KONDROİTİN SÜLFAT

Kategoriler: .

KONDROİTİN SÜLFAT

CAS NO: 9082-07-9

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C13H21NO15S

DİĞER ADLARI : Chondroitin Sulfate, Chondroitin Sulfate Potassium, Calcium Chondroitin Sulfate, CDS, Chondroitin.

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ, KOZMETİK VE GIDA SEKTÖRÜNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Kondroitin Sülfat

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2. Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3. Diğer zararlar – yok
BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1. Maddeler
CAS-No. : 9082-07-9
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangi bir komponentin ifşa edilmesine gerek duyulmamıştır.
2.2. Karışımlar
Uygulanmaz


BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde: Kazazedeyi açık havaya çıkartınız. Solunum durmuşsa suni solunum yapınız.
Deriyle teması halinde: Sabun ve bol miktarda su ile yıkayınız.
Gözle teması halinde: Tedbir olarak gözlere su tutunuz.
Yutulması halinde: Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Ağzı suyla çalkalayınız.
3.2. Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3.  Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler:
Uygun veri yoktur                                                                                        Mail:info@umaychem.com


BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
4.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx), Sülfür oksitler
4.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürmek için gerektiğinde oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4. Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur


BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Buhar, duman veya gazını solumaktan kaçınınız. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2. Çevresel önlemler
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.
5.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.
5.4. Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.


BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1. Güvenli taşıma için önlemler
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Toz oluşan yerlerde uygun egzos havalandırma sistemi olmalıdır.
Hijyen önlemleri
Genel endüstriyel hijyen uygulaması.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Serin bir yerde saklayınız. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510)                                                                                                                                                          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1. Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2. Maruz kalma kontrolleri
7.2.2. Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması, NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve
onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ileten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Vücut korunması
Tehlikeli maddenin çeşidi, konsantrasyonu ve miktarına ve de işyeri koşullarına göre uygun vücut koruması seçiniz. Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir.
Solunum sisteminin korunması
Solunum korumasına gerek yoktur. Rahatsız edici toz düzeylerinden korunmak (EN 143) tipi toz maskeleri kullanınız. NIOSH (Amerika Birleşik Devletleri) veya CEN (Avrupa Birliği) gibi ilgili cihazları ve gereçler kullanınız.
Çevresel maruziyet kontrolü
Çevre için özel tedbirler alınması gerekmez.


BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali: Toz
Renk: Bej
Koku: Uygun veri yoktur
Erime noktası/Donma noktası: Uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz): Uygun veri yoktur
Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları: Uygun veri yoktur
Parlama noktası: Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
Bozunma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
pH: Uygun veri yoktur
Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
Su içinde çözünürlüğü: Uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı: Uygun veri yoktur
Buhar basıncı: Uygun veri yoktur
Yoğunluk: Uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk: Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu: Uygun veri yoktur
Partikül karakteristikleri: Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler: Uygun veri yoktur
8.2. Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1. Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2. Kimyasal kararlılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
9.3. Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4. Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
9.5. Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite LD50 Oral – Sıçan – > 10.000 mg/kg
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi: Uygun veri yoktur
Ciddi göz hasarları/tahrişi: Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi: Uygun veri yoktur
Kanserojenite: Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma: Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi: Uygun veri yoktur
10.2. Ek Bilgi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.


BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1: Toksisite
Uygun veri yoktur
11.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3. Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4. Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6. Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7. Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur


BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1. Atık işleme yöntemleri
Ürün
Artıkları ve tekrar kazanımı mümkün olmayan çözeltileri, bir atık firmasına vermeyi teklif ediniz.
Kontamine ambalaj
Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.                                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1. UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2. Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4. Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5. Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6. Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.


BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak her şeyi kapsadığı iddiasında değildir ve yalnızca bir kılavuz olarak kullanılacaktır. Bu belgedeki bilgiler, mevcut bilgilerimize dayanmaktadır ve uygun güvenlik önlemleriyle ilgili olarak ürün için geçerlidir. Ürünün özellikleri ile ilgili herhangi bir garanti vermez. Umaychem ve Bağlı Kuruluşları, yukarıdaki ürünle temastan veya elleçlemeden kaynaklanan herhangi bir hasardan sorumlu tutulamaz. Bu belgenin üst bilgisindeki ve/veya alt bilgisindeki markalama, markamızı değiştirirken satın alınan ürünle geçici olarak görsel olarak eşleşmeyebilir. Ancak ürünle ilgili belgedeki tüm bilgiler değişmeden kalır ve sipariş edilen ürünle eşleşir.                                                      Mail:info@umaychem.com