İYOT

Kategoriler: .

İYOT

CAS NO                             : 7553-56-2

KİMYASAL FORMÜLÜ  : I2

DİĞER ADLARI                :İodine , IOD

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ, GIDA VE DEZENFEKTAN  SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : İyot

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 4), H332
Akut toksisite, Dermal (Kategori 4), H312
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Oral (Kategori 1), Troid, H372
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H302 + H312 + H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda
zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açar (Troid).
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
Önlem ifadeleri
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P302 + P352 + P312 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın. Kendinizi iyi
hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114
NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P304 + P340 + P312 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve
kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi
arayın.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açar.
Önlem ifadeleri
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : I2
Molekül ağırlığı : 253,81 g/mol
CAS-No. : 7553-56-2
EC-No. : 231-442-4
İndeks No. : 053-001-00-3
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
İyot
Akut Tok. 4; Cilt Tah. 2;
Göz Tah. 2; BHOT Tek
Mrz. 3; BHOT Tekrar. Mrz.
1; Sucul Akut 1; H302,
H332, H312, H315, H319,
H335, H372, H400
M-Faktörü – Sucul Akut: 1 <= 100 %
2.2 Karışımlar uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Hidrojen iyodür
Yanıcı değildir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: hidrojen iyodür
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için
güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Toz oluşmasını ve teneffüs edilmesini her durumda engelleyiniz. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Yanıcı olmayan, akut zehirlilik Kategorisi 3 / zehirli tehlikeli bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.                                                                                                        Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve
onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: Flitre B-(P2)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali katı
b) Renk koyu menekşe
c) Koku keskin kokulu
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: 113,5 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 184,4 °C nin 1.013 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Bu ürün yanıcı değildir.
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygun veri yoktur
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 5,4
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 0,3 g/l nin 25 °C – az çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı 0,41 hPa nin 25 °C
p) Yoğunluk 4,930 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler
Kütle yoğunluğu yaklaşık2.100 kg/m3

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı ile patlama riski vardır:
İndirgeyici bileşikler
Alkali metaller
Asetilen
Amonyak
Potasyum
bakır bileşikler
sodyum
oksihalojenik bileşikler
Boron
halojen oksitler
iyodürler
azidler
amonyum bileşikleri
antimon
toz şeklinde
civa oksit
ile
Metanol
ve
etanol
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
Toz halindeki metaller
Çinko
yarımetaller
halojen-halojen bileşikler
ametaller
ametal oksitler
alkali tuzlar
Demir
Flor
formaldehit
hidrürler
sodyum fosfit
fosfor
sülfür
Titanyum
toz alüminyum
asetiliden
yanıcı maddeler
toz magnezyum
Benzin(petrol)
bütadien
Dietileter
ile
Alüminyum
… ile ekzotermik reaksiyon:
karbidler
azidler
terebentin yağları ve/veya terebentin yerini tutanlar
alkali oksitler
lityum silisid
alkalin toprak bileşikleri
nitridler
Asetaldehit
Lityum
flüorürler
Fosfor oksitleri
Klor
Demir
toz şeklinde
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 315 mg/kg
(US-EPA)
Notlar: Yetkili tarafından belirtilen GHS sınıflandırması
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 4,588 mg/l – toz/buğu
(OECD Test Rehberi 403)
Notlar: (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – 1.425 mg/kg
(US-EPA)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RhE)
Sonuçlar: Orta derecede deri tahrişi
(Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, B.46)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz tahrişine yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Hayvan deneylerinde: – Fare
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 429)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi).
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Yöntem: Mütajenlik (mikroçekirdek testi)
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunması halinde – Solunum yolu tahrişine yol açabilir. – Solunum sistemi
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Oral – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar. – Troid
Aspirasyon toksisitesi Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – dişi – Oral – 100 d
Notlar: (sulu çözelti olarak)
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 29 – 47 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 10 mg/kg
İyodürlere uzun süre maruz kalınması, hassas kişilerde iyodizm oluşmasına neden olabilir. Maruz kalma belirtileri arasında şunlar sayılabilir: ciltte kızarıklık, burun akıntısı, baş ağrısı ve mukoz membran tahrişi. Ciddi vakalarda ciltte sivilceler, çıbanlar, kabarma, dökülme, siyah ve mavi lekeler görülebilir. İyodürler kolaylıkla plasentaya yayılabilirler. Guatr ve beraberinde gelişen solunum güçlüğünden kaynaklanan yenidoğan ölümleri rapor edilmiştir. İyodürlerin, genellikle kısa süreli olmak üzere ilaçtan kaynaklanan yüksek ateşe neden olduğu bilinmektedir., Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 1,67 mg/l – 96 h
Notlar: (ECHA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite Statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 0,55 mg/l – 48 h
Notlar: (ECHA)
EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 0,2 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
Büyümenin engellenmesi (inhibisyonu) ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – 0,13 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite
EC50 – aktif çamur – 280 mg/l – 3 h
(OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                                                                                                                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 3495 IMDG: 3495 IATA: 3495
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: İYOT
IMDG: IODINE
IATA: Iodine
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 (6.1) IMDG: 8 (6.1) IATA: 8 (6.1)
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H302 + H312 +
H332
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H372 Yutulması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu
organlarda hasara yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com