Dİ PROPİLEN GLİKOL

Dİ PROPİLEN GLİKOL

CAS NO                             : 25265-71-8

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C6H14O3

DİĞER ADLARI                :DPG, Propylene Glycol, Soyybispropanol, 1-oxydipropane-2-ol, 2-dihidroxyisopropylether.

KULLANIM ALANLARI : GIDA, İLAÇ, SANAYİ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

 

Teklif Al

Ürün İsmi: Di Propilen Glikol

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Bu madde, Avrupa Birliği yönetmeliklerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848) (EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar
Bilinmiyor.

BÖLÜM 2: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül C₆H₁₄O₃ (Hill)
EC-No. 246-770-3
Molar kütle 134,17 g/mol
Notlar 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesine göre tehlikeli içerikler yoktur.
2.2 Karışım
Uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk Yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yuttuktan sonra: hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Uyuşukluk, Bilinç kaybı, Baş ağrısı, uyuşukluk
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su, Köpük, Karbon dioksit (CO2), Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Ek bilgi
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
5.1.1 Acil Durum Personeli Olmayanlar İçin
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. Buhar, aerosolünü solumayın. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 7. bölüme bakın.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 12. Bölüme bakın.
BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
6.1.1 Güvenli taşıma önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
6.1.2 Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.2.1 Uygun Mühendislik Kontrolleri
Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir. Bkz. Bölüm 6.1.
7.2.2 Bireysel Koruyucu Önlemler
Koruyucu giysi, kullanılan tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına bağlı olarak , işyerine özgüsel olarak seçilmelidir. Kimyasallardan korunmak için, koruyucu giysilerde bulunan resistanslar her bir tedarikçi tarafından saptanmalıdır.
Göz/yüz koruması
Güvenlik gözlükleri
Ellerin korunması
tam temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika
sıçrama ile temas:
Eldiven malzemesi: Nitril kauçuk
Eldiven kalınlığı: 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 dakika
Solunum sisteminin korunması
Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir.
7.2.3 Çevresel Maruz Kalma Kontrolleri
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali: sıvı
Renk: renksiz
Koku: kokusuz
Koku Eşiği: Uygulanmaz
pH 6 – 7 nin 100 g/l 20 °C
Erime noktası -32 °C
Başlangıç Kaynama noktası/kaynama aralığı 231 – 235 °C’nin 1.013 hPa
Parlama noktası 121 °C Metod: c.c.
Hızı Bilgi bulunmamaktadır.
Alevlenirlik (katı, gaz) Bilgi bulunmamaktadır.
Alt patlama limiti 2,9 %(V)
Üst patlama limiti 12,6 %(V)
Buhar basıncı < 0,01 hPa’nin 20 °C
Nispi buhar yoğunluğu 4,63
Yoğunluk 1,02 g/cm3’nin 20 °C
Nispi yoğunluk Bilgi bulunmamaktadır.
Su içinde çözünürlüğü nin 20 °C çözünür
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) log Pow: -1,07 (hesaplanmıştır) (Kaynak) Biyoakümülasyon beklenemez.
Alev Alma Sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Bozunma sıcaklığı Bilgi bulunmamaktadır.
Akışkanlık (viskozite, dinamik) 107 mPa.s’nin 20 °C
Patlayıcılık özellikleri Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer veriler
Tutuşma sıcaklığı 310 °C DIN 51794

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: Oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
hiçbir bilgi yok
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
hiçbir bilgi yok

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut oral toksisite: LD50 Sıçan: > 5.000 mg/kg (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi: Bu bilgi mevcut değildir.
Akut dermal toksisite: LD50 Tavşan: > 5.000 mg/kg (Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
Cilt tahrişi
Tavşan
Sonuç: Tahriş yok. (IUCLID)
Göz tahrişi
Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez (IUCLID)
Duyarlılık
İnsan deneyimi
Sonuç: negatif (IUCLID)
Eşey hücre mutajenitesi
İn vitro genotoksisite
Ames testi
Sonuç: negatif
Metod: OECD Test Klavuzu 471
Kanserojenite
Bu bilgi mevcut değildir.
Üreme sistemi toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik)
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Bu bilgi mevcut değildir.
Aspirasyon toksisitesi
Bu bilgi mevcut değildir.
10.2 Ek bilgi
Olası semptomlar:
Çok miktarda alındıktan sonra:
Baş ağrısı, Uyuşukluk, uyuşukluk, Bilinç kaybı
Ancak, ürün uygun kullanılırsa zararlı etkilerin görülmesi olası değildir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: LC50 Carassius auratus (Japon balığı): > 5.000 mg/l; 24 sa (ECOTOX Veri Tabanı)
Bakteriler üzerinde toksisite: EC50 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/l; 16 sa (IUCLID)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunma
Kendiliginden doğada kolaylıkla çözünmez.
16 %; 28 g OECD Test Klavuzu 301D
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Dağılım katsayısı ( n-oktanol/su) log Pow: -1,07 (hesaplanmıştır) (Kaynak) Biyoakümülasyon beklenemez.
11.4 Toprakta hareketlilik
Bilgi bulunmamaktadır.
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/yapılmadığı için, PBT/vPvB değerlendirmesi yapılmamıştır.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
Atık işleme yöntemleri
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karış tırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda
(Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, R.G 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
Kara taşımacılığı (ADR/RID)
13.1 – 13.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
İç sularda taşımacılık (ADN)
İlgili değil
Hava taşımacılığı (IATA)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
Deniz taşımacılığı (IMDG)
14.1 – 14.6 Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
14.7 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
İlgili değil

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Ulusal kanunlar
Depolama sınıfı 10
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
Eğitim tavsiyesi
İşletmeciler için uygun bilgi, talimat ve eğitim sağlayınız.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.