OLEIC ACID

Kategoriler: .

OLEIC ACID

CAS NO                             :112-80-1

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C18H34O2

DİĞER ADLARI                : cis-9-Octadecenoic acid, Elainic acid

KULLANIM ALANLARI :KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Oleic Acid

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Avrupa Birliği 1272/2008/EC Yönetmeliği ve 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmeliğe göre tehlikeli madde veya karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Zararlılık işaretleri, sinyal kelime, zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri gerekli değil
1.3 Diğer zararlar
Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Madde adı : Elainic acid
EC-No. : 204-007-1
Bileşenleri
Tehlikeli bileşen yok

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde : Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde : Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın.
Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde : Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü
maddeler: Karbon dioksit (CO2)
Köpük
Kuru toz
Uygun olmayan
söndürücü maddeler
: Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik
bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme
sırasında oluşabilecek
özel zararlar
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
Zararlı yanma ürünleri : Karbon oksitler
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar kullanınız.
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Diğer bilgiler : Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler : Acil durum personeli olmayan personeli uyarın
Buhar, aerosolünü solumayın.
Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini
uygulayın, bir uzm ana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri : Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9).
Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 12.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Hijyen önlemleri : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları hakkında ek bilgiler
Sıkıca kapatılmış.
Alman saklama sınıfı
(TRGS 510)
10, Yanıcı sıvılar
Önerilen saklama sıcaklığı : -20 °C
Depolama stabilitesi
hakkında daha fazla bilgi
: Havaya ve ışığa duyarlı.
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu ekipman
Göz/ yüz korunması : NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Koruyucu gözlük
Solunum sisteminin
korunması
: Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir.
Çevresel maruz kalma kontrolleri
Tavsiye : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : sıvı, renksiz
Renk : renksiz
Koku : Uygun veri yoktur
pH : Uygun veri yoktur
Erime noktası/erime
aralığı : 13 – 14 °C
Yöntem: lit.
Kaynama
noktası/kaynama aralığı: 194 – 195 °C (1,6 hPa)
Yöntem: lit.
Parlama noktası : > 113 °C
Yöntem: kapalı kap
Buharlaşma hızı : Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz) : Uygun veri yoktur
Yanma hızı : Uygun veri yoktur
Üst patlayıcı limiti / Üst
alevlenirlik limiti: Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti / Alt
alevlenirlik limiti: Uygun veri yoktur
Buhar basıncı : 1,333 hPa (176 °C)
Nispi buhar yoğunluğu : Uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk : Uygun veri yoktur
Yoğunluk : 0,89 g/cm3 (25 °C)
Yöntem: lit.
Çözünürlük(ler)
Su içinde çözünürlüğü : pratikte çözünmez
Dağılım katsayısı ( noktanol/su): Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı: 350 °C
Bozunma sıcaklığı : Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
Kinematik viskozite : Uygun veri yoktur
Akış zamanı : Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler : Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler : hiç
8.2 Diğer bilgiler
Molekül ağırlığı : 282,46 g/mol

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Zararlı tepkimeler : … ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Oksitleyici maddeler
perklorik asit
….ile patlama riski vardır:
Alüminyum
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar
: Havaya duyarlı.
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 25.000 mg/kg
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: RG2275000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün : Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer
ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık
Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.4 Ambalajlama grubu
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA (Kargo) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P (Yolcu) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.5 Çevresel zararlar
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
13.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık
Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
REACH – İzin için Yüksek Önem Arz Eden
Maddeler Aday Listesi (Makale 59): Uygulanmaz
Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında (AB)
Düzenleme No 1005/2009: Uygulanmaz
KKDIK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyalarin imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar
(EK 17): Uygulanmaz
R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER
HAKKINDA YÖNETMELİK : Uygulanmaz
Diğer kurallar:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.