POTASYUM SORBAT

Kategoriler: .

POTASYUM SORBAT

CAS NO                             : 24634-61-5

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C6H7KO2

DİĞER ADLARI                :Potassium Sorbate , E202, Potasyum Sorbat Granül , 2,4-Hexadienoic Acid Potassium, Sorbistat Potassium

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Potasyum Sorbat

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P280 Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C6H7O2K
Molekül ağırlığı : 150,22 g/mol
CAS-No. : 24634-61-5
EC-No. : 246-376-1
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon
Potasyum-(E,E)-heksa-2,4-dienoat
Göz Tah. 2; H319 <= 100 %
2.2 Karışımlar uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Potasyum oksitler
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Aluminyum, teneke ya da çinko kap kullanılmamalıdır.
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı  Yanabilen maddeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdanbelirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve
kullanılan respratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım
yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde
belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: > 205 °C nin 1.013,3 hPa – OECD Test Rehberi
102 – (ayrışma)
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı
– OECD Test Rehberi 103Uygulanmaz, (ayrışma)
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 178 °C
– Katılara ait kendi kendine alev alma sıcaklıkları
j) Bozunma sıcaklığı >= 205 °C –
k) pH 7,8 nin 10 g/l nin 20,1 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 543 g/l nin 20 °C – OECD Test Rehberi 105- tamamen çözünebilir
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: 1,32 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 117 –
Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı < 1 Pa nin 20 °C – OECD Test Rehberi 104
p) Yoğunluk 1,36 g/cm3 nin 23,5 °C – OECD Test Rehberi 109
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu yaklaşık370 kg/m3

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, Çinko, Kalay, Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 10.500 mg/kg
Notlar: (ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
LC50 Solunması halinde – Sıçan – 4 h – > 5,15 mg/l – toz/buğu
(OECD Test Rehberi 403)
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg
(OECD Test Rehberi 402)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi
(OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: pozitif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: negatif
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Oral – 28 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 9.200 mg/kg
Notlar: Subakut zehirlilik (ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – dişi – Oral – 28 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 8.600 mg/kg
Notlar: Subakut zehirlilik
(ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Oral – 92 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 6.800 mg/kg
Notlar: Subkronik zehirlilik
(ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – dişi – Oral – 92 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 7.200 mg/kg
Notlar: Subkronik zehirlilik
(ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa-2,4-dienasit
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksite
Balıklar üzerinde toksite
statik test LC50 – Danio rerio (zebra balığı) – > 500 mg/l – 96 h
(OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 982 mg/l – 48 h
(OECD Test Rehberi 202)
Bakteriler üzerinde toksite
statik test EC50 – aktif çamur – > 100 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 209)
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa2,4-dienasit
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d
Sonuçlar: 74,9 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301D)
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Heksa- 2,4-dienasit
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.