LAKTİK ASİT

LAKTİK ASİT

CAS NO                             : 79-33-4

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C3H6O3

DİĞER ADLARI                : 2-Hydroxypropanoic acid, Alfa Hidroksipropanoyik Asit,  Süt Asidi, Acidum Lakticum, DL-Laktik Asit.

KULLANIM ALANLARI : ENDÜSTRİ, İLAÇ VE GIDA SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Laktik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P363 Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : (S)-2-Hydroxypropionic acid, Sarcolactic acid
Formül : C3H6O3
Molekül ağırlığı : 90,08 g/mol
CAS-No. : 79-33-4
EC-No. : 201-196-2
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve/veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: ETaşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama stabilitesi
Önerilen saklama sıcaklığı
2 – 8 °C
higroskopik
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 8A: Yanıcı, korozif tehlikeli malzemeler

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
Asit rezistanslı koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk Uygun veri yoktur
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: 53 °C
Erime noktası: 53 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı
122 °C nin 20 hPa
122 °C nin 15 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası 110,00 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 1,2
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur m) Su içinde
m) Su içindeçözünürlüğü 100 g/l nin 20 °C – çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: yaklaşık>= -0,54 nin 25 °C – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 1,200 g/cm3 Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 70,7 mN/m nin 1g/l nin 20 °C – OECD Test Rehberi 115

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Nemden kaçınınız.
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – dişi – 3.543 mg/kg (US-EPA)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 7,94 mg/l – aerosol
(OECD Test Rehberi 403)
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (US-EPA)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Aşındırıcı – 4 h (OECD Test Rehberi 404) Notlar: (ECHA) Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – İn vitro çalışma
Sonuçlar: Gözlerde geri dönülemez etkiler Notlar: (ECHA) Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Buehler Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif (US-EPA)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 90 d
Notlar: (ECHA)
Subkronik zehirlilik
(sulu çözelti olarak)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: calcium L-lactate
RTECS: OD2800000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 130 mg/l – 96 h (US-EPA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 130 mg/l – 48 h (OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – yaklaşık 3.500 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite: statik test EC50 – aktif çamur – > 88,2 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD)
0,45 mg/l (67/548/EEC yönergesinin Annex V inin düzeltildiği şekline uygun olarak test edilmiştir.)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 3265 IMDG: 3265 IATA: 3265
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: AŞİNDİRİCİ SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B. (L-(+)-Laktik asit)
IMDG: CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (L-(+)-Laktik asit)
IATA: Corrosive liquid, acidic, organic, n.o.s. (L-(+)-Laktik asit)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G.11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Diğer kısaltmaların tüm metni
ADN – Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR – Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC – Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM – Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw – Vücut ağırlığı; CMR – Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN – Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL – Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECx – %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx – %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS – Acil Durum Programı; ENCS – Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx – %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS – Global Harmonize Sistem; GLP – İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC – Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası
Yasa; IC50 – Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO – Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC – Çin’deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL – Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO – Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI – Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL – Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma içinUluslararası Konvansiyon; n.o.s. – Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR – Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC – Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD – Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS – Kimyasal Güvenlik ve
Kirlilik Önleme Ofisi; PBT – Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS – Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR – (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH – Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID – Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT – Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS – Güvenlik Veri Sayfası; TCSI – Tayvan Kimyasal Madde Evanteri; TECI – Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA – Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN – Birleşmiş Milletler; UNRTDG – Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB – Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.