GLİSİN

Kategoriler: .

GLİSİN

CAS NO                             : 56-40-6

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C₂H₅NO₂

DİĞER ADLARI                :Glisin , Gly , Aminoasetik Asit , Aminoetanoik Asit

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün ismi : Glisin

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Aminoethanoic acid
Aminoacetic acid
Glycocoll
Formül : C2H5NO2
Molekül ağırlığı : 75,07 g/mol
CAS-No. : 56-40-6
EC-No. : 200-272-2
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine
gerek duyulmamıştır.
2.2 Karışımlar uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde : temiz hava.
Deriyle teması halinde : Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler uygun veri yoktur                                                                                    Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler :Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler :Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler : Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
5.2 Çevresel önlemler :Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller :Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun. Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar :Sıkıca kapatılmış. Kuru.
6.3 Belirli son kullanımlar                                                                                                                                                                   Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri :Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman :Göz/yüz koruması ,Koruyucu gözlük ,Cildin korunması ,Tam temas, Sıçrama ile temas girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali Kristal toz
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma
Erime noktası/erime aralığı: 240 °C noktası
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı uygulanmaz
f) Alevlenirlik (katı,gaz) uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
h) Parlama noktası uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı > 140 °C kendi kendine alev almaz
j) Bozunma sıcaklığı > 233 °C –
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 250 g/l nin 25 °C – çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -3,21 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 1,161 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime :Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık :Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: Kuvvetli oksitleyici maddeler ,bazlar.
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler :kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri: yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi :Akut toksisite
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Test Tipi: Ames testi
Sonuçlar: negatif
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi uygun veri yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite Balıklar üzerinde toksisite
Daphnia ve diğersuda yaşayanomurgasızlar üzerinde toksisite
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
Bakteriler üzerinde toksisite
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik kolay bozunabilir.
11.3 Biyobirikim potansiyeli uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler
doğrultusunda bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.          Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
12.2 Uygun UN taşımacılık adı ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com