FOSFORİK ASİT

FOSFORİK ASİT

CAS NO                             : 7664-38-2

KİMYASAL FORMÜLÜ  : H3PO4

DİĞER ADLARI                : Ortofosforik Asit, Trihydroxidooxidophosphorus, O-Fosforik Asit, Phosphoric acid.

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İLAÇ, GIDA VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün adı: Fosforik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Metaller için aşındırıcı (Kategori 1), H290
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1B), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H290 Metalleri aşındırabilir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P234 Sadece orijinal ambalajında saklayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Uygulanmaz
2.2 Karışımlar
Bileşeni
Fosforik asit
CAS-No.: 7664-38-2
EC-No.: 231-633-2
İndeks No.: 015-011-00-6

Sınıflandırma

Met. Aşınd. 1; Akut Tok. 4; Cilt Aşnd. 1B; Göz Hsr. 1; H290, H302, H314, H318
Konsantrasyon sınırları: >= 25 %: Cilt Aşnd. 1B, H314; 10 – < 25 %: Cilt Tah. 2, H315; 10 – < 25%: Göz Tah. 2, H319; >= 1 %: Met. Corr. 1, H290;
Konsantrasyon (% w/w) >= 70 – < 90%
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15. Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Cilt temasından sonra: Bol su ile yıkayın. Kirlenen giysiyi çıkarın. Hemen bir doktor çağırınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler: Uygun veri yoktur.                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Fosfor oksitleri
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: Fosfor oksitleri
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile (e.g. Chemizorb® H⁺, Art. No. 101595) alın. İmha için gönderin. Etkilenen alanı temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Metal veya hafif ağırlıktaki metal kaplar olmaz. Sıkıca kapatılmış. Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 8B: Yanıcı olmayan, korozif tehlikeli malzemeler                                                                                    Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Maruz kalma kontrolleri
7.1.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası: yaklaşık21 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı yaklaşık158 °C nin 1.013 mbar
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası parlamaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH < 0,5 nin 100 g/l nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: 30,5 mm2/s nin 20 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı 2 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 1,71 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur
BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Uygun veri yoktur
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Yakma riski veya yanıcı gazve buhar formları ile:
Metaller
metal alaşımları
Oluşan … olabilir:
Hidrojen
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Bazlar
metalik oksitler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Uygun veri yoktur
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, demir/demir içeren bileşikler, Hafif çelikMetallerle reaksiyonu sonucu hidrojen açığa çıkar.
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                        Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Karışım
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, Olası zararlar:, solunum sistemindeki zarar
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Karişimi ciddi yanıklara neden olur.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Karışım, gözde ciddi yaralanmaya sebep olur. Körlük riski! konjuktivit
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
İritasyon ve korozivite, Öksürük, Solunum darlığı, Ağrı, Spazm, şok, konjuktivit
Körlük riski!
Sistemik etkiler:
Konvülsiyonlar şok
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Bileşenleri
Fosforik asit
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – 1.250 mg/kg Notlar: Akciğer, boğaz veya solunum: Akut akciğer ödemi. Karaciğer: Karaciğer ağırlığında değişiklikler. (RTECS)
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Yanıklara neden olur. – 24 h Notlar: (ECHA) (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Insan lemfositleri
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Karışım
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
12.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
12.7 Diğer olumsuz etkiler
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Seyreltilmiş formunda bile aşındırıcıd ır.
Konsantrasyon miktarına bağlı olarak, fosforlu bileşenler su kaynaklarının otrofikasyonuna neden olur.
Çevreye atılması önlenmelidir.
Bileşenleri
Fosforik asit
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 100 mg/l – 48 h (OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite statik test EC50 – aktif çamur – > 1.000 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1805 IMDG: 1805 IATA: 1805
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: FOSFORİK
IMDG: PHOSPHORIC ACID SOLUTION
IATA: Phosphoric acid, solution
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H290 Metalleri aşındırabilir.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com