POTASYUM PERMANGANAT

Kategoriler: .

POTASYUM PERMANGANAT

CAS NO                             :7722-64-7

KİMYASAL FORMÜLÜ  :KMnO4

DİĞER ADLARI                :Potassium permanganate,Dezenfektan,Potasyum Permanganat Çözeltisi,Potasyum Tuzu,Permanganat,Potasyum

KULLANIM ALANLARI :DEZENFEKTAN VE ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Potasyum Permanganat

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Oksitleyici katılar (Kategori 2), H272
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Ciltte Aşınma (Kategori 1), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Üreme sistemi toksisitesi (Kategori 2), H361d
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Solunması halinde (Kategori 2),Beyin, H373
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 1), H410
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir (Beyin).
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P260 Tozunu solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : KMnO4
Molekül ağırlığı : 158,03 g/mol
CAS-No. : 7722-64-7
EC-No. : 231-760-3
İndeks No. : 025-002-00-9
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Potasyumpermanganat
Oksit. Katı 2; Akut Tok. 4;
Cilt Aşnd. 1; Göz Hsr. 1;
Ürm. Sis. Tok. 2; BHOT
Tekrar. Mrz. 2; Sucul Akut
1; Sucul Kronik 1; H272,
H302, H314, H318,
H361d, H373, H400, H410
M-Faktörü – Sucul Akut: 10
M-Faktörü – Sucul Kronik: 10 <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri
çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Potasyum oksitler
Manganez/manganez oksit
Yanıcı değildir.
Oksijen çıkışına bağlı olarak yangın arttırıcı etkisi vardır.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için
güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Yanıcı malzemelerin yakınlarında saklamayınız.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 5.1B: Yükseltgen tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme vekarıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P3 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk Uygun veri yoktur
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası Uygun veri yoktur
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir.
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk Uygun veri yoktur Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Madde veya karışım altkategori 2 ile yükseltgen olarak sınıflandırılmıştır.
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
….ile patlama riski vardır:
toz alüminyum
Amonyak
amonyum bileşikleri
arsenik
Dimetilformamid
asetik asit
Asetik anhidrit
formaldehit
oksitleyici maddeler
Nitro bileşikleri
fosfor
piridin
güçlü indirgeyici ajanlar
Hidroklorik asit
sülfür
Titanyum
şekerler
amonyum nitrat
Sülfürik asit
Yanabilen sıvı maddeler
Organik maddeler
mineral asitleri
anhidritler
amyant
Alkoller
ile
Sülfürik asit
alkali tuzlar
ile
Sülfürik asit
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
Asetaldehit
Alkoller
antimon
Aldehitler
silanlar
dimetil sülfoksit
Etilen glikol
etanol
Hidrojen florür
organik solvent
gliserol
hidroksilamin
Organik maddeler
oksalik asit
Sülfürik asit
hidrojen sülfat
hidrojen peroksid
trietanolamin
Esterler
gliserol
ile
Sülfürik asit
Sülfürik asit
ile
Organik maddeler
… ile ekzotermik reaksiyon:
Indirgeyici bileşikler
Nitrik asit
karbidler
Sıralanlar ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur:
Hidrojen klorür gazı
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 750 mg/kg
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: 4 saat veya daha maruz kalma sonrası koroziftir
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Sıçan
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Solunması halinde – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. – Beyin
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: SD6475000
Cilt ile temas etmesi halinde şunlara neden olabilir:, Ödem, Nekroz, Yenmesi halinde şu gibi etkileri olabilir:, methemoglobinemi, psikolojik rahatsızlıklar, Kusma, Mide bulantısı,
Ishal
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
semi-statik test LC50 – Poecilia reticulata (Lepistes) – 0,47 mg/l – 96h
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
semi-statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 0,06 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 0,8
mg/l – 72 h
statik test NOEC – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 0,32
mg/l – 72 h
Bakteriler üzerinde
toksisite
statik test EC50 – aktif çamur – 164 mg/l – 180 min
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1490 IMDG: 1490 IATA: 1490
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: POTASYUM PERMANGANAT
IMDG: POTASSIUM PERMANGANATE
IATA: Potassium permanganate
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 5.1 IMDG: 5.1 IATA: 5.1
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H272 Yangını güçlendirebilir; oksitleyici.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.