KERATİN

Kategoriler: .

KERATİN

CAS NO : 68238-35-7

KİMYASAL FORMÜLÜ :C28H48N2O32S4

DİĞER ADLARI :Saç botoksu,Keratain

KULLANIM ALANLARI :KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIR.

Teklif Al

Ürün İsmi:Keratin

 

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
cilt hassaslaştırıcı (Kategori 1), H317
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
Önlem ifadeleri
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P272 Kirlenmiş kıyafetleri işyeri dışına çıkarmayın.
P280 Koruyucu eldiven kullanın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P333 + P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P362 + P364 Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar
İnsan menşeli madde., Bulaştırıcı madde olabilirliğe sahip madde olarak kullanınız.
Sodyum asit kurşun ve bakır kurşun karışımı ile patlayıcı metal asitler oluşturmaktadır.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Uygulanmaz
2.2 Karışımlar
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Akut Tok. 2; Akut Tok. 1;
BHOT Tekrar. Mrz. 2;
Sucul Akut 1; Sucul Kronik
1; H300, H330, H310,
H373, H400, H410
M-Faktörü – Sucul Akut: 1 >= 0,1 – < 0,25 %
M-Faktörü – Sucul Kronik:1
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini
boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Depolama stabilitesi
Önerilen saklama sıcaklığı 2 – 8 °C
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 10: Yanıcı sıvılar
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol
parametreleri
Değer Esaslar
TWA (8 Saat)
0,1 mg/m3 Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır
değerleri
Notlar ‘Deri’ işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
STEL (15 Dak.)
0,3 mg/m3 Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
‘Deri’ işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
gerekmektedir
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: ABEK tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk Uygun veri yoktur
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası Uygun veri yoktur
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygun veri yoktur
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 1 g/cm3 Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Karışım
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Uygun veri yoktur
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Karışım, alerjik cilt reaksiyonuna sebep olabilir.
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Üremeye zarar verme şüphesi var.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir.
Bileşenleri
Akut toksisite
LD50 Oral – Fare – 190 mg/kg
Belirtiler: Mukoza zarının ağızda, boğazda, yemek borusunda ve gastrointestinal sistemde tahriş.
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek – 4 h – 2,05 mg/l – buhar
Belirtiler: Olası zararlar:, mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – 112 – 224 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: tahrişler
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Şiddetli tahrişler
Korneal karaltı riski.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: pozitif
Eşey hücre mutajenitesi
Türler: Fare – erkek ve dişi – Kemik iliği
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
Üremeye zarar verme şüphesi var.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Ağız yoluyla Akut toksisite – Mukoza zarının ağızda, boğazda, yemek borusunda ve gastrointestinal sistemde tahriş.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi – Olası zararlar:, mukozal tahrişler, Öksürük,
Solunum darlığı
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Yutulması halinde – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. – Karaciğer, Kalp
Oral – Karaciğer, Kalp
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 27 mg/kg
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 0,054 – 0,52 mg/l – toz/buğu
LD50 Dermal – Tavşan – 20 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – İn vitro çalışma
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Sığır korneası
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez – 4 h
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Local lymph node assay (LLNA) – Fare
Sonuçlar: negatif
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: programlanmamış DNA sentezi deneyi
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Oral – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir. –
Beyin
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Karışım
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur
Bileşenleri
Merkaptoetanol
Balıklar üzerinde
toksisite
statik test LC50 – Leuciscus idus (Altın orfe) – 37 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 0,4 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 19
mg/l – 72 h
Bakteriler üzerinde
toksisite
statik test EC50 – Pseudomonas putida – 125 mg/l – 17 h
Sodyum azit
Balıklar üzerinde
toksisite
flow-through testi LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 2,75 mg/l – 96 h
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – 0,35 mg/l – 96 h
Bakteriler üzerinde
toksisite

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H300 Yutulması halinde öldürücüdür.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H310 Cilt ile teması halinde öldürücüdür.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H361d Doğmamış çocukta hasara yol açma şüphesi var.
H373 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.