EDTA

EDTA

CAS NO                             :10378-23-1

KİMYASAL FORMÜLÜ  :C10H12N2Na4O8· 2H2O     

DİĞER ADLARI                : Etilendiamintetraasetik asit tetrasodyum tuzu dihidrat, Etilendiamin Tetraasetik Asit, Şelatlama Ajanı, Kenetleme Maddesi, Na2, Na4.

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: EDTA

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral, H302
Akut toksisite, Solunması halinde, H332
Ciddi göz hasarı, H318
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Solunum Borusu, H373
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir (Solunum Borusu).
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P280 Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/
hekimi arayın.
P304 + P340 + P312 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun. Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C10H12N2Na4O8 · 2H2O
Molekül ağırlığı : 416,20 g/mol
CAS-No. : 10378-23-1
EC-No. : 200-573-9
İndeks No. : 607-428-00-2
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız. Doktora danışınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve/veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Sodyum oksit
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulanması tavsiye edilir. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanabilen maddeler

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükler
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyaz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası
Uygun veri yoktur
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur. Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) Uygun veri yoktur
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk Uygun veri yoktur. Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerl i bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: Oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, Bakır, Nikel, Çinko
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 1.780 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
LC50 Solunması halinde – 4 h – 1,5 mg/l – toz/buğu
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 404)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Ciddi göz hasarına yol açar. (OECD Test Rehberi 405)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Disodyumdihidrojenetilendiamintetraasetat
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: negatif
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Disodyumdihidrojenetilendiamintetraasetat
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
– Solunum Borusu
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – > 100mg/l – 96 h
(OECD Test Rehberi 203) Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite:  statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 114 mg/l – 48 h
(OECD Test Rehberi 202) Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test EC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h
(OECD Test Rehberi 201) Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Bakteriler üzerinde toksisite: statik test EC10 – aktif çamur – > 500 mg/l – 30 min
(OECD Test Rehberi 209) Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Disodyumdihidrojenetilendiamintetraasetat
Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Sodium feredetate
Balıklar üzerinde toksisite(Kronik toksisite): flow-through testi NOEC – Danio rerio (zebra balığı) – >= 35,1 mg/l -35 d
(OECD Test Rehberi 210) Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Sodium calcium edetate hydrate
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite(Kronik toksisite): semi-statik test NOEC – Daphnia magna (Supiresi) – 25 mg/l – 21 d
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Disodyumdihidrojenetilendiamintetraasetat
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d
Sonuçlar: 0 – 10 % – Kolay bozunmaz.
Notlar: Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Lepomis macrochirus – 28 d nin 21 °C – 0,08 mg/l(Ethylenediaminetetraacetic acid tetrasodium salt dihydrate)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 1,8
(OECD Test Rehberi 305)
Notlar: Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Etilendinitrilotetraasetik asit
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H302 + H332 Yutulduğunda veya solunduğunda zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
H373 Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açabilir.
Diğer kısaltmaların tüm metni
ADN – Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR – Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC – Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM – Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw – Vücut ağırlığı; CMR – Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN – Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL – Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECx – %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx – %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS – Acil Durum Programı; ENCS – Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx – %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS – Global Harmonize Sistem; GLP – İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC – Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası
Yasa; IC50 – Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO – Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC – Çin’deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL – Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO – Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI – Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL – Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için
Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. – Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR – Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC – Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD – Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS – Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT – Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS – Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR – (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH – Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkinAvrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID – Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT – Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS – Güvenlik Veri Sayfası; TCSI – Tayvan Kimyasal Madde Evanteri; TECI – Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA – Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN – Birleşmiş Milletler; UNRTDG – Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB – Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.