KAFEİN

KAFEİN

CAS NO                             : 58-08-2

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C8H10NO4O2

DİĞER ADLARI                : Guaranin, Coffeine, Koffein, Methyltheobromine, 1,3,7-trimetilksantin, Susuz Form, Sentetik Form, Hycomine

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ ,KOZMETİK VE GIDA SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Kafein

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Bu bölümde adı geçen Hifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
Önlem ifadeleri
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar. Yok


BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Caffeine free base
Formül : C8H10N4O2
Molekül ağırlığı : 194,19 g/mol
CASNo. : 58082
ECNo. : 2003621
İndeks No. : 613086005
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)  

Kofeyin
Akut Tok. 4; H302 <= 100 %

2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen Hifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.


BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur                                                                                                                                                                                                    Mail:info@umaychem.com


BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler, azot oksitler (NOx), yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. Tozları teneffüs ettikten sonra madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.


BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510)                                                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com


BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L

Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.


BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali: Kristal toz
Renk: Renksiz
Koku: Kokusuz
Erime noktası/Donma noktası: Uygun veri yoktur
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz): Uygun veri yoktur
Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları: Uygun veri yoktur
Parlama noktası: Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
Bozunma sıcaklığı: Uygun veri yoktur
pH: Uygun veri yoktur
Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
Su içinde çözünürlüğü: Uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı ( noktanol/su): Uygun veri yoktur
Buhar basıncı: Uygun veri yoktur
Yoğunluk 1,23 g/cm3 nin 18 °C
Bağıl yoğunluk 1,23 nin 18 °C
Nispi buhar yoğunluğu
Partikül karakteristikleri: Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur


BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerl i bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Hiçbir bilgi yok
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                        Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan erkek ve dişi – 367,7 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Notlar: (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
LC50 Solunması halinde Sıçan erkek ve dişi – 4 h – 4,94 mg/l – aerosol (OECD Test Rehberi 403)
LD50 Dermal – Sıçan erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez (OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Lokal lenf düğümü çalışması (LLNA) – Fare
Sonuçlar: negatif (OECD Test Rehberi 429)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: pozitif

Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Türler: Fare
Uygulama Şekli: Intraperitonal Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA) Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Türler: İnsan
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Test Tipi: dominant ölümcül test
Türler: Fare
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Red blood cells (erythrocytes)
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: Pozitif sonuçlar bazı in vivo deneylerde elde edilmiştir.
Kanserojenite: Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tek maruz kalma: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi Tekrarlı maruz kalma: Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi: Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Fare – erkek ve dişi – Oral – 90 d – Ters etkinin olmadığı düzey 167,4 – 179,4 mg/kg
Notlar: (ECHA)
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Toksik miktarlar emildikten sonra: İshal, kusma, ajitasyon, baş ağrısı.
Sistemik etkiler: kan basıncında düşüş, takikardia.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Karaciğer – Düzensizlik – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı


BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: Statik test LC50 – Leuciscus idus (Altın orfe) – yaklaşık 87 mg/l – 96 h (DIN 38412 bölüm 15) statik test NOEC – Leuciscus idus (Altın orfe) – 46 mg/l – 96 h
(DIN 38412 bölüm 15)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: Statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 182 mg/l – 48 h (DIN 38412)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: Statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201) statik test NOEC – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 6,25 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite: EC50 – aktif çamur – > 1.000 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik oksijenli ( aerobik ) Maruz Kalma Süresi 22 d
Sonuçlar: 90 100 % Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301 A)
11.3 Biyobirikim potansiyeli: Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik: Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler: Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                                                                                                                        Mail:info@umaychem.com


BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: IMDG: IATA:
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: IMDG: IATA:
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: IMDG: IATA:
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.


BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G.11.12.201328848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.


BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
2 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.    Mail:info@umaychem.com