METİL SÜLFONİL METAN

METİL SÜLFONİL METAN

CAS NO                             : 67-71-0

KİMYASAL FORMÜLÜ  : (CH3)2SO2

DİĞER ADLARI                :MSM,Methlysulfonylmethane,M.S.M.

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürünün İsmi : Metil Sülfonil Metan

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
Avrupa Birliği 1272/2008/EC Yönetmeliği ve 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli madde veya karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C2H6O2S
Molekül ağırlığı : 94,13 g/mol
CAS-No. : 67-71-0
EC-No. : 200-665-9
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine gerek duyulmamıştır.
2.2 Karışımlar Uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri                                                                                                                                                                                                3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde, kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız.
Deriyle teması halinde sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Yutulması halinde bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur                                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar karbon oksitler sülfür oksitler
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler uygun veri yoktur.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız.
5.2 Çevresel önlemler
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
5.4 Diğer bölümlere atıflar

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri, toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.
Hijyen önlemleri, genel endüstriyel hijyen uygulaması.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları ,serin bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Oda sıcaklığında muhafaza ediniz.  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri ,çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması ,NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması ,taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Vücut korunması ,tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz., Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü , çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk renksiz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası Uygun veri yoktur
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 238 °C nin 760 mmHg
f) Alevlenirlik (katı,gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası 143,00 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur ) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk Uygun veri yoktur Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkim Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar Uygun veri yoktur
9.5 Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri                                                                                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite LD50 Oral – Sıçan – > 5.000 mg/kg Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Tavşan – > 5.000 mg/kG
Cilt aşınması/tahrişi Uygun veri yoktur Ciddi göz hasarları/tahrişi Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi Uygun veri yoktur
Kanserojenite Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz.
Kontamine ambalaj Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.                                                                                                                                                          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı ADR/RID: Tehlikeli mal değildir  IMDG: Tehlikeli mal değildir IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com