DİCHLOROMETHANE

Kategoriler: .

DİCHLOROMETHANE

CAS NO                             : 75-09-2

KİMYASAL FORMÜLÜ  :CH2Cl2

DİĞER ADLARI                : DCM, Methylene chloride

KULLANIM ALANLARI :GIDA VE GIDA TAKVİYESİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Dichloromethane

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Kanserojenite (Kategori 2), H351
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Merkezi sinir sistemi, H336
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
Önlem ifadeleri
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan taşımayın.
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H351 Kansere yol açma şüphesi var.
Önlem ifadeleri
P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan taşıma.
P308 + P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : Methylene chloride
DCM
Formül : CH2Cl2
Molekül ağırlığı : 84,93 g/mol
CAS-No. : 75-09-2
EC-No. : 200-838-9
İndeks No. : 602-004-00-3
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Diklormetan
Cilt Tah. 2; Göz Tah. 2;
Kans. 2; BHOT Tek Mrz. 3;
H315, H319, H351, H336
Konsantrasyon sınırları:
20 %: BHOT Tek Mrz. 3,H336;<= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Hidrojen klorür gazı
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin. Buharların/aerosollerin oluşmasını engelleyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Isıya duyarlı. İnert gaz altında kullanılmalı ve saklanmalıdır.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 6.1D: Yanıcı olmayan, akut zehirlilik Kategorisi 3 / zehirli tehlikeli bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL)
Uygulama alanı Maruz kalma yolları
Sağlık etkisi Değer
Çalışanlar Solunması halinde
Akut – sistemik etkiler 706 mg/m3
Çalışanlar Solunması halinde
Uzun süreli – sistemik etkiler 353 mg/m3
Çalışanlar Cilt ile temas Uzun süreli – sistemik etkiler 4750mg/kg BW/d
Tüketiciler Yutulması halinde
Uzun süreli – sistemik etkiler 0,06mg/kg BW/d
Tüketiciler Solunması halinde
Uzun süreli – sistemik etkiler 88,3 mg/m3
Tüketiciler Cilt ile temas Uzun süreli – sistemik etkiler 2395mg/kg BW/d
Tüketiciler Solunması halinde
Akut – sistemik etkiler 353 mg/m3
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar) (PNEC)
Bölme Değer
Toprak 0,583 mg/kg
Deniz suyu 0,194 mg/l
Tatlı su 0,54 mg/l
Deniz sedimenti 1,61 mg/kg
Tatlı su sedimenti 4,47 mg/kg
Fabrika atık su arıtma tesisi 26 mg/l
Su ortamına aralıklı salınım 0,27 mg/l
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Viton®
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 120 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: AX Fltresi (EN 371)
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku eter gibi
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası/erime aralığı: -97 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 39,8 – 40 °C
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Üst patlayıcı limiti: 22 %(V) Alt patlayıcı limiti: 13 %(V)
h) Parlama noktası – kapalı kapparlamaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 605 °C nin 1.013 hPa – DIN 51794
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): 0,42 mPa,s nin 25 °C
m) Su içinde çözünürlüğü 13,2 g/l nin 25 °C
n) Dağılım katsayısı ( n- log Pow: 1,25 nin 20 °C – Biyoakümülasyon beklenemez. oktanol/su)
o) Buhar basıncı 584 hPa nin 25 °C
p) Yoğunluk 1,325 g/mL nin 25 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Nispi buhar
yoğunluğu 2,93

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Işığa hassaslık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
Şu sabitleştiricileriyi içermektedir:
2-Metilbut-2-en (>0,005 – <0,015 %)
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
….ile patlama riski vardır:Alkali metaller, azot oksitler, nitrojen dioksit, Potasyum sodyum azid perklorik asit Nitrik asit, alüminyum klorür, Aminler, Oksijen (sıvılaştırılmış gaz olarak) toz alüminyum sodyum aromatik hidrokarbonlar ile toz alüminyum
… ile ekzotermik reaksiyon: Alkali toprak metaller, Toz halindeki metaller, amidler, alkolatlar, ametal oksitler, potasiyum tert-butanolat ,sodyum amid
Lityum
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
kauçuk, çeşitli plastikler, Hafif metaller, Metaller, Hafif çelik
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg
LC50 Solunması halinde – Fare – 4 h – 86 mg/l – buhar
Belirtiler: Olası zararlar:, mukozal tahrişler
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: tahrişler – 4 h
Derideki yağ oranını azaltması nedeniyle belli aralıklarla uzun süreli maruz kalınması halinde deriyi tahriş eder ve yanmalara neden olabilir.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi
Korneal karaltı riski.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Local lymph node assay (LLNA) – Fare
Sonuçlar: negatif
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: pozitif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: pozitif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Kemik iliği
Uygulama Şekli: Oral
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalarda kanserojenlikle ilgili sınırlı kanıt
İnsanlar için şüpheli kanserojen
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunması halinde – Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. – Merkezi sinir sistemi
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 104 Weeks – Ters etkinin olmadığı düzey – 6 mg/kg
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Solunması halinde – 104 Weeks
RTECS: PA8050000
Baş dönmesi, Mide bulantısı, Kusma, narkoz, Öksürük, tahriş edici etkiler, Bilinç kaybı,
Solunum darlığı, solunum felci, uyuşukluk, yetersiz solunum, CNS rahatsızlıkları, sarhoşluk
Korneal karaltı riski.
Aşağıdaki genel olarak alifatik halojenleşmiş hidrokarbonları kapsar: sistemik etki: narkoz, kardiyovasküler rahatsızlıklar. Böbreklerde ve karaciğerde toksik etki.
Diklorometan vücutta metabolize olarak karbon monoksit oluşturur ve bu da kandaki karboksihemoglobin düzeylerinin artmasına ve yüksek düzeyde kalmasına ve dolayısıyla kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına neden olur.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 193,00 mg/l – 96 h
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test LC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 27 mg/l – 48 h
Bakteriler üzerinde
toksisite
statik test EC50 – aktif çamur – 2.590 mg/l – 40 min
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d
Sonuçlar: 68 % – Kolay bozunabilir.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Cyprinus carpio (Sazan) – 6 Weeks – 250 µg/l(Diklormetan)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 2 – 5,4
Cyprinus carpio (Sazan) – 6 Weeks – 25 µg/l(Diklormetan)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 6 – 40
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1593 IMDG: 1593 IATA: 1593
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: DİKLOROMETAN
IMDG: DICHLOROMETHANE
IATA: Dichloromethane
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 6.1 IMDG: 6.1 IATA: 6.1
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
Yürürlükteki izin ve/veya sınırlandırmalar
KKDIK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı
maddelerin, karışımların ve eşyalarin imalatı,
piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17) : Diklormetan
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
H351 Kansere yol açma şüphesi var.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.