GLİKOLİK ASİT 70%

Kategoriler: .

GLİKOLİK ASİT 70%

CAS NO                             : 79-14-1

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C 2H4O3

DİĞER ADLARI                :Hidroksiasetik Asit ,Hidroasetik Asit , Glycolic Acid

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Glikolik Asit 70%

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksitite, Solunması halinde (Kategori 4), H332
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1B), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu veya sisini solumayın.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu veya sisini solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen
çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve
kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Hydroxyacetic acid
Formül : C2H4O3
Molekül ağırlığı : 76,05 g/mol
CAS-No. : 79-14-1
EC-No. : 201-180-5
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Glikolik asit
Akut Tok. 4; Cilt Aşnd. 1B;
Göz Hsr. 1; H332, H314,
H318 <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çeker ocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama sınıfı : Yanıcı, korozif tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
Asit rezistanslı koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve
kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk renksiz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: 75 – 80 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı
169 °C nin 998 hPa – OECD Test Rehberi 103
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası > 300 °C – (ayrışma)
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 2 nin 50 g/l nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: 6,149 mm2/s nin 23 °C – OECD Test
Rehberi 114
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü
300 g/l nin 22 °C – OECD Test Rehberi 105
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: < 0,3 nin 25 °C – OECD Test Rehberi 117 –
Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 0,0041 hPa nin 25 °C – OECD Test Rehberi 104
p) Yoğunluk 1,26 g/cm3 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 109
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü
Metanol > 1,402 g/l nin 22 °C
– OECD Test Rehberi 105
Yüzey gerilimi 57 mN/m nin 20 °C
– OECD Test Rehberi 115
Ayrışma sabiti 3,1 nin 25 °C
– OECD Test Rehberi 112

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Oksitleyici maddeler
Indirgeyici bileşikler
Bazlar
Siyanürler
Sülfürler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Metallerle reaksiyonu sonucu hidrojen açığa çıkar.
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 2.040 mg/kg
(US-EPA)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 3,6 mg/l – aerosol
(OECD Test Rehberi 403)
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Aşındırıcı – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Gözlerde geri dönülemez etkiler
(OECD Test Rehberi 405)
Notlar: (sulu çözelti olarak)
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Ciddi göz tahrişi
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Hassasiyet testi: – Kobay
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: ters mutasyon deneyi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: ters mutasyon deneyi
Test sistemi: E. Coli
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 90 d – Ters etkinin olmadığı düzey –
150 mg/kg – Ters etkinin olduğu en düşük düzey – 300 mg/kg
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Solunması halinde – 14 d
Notlar: (ECHA)
RTECS: MC5250000
Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., Öksürük, Solunum darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
statik test LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 164 mg/l – 96 h
(US-EPA)
Notlar: (test ortamında çözünürlük limitinin üstünde)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksitite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 141 mg/l – 48 h
(OECD Test Rehberi 202)
Notlar: (test ortamında çözünürlük limitinin üstünde)
Su yosunları (algler) üzerinde toksitite
statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 44 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
statik test NOEC – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – 10 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
statik test EC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (Yeşil yosun) – 21,6 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite
statik test EC50 – aktif çamur – > 70 mg/l – 3 h
(OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
Oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 11 d
Sonuçlar: 78 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301 B)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
pH değişikliği nedeniyle suda yaşayan organizmalara zararlı olabilir. Çevreye verilmesinden kaçının.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş
kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 3261 IMDG: 3261 IATA: 3261
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: AŞİNDİRİCİ KATİ, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B. (Glikolasit)
IMDG: CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. (Glikolasit)
IATA: Corrosive solid, acidic, organic, n.o.s. (Glikolasit)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.

Diğer bilgiler
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.