MONO PROPİLEN GLİKOL

MONO PROPİLEN GLİKOL

CAS NO                             : 57-55-6

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C3H8O2

DİĞER ADLARI                :Propilen Glikol,M.P.G.,MPG,1,2,- Propanediol

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ,GIDA VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün ismi : Mono Propilen Glikol

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Propilen glikol,1,2-Propanediol
Formül : C3H8O2
Molekül ağırlığı : 76,09 g/mol
CAS-No. : 57-55-6
EC-No. : 200-338-0
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangi bir komponentin ifşa edilmesine gerek duyulmamıştır.
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur                                                                                                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın . İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. higroskopik
Depolama sınıfı Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 10: Yanıcı sıvılar
6.3 Belirli son kullanımlar
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz.
Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak
kabul edilmemelidir
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: Flitre A-(P2)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde  belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası  Erime noktası/erime aralığı: -60 °C – lit.
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 187 °C – lit.
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 12,5 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 2,6 %(V)
h) Parlama noktası 104 °C – kapalı kap – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.9
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı > 400 °C nin > 1.000,1 – < 1.014,4 hPa
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): 12,78 mPa,s nin 45 °C
m) Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.6 tamamen karışabilir
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Pow: 0,085; log Pow: -1,07 nin 20,5 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.8 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 0,2 hPa nin 25 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.4
p) Yoğunluk 1,036 g/cm3 nin 25 °C – lit. Bağıl yoğunluk 1,03 nin 20 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.3
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 71,6 mN/m nin 1,01g/l nin 21,5 °C – Yüzey gerilimi

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile arttırılmış reaktivite:
Oksitleyici maddeler,Asit anhidritler,Asit klorürler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
çeşitli plastikler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 22.000 mg/kg Notlar: (ECHA)
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Tavşan – > 2.000 mg/kg Notlar: (ECHA)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez (OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay Sonuçlar: negatif (OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil Sonuçlar: negatif Notlar: (ECHA)
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Sonuçlar: negatif Notlar: (ECHA)
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Türler: Sıçan
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Test Tipi: dominant ölümcül test
Türler: Sıçan
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Oral – 2 yr – Ters etkinin olmadığı düzey – 1.700 mg/kg Notlar: (ECHA)
RTECS: TY2000000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir. Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 40.613 mg/l – 96 h Notlar: (ECHA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite statik test LC50 – Ceriodaphnia dubia (su piresi) – 18.340 mg/l – 48 h (US-EPA)
Su yosunları (algler)  üzerinde toksisite statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 19.000 mg/l – 96 h
(OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite NOEC – Pseudomonas putida – > 20.000 mg/l – 18 h Notlar: (ECHA)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik  oksijenli ( aerobik ) Çözünmüş organik karbon (DOC) – Maruz Kalma Süresi 28 d
Sonuçlar: 98,3 % – Kolay bozunabilir. (OECD Test Rehberi 301F)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler:
Doğru bir şekilde eklendiğinde, adapte olmuş biyolojik atık su işlem tesisinde fonksiyon bozukluğu beklenemez.
Sudaki kararlılığı – 2,3 yr
Notlar: hidroksil radikalleri ile reaksiyon(IUCLID)

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
12.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
12.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15:Diğer bilgileri

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com