İZOPROPİL ALKOL

Kategoriler: .

İZOPROPİL ALKOL

CAS NO :67-63-0

KİMYASAL FORMÜLÜ :CH₃CH(OH)CH₃

DİĞER ADLARI : Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, IPA

KULLANIM ALANLARI :KOZMETİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :İzopropil Alkol

 

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Alevlenir sıvılar (Kategori 2), H225
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Merkezi sinir sistemi, H336
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ ışıklandırma ekipman kullanın.
P242 Ateş almayan aletler kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C3H8O
Molekül ağırlığı : 60,1 g/mol
CAS-No. : 67-63-0
EC-No. : 200-661-7
İndeks No. : 603-117-00-0
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
İzopropil Alkol
Alev. Sıvı 2; Göz Tah. 2;
BHOT Tek Mrz. 3; H225,
H319, H336
Konsantrasyon sınırları: >= 20 %: STOT SE 3, H336; <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Karbon dioksit (CO2) Köpük Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Dekompozisyon ürünlerin özellikleri bilinmiyor.
Yanıcı.
Parlama (flashback) olabilir. Dikkat ediniz.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
Atmosfer sıcaklığındaki hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin. Buharların/aerosollerin oluşmasını engelleyin.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek her şeyden uzak tutunuz.Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Işıktan koruyun.Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 3: ALEVLENİR SIVILAR
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,4 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Kloropren
Minimum tabaka kalınlığı 0,65 mm
Delinme süresi: 120 min
Vücut korunması
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: A Filtresi (DIN 3181 e uygun), organik bileşiklerin buharları için
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku alkolümsü
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası: -89,5 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 82,4 °C nin 1.013 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Üst patlayıcı limiti: 13,4 %(V) Alt patlayıcı limiti: 2 %(V)
h) Parlama noktası 12,0 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 425,0 °C
j) Bozunma sıcaklığı Normal basınçta dekompoze olmadan damıtılabilir.
k) pH nin 20 °C nötr
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): 2,2 mPa,s nin 20 °C
m) Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: 0,05 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 43 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 0,78 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Minimum alev alma
enerjisi 0,65 mJ
iletkenlik < 0,1 µS/cm
Yüzey gerilimi 20,8 mN/m nin 25,0 °C
Nispi buhar
yoğunluğu 2,07

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Ilıma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler, Asit anhidritler, Alüminyum, Halojen içeren bileşikler, Asitler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 5.840 mg/kg
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 37,5 mg/l – buhar
LD50 Dermal – Tavşan – 12.800 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi
(1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Buehler Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: İntraperitoneal enjeksiyon
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Bu ürün IARC, ACGIH, NTP veya EPA sınıflandırmasına göre kanserojenliği açısından sınıflandırılması olanaksız bir bileşendir veya böylesi bir bileşen içermektedir.
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunması halinde, Oral – Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. – Merkezi sinir sistemi
Notlar: Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Merkezi sinir sistemi depresyonu, uzun süreli veya mükerrer defalar maruz kalınması şunlara yol açabilir:, Mide bulantısı, Baş ağrısı, Kusma, narkoz, Uyuşukluk, Aşırı maruz kalınması karaciğerde ılımlı ve iyileşebilir etkilere neden olabilir., Teneffüs edilmesinin yol açabileceği durumlar:, Akciğer ödemi, Zatürre Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Emiliminden sonra:
Baş ağrısı
Baş dönmesi
sarhoşluk
Bilinç kaybı
narkoz
Çok miktarda alındıktan sonra:
Koma
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Böbrek – Düzensizlik – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) –
9.640 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 13.299 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
IC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 1.000 mg/l – 72h
Bakteriler üzerinde
toksisite
EC5 – Pseudomonas putida – 1.050 mg/l – 16 h
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 5 d
Sonuçlar: 53 % – Kolay bozunabilir.
(Annex V 67/548/EEC Yönergesi, C.6.)
Teorik oksijen
ihtiyacı
2.400 mg/g
BOD/ThBOD oranı 49 %
Notlar: (IUCLID)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim yapması beklenmemektedir (log Pow <= 4).
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1219 IMDG: 1219 IATA: 1219
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: İZOPROPANOL
IMDG: ISOPROPANOL
IATA: Isopropanol
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.