FORMİK ASİT

Kategoriler: .

FORMİK ASİT

CAS NO :64-18-6

KİMYASAL FORMÜLÜ :CH2O2

DİĞER ADLARI :Formic acid,Methanoic acid, Formylic acid

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK,GIDA VE İLAÇ ALANLARINDA KULLANILIR.

Teklif Al

Ürün ismi: Formik Asit

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Alevlenir sıvılar (Kategori 3), H226
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 3), H331
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1A), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H331 Solunması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : CH2O2
Molekül ağırlığı : 46,03 g/mol
CAS-No. : 64-18-6
EC-No. : 200-579-1
İndeks No. : 607-001-00-0
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Formik asit
Alev. Sıvı 3; Akut Tok. 4;
Akut Tok. 3; Cilt Aşnd. 1A;
Göz Hsr. 1; H226, H302,
H331, H314, H318
Konsantrasyon sınırları:
>= 90 %: Cilt Aşnd. 1A,
H314; 10 – < 90 %: Cilt
Aşnd. 1B, H314; 2 – < 10
%: Cilt Tah. 2, H315; 2 –
< 10 %: Göz Tah. 2,
H319; > 78,5 %: Akut
Tok. 3, H331; 75 – 78,5
%: Akut Tok. 4, H332; >
75 %: , EUH071;
<= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlkyardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Kusmuğun solunumu sonrasında akciğer iflası olasıdır. Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Dekompozisyon ürünlerin özellikleri bilinmiyor.
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yükselmiş sıcaklıklarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici madde ile dikkatlice alın Etkilenen bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çeker ocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin. Buharların/aerosollerin oluşmasını engelleyin.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek her şeyden uzak tutunuz. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Metal kap kullanılmamalıdır. Özellikle uzun süreli depolanmasında, gaz halinde ürünler vererek ayrışabilir. İç basınç kaçağına imkan verecek şekilde kapları kapayınız. (Ör: fazla basınç vanası)
Işıktan koruyun.Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.
Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 3: ALEVLENİR SIVILAR
6.3 Belirli son kullanımlar
tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol
parametreleri
Değer Esaslar
Formik asit 64-18-6 TWA (8 Saat)
5 ppm
9 mg/m3
Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin. Tam temas
Malzeme: Kloropren
Minimum tabaka kalınlığı 0,65 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 720 Camapren®
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Lateks eldivenler
Minimum tabaka kalınlığı 0,6 mm
Delinme süresi: 60 min
Test edilmiş malzeme:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Ebat M)
Vücut korunması
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: Filtre E-(P3)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku acı
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: 8,5 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 100,80 °C nin 1.013 hPa
f) Alevlenirlilik (katı,gaz)
Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 38 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 18 %(V)
h) Parlama noktası 49,5 °C – kapalı kap – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.9
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 528 °C nin 1.008 hPa – 92/69/EEC yönergesine uygun olarak test edilmiştir.
j) Bozunma sıcaklığı 350 °C –
k) pH 2,2 nin 10 g/l nin 20 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: 1,47 mm2/s nin 20 °C – OECD Test Rehberi
1141,02 mm2/s nin 40 °C – OECD Test Rehberi 114
Akışkanlık (viskozite, dinamik): 1,8 mPa,s nin 20 °C – OECD
Test Rehberi 1141,22 mPa,s nin 40 °C – OECD Test Rehberi 114 m) Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C tüm oranlarda karışabilir, (deneysel)
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -2,1 nin 23 °C – OECD Test Rehberi 107 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 171 hPa nin 50 °C – OECD Test Rehberi 104
p) Yoğunluk 1,22 g/cm3 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 109
Bağıl yoğunluk 1,22 nin 20 °C – OECD Test Rehberi 109
q) Nispi buhar
yoğunluğu
1,59 – (Hava=1.0)
r) Partikül
karakteristikleri
Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 71,5 mN/m nin 1g/l nin 20 °C- OECD Test Rehberi 115
Ayrışma sabiti 3,7 nin 20 °C- OECD Test Rehberi 112
Nispi buhar
yoğunluğu
1,59 – (Hava=1.0)

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.                                                                                                                                                9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Isıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler, Kuvvetli bazlar, Toz halindeki metaller
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 730 mg/kg (Formik asit)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 7,85 mg/l – buhar
(Formik asit)
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan (Formik asit)
Sonuçlar: Ciddi deri tahrişi
(Draize Testi)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar. konjuktivit Buharlara bağlı lakrimal tahriş. (Formik asit)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Buehler Testi – Kobay (Formik asit)
Sonuçlar: negatif
Uzun süre veya defalarca maruz kalındığında, hassasiyeti olan bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. (Formik asit)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
(Formik asit)
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
(Formik asit)
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
(Formik asit)
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
(Formik asit)
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
(Formik asit)
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
(Formik asit)
Test Tipi: gen mutasyonu testi
Türler: D. Melanogaster
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 477
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 52 Weeks – Ters etkinin olmadığı düzey – 400 mg/kg – Ters etkinin olduğu en düşük düzey – 2.000 mg/kg
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
(Formik asit)
Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., gırtlak spazmı, iltihabı ve ödemi, bronş spazmı, iltihabı ve ödemi, pnömonit, pulmoner ödem, yanma hissi, Öksürük, Hışıltılı solunum, larinjit, Solunum
darlığı, Baş ağrısı, Mide bulantısı, Kusma (Formik asit)
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
(Formik asit)
Böbrek – Düzensizlik – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı
(Formik asit)

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
statik test LC50 – Danio rerio (zebra balığı) – 130 mg/l – 96 h
(Formik asit)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Ammonium
formate
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 365 mg/l – 48 h
(Formik asit)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Ammonium
formate
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – 1.240 mg/l – 72h (Formik asit)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Ammonium
formate
Bakteriler üzerinde
toksisite
statik test NOEC – aktif çamur – 72 mg/l – 13 d (Formik asit)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 14 d (Formik asit)
Sonuçlar: 100 % – Kolay bozunabilir.
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOD) 86 mg/g (Formik asit)
Notlar: (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
BOD/ThBOD oranı 8,60 % (Formik asit)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyolojik birikim yapması olası değildir.
Organizmalarda kaydadeğer şekilde birikim yapmaz.
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Seyreltilmiş olsa bile korosiv karışımlar oluşturur.
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Atık su işlem tesisinde nötralizasyon mümkündür.
Doğru şekilde kullanıldığında, atık su işlem tesisinde fonksiyon bozukluğu beklenmez.
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikle doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1779 IMDG: 1779 IATA: 1779
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: FORMİK ASİT
IMDG: FORMIC ACID
IATA: Formic acid
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 (3) IMDG: 8 (3) IATA: 8 (3)
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
H226 Alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H331 Solunması halinde toksiktir.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
Diğer bilgiler
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.