SALİSİLİK ASİT

Kategoriler: .

SALİSİLİK ASİT

CAS NO                             : 69-72-7

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C6H4 (OH)CO2H

DİĞER ADLARI                :2-Hidroksibenzoik Asit , o-Hidroksibenzoik Asit , Salicylic Acid , Beta Hidroksi Asit ,BHA

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün Adı : Salisilik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Üreme sistemi toksisitesi (Kategori 2), H361d
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Önlem ifadeleri
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan taşımayın.
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Önlem ifadeleri
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan taşıma
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C7H6O3
Molekül ağırlığı : 138,12 g/mol
CAS-No. : 69-72-7
EC-No. : 200-712-3
İndeks No. : 607-732-00-5
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Salisilik asit
Akut Tok. 4; Göz Hsr. 1;
Ürm. Sis. Tok. 2; H302,
H318, H361d <= 100 %
2.2 Karışımlar uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı Yanabilen maddeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
Koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Yapılan risk değerlendirmesinde hava arıtmalı solunum cihazlarının kullanımının kontroller için yedekli N100 tipi (Amerika Birleşik Devletleri) veya P3 ( kapatan partikül tutucu solunum cihazları kullanınız. Korunma için tek yo maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma
Erime noktası/erime aralığı: 158 – 160 °C noktası
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 211 °C nin 27 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Alt patlayıcı limiti: 1,1 %(V)
h) Parlama noktası 157 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 2,4 nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: 2,25 nin 25 °C – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 1 hPa nin 114 °C
p) Yoğunluk 1,44 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu 400 – 500 kg/m3

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak  stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
Flor
iyot
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli oksitleyici maddeler demir/demir içeren bileşikler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Işık.
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek – 891 mg/kg
(OECD Test Rehberi 401)
Oral: Davranış: Kas zayıflığı.
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2,000 mg/kg
(OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Gözde ciddi hasar riski.
(Draize Testi)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kromozal aberasyon testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Yöntem: OECD Test Rehberi 475
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: US-EPA
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 2 yr – Ters etkinin olmadığı düzey – 50 mg/kg
Notlar: (benzer ürünlerle analog) (ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Methyl 2-hydroxybenzoate
Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma
Orta derecede kronik salisilat zehirlenmesi salisilizm olarak adlandırılır. Belirtileri: baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması, işitme kaybı, görme bulanıklığı, mental düzensizlik , halsizlik, uyuşukluk, terleme, susuzluk, hiperventilasyon, bulantı, kusma, ve bazen ishal. Daha şiddetli dereceli salisilat zehirlenmeleri daha çok merkezi sinir sistemi bozuklukları
diye telaffuz edilen (jeneralize konvülziyon ve komayı içeren) durum ile karakterize edilir, ve asit-baz dengesinin değişimi işaret edilir.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 1.370 mg/l – 96 h
(OECD Test Rehberi 203)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Sodyumsalisilat
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 870 mg/l – 48 h
(OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
Büyümenin engellenmesi (inhibisyonu) ErC50 – Desmodesmus
subspicatus (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite
statik test EC50 – Pseudomonas putida – 380 mg/l – 16 h
Notlar: (ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Methyl 2-
hydroxybenzoate
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 4 d
Sonuçlar: > 90 % – Kolaylıkla doğal bozunur.
(Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, C.9)
11.3 Biyobirikim potansiyeli uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                                                                                                                                                                                          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz    Mail:info@umaychem.com