HİDROKLORİK ASİT

Kategoriler: .

HİDROKLORİK ASİT

CAS NO                             : 7647-01-0

KİMYASAL FORMÜLÜ  : HCL

DİĞER ADLARI                :Hydrochloric Acid , Tuz Ruhu ,Kloran, Muriatik Asit ,Hidronyum Klorür,
Klorhidrik Asit

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İLAÇ,  VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Hidroklorik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
Metaller için aşındırıcı (Kategori 1), H290
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1B), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Tehlike
Tehlike açıklama(lar)ı
H290 Metalleri aşındırabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Önlem açıklama(lar)ı
P234 Orijinal paketinde muhafaza edin.
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu/ kulak koruyucu kullanın.
P303 + P361 + P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saça): Bulaşmış tüm giysileri hemen çıkarınız. Deriyi suyla.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Uygulanmaz
2.2 Karışımlar
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon
Hidroklorik asit
CAS-No.7647-01-0
EC-No.231-595-7
Liste No.017-002-01-X
Met. Aşınd. 1; Cilt Aşnd.
1B; Göz Hsr. 1; BHOT Tek
Mrz. 3; H290, H314, H318, H335
Konsantrasyon sınırları: >= 30 – < 50 %>= 0,1 %: Met. Corr. 1,
H290; >= 25 %: Cilt Aşnd. 1B, H314; 10 – < 25 %: Cilt Tah. 2, H315; 10 – < 25 %: Göz Tah. 2,
H319; >= 10 %: BHOT
Tek Mrz. 3, H335;
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm 10)
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Hidrojen klorür gazı
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sağlayınız ve zararlı atık olarak imha ediniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız. Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın
İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Metal kap kullanılmamalıdır.
Sıkıca kapatılmış.
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri.
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın. Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,4 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 69 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir.
Vücut korunması koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: ABEK tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: sıvı
Renk: açık sarı
b) Koku keskin kokulu
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH Uygun veri yoktur
e) Erime -30 °C noktası/Donma noktası
f) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı > 100 °C
g) Parlama noktası Uygulanmaz
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı 226,636 hPa nin 21,1 °C 546,596 hPa nin 37,7 °C
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
n) Su içinde çözünürlüğü çözünür
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) uygun veri yoktur
p) Alev alma sıcaklığı Uygulanmaz
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): 2,3 mPa,s nin 15 °C
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Bazlar, Aminler, Alkali metaller, Metaller, Permanganatlar (örn; potasyum permanganat),
Flor, metal acetylides, hexalithium disilicideMetaller
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Karışım
Akut toksisite
Belirtiler: Yutulması halinde, ciddi derecede ağız ve boğaz yanmasıyla birlikte yemek borusu ve mide delinmesi riski vardır.
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Karişimi yanıklara neden olur.
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Karışım, gözde ciddi yaralanmaya sebep olur. Körlük riski!
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Karışım, solunum iritasyonuna sebep olabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: MW4025000
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Bileşenleri
Hidroklorik asit
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Solunması halinde: Öksürük Solunum güçlüğü
Solunması halinde: emilim
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, Teneffüs edilmesi solunum sisteminde ödemlere neden olabilir., Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar, doku zararı
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RhE)
Sonuç: Aşındırıcı
(OECD Test Rehberi 431)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler – Sığır korneası
Sonuç: Aşındırıcı
(OECD Test Rehberi 437)
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuç: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Sonuç: Farklı çalışmalarda çelişen sonuçlar görülmüştür.
Kanserojenite
Kanserojenite – Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler
göstermedi. (IUCLID)
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmıştır, tek maruziyet, solunum borusu tahrişiyle kategori 3.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi – mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı,
Teneffüs edilmesi solunum sisteminde ödemlere neden olabilir., Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar, doku zararı
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. Aspirasyon toksisitesi
Aspirasyon toksisite sınıflandırması yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Karışım
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur
Bileşenleri
Hidroklorik asit
Uygun veri yoktur
Balıklar üzerinde toksisite
LC50 – Gambusia affinis (sivrisinekbalığıdır) – 282 mg/l – 96 h
Notlar: (IUCLID)

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, RG 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1789 IMDG: 1789 IATA: 1789
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: HİDROKLORİK ASİT
IMDG: HYDROCHLORIC ACID
IATA: Hydrochloric acid
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H290 Metalleri aşındırabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Ek bilgi
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.