mg/l- 48 h (OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 120 mg/l – 72 h (DIN 38412)
Bakteriler üzerinde toksisite: statik test EC50 – aktif çamur – 135 mg/l – 3 h Notlar: (ECHA)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruziyet süresi 28 d Sonuç: 95 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301 B)
BOD/ThBOD oranı 95,9 %
BOD/ThBOD oranı 99 %
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Cyprinus carpio (Sazan) – 72 h (Dodesil sülfat sodyum tuzu) Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 3,9 – 5,3
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, RG 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Ek bilgi
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.