CYCLOPENTASİLOXANE

CYCLOPENTASİLOXANE

CAS NO                             :541-02-6

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C10H30O5SI5

DİĞER ADLARI                : Dekametilsiklopentasiloksan, D5, Cyclomethicone 5.

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Cyclopentasiloxane

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C10H30O5Si5
Molekül ağırlığı : 370,77 g/mol
CAS-No. : 541-02-6
EC-No. : 208-764-9
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2 ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Karbon dioksit (CO2) Köpük Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
silikon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek her şeyden uzak tutunuz.Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 10: Yanıcı sıvılar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,4 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Ebat M)
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 30 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: A Filtresi (DIN 3181 e uygun), organik bileşiklerin buharları için
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali renksiz, sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası -38 °C nin 1.013 hPa
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 90 °C nin 13 hPa – lit. 210 °C nin 1.013 hPa – lit.
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası 73 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 645,15 K
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur. Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü < 0,00001 g/l nin 23 °C
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: 8,023 nin 25,3 °C
o) Buhar basıncı 33,2 Pa nin 25 °C 4.060 Pa nin 110,6 °C
p) Yoğunluk 0,958 g/cm3 nin 25 °C – lit. Bağıl yoğunluk 0,96 nin 20 °C
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir: Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Isı, alevler ve kıvılcımlar.
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – > 5.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 8,67 mg/l – aerosol
(OECD Test Rehberi 403) LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 24 h (OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez – 24 h (OECD Test Rehberi 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
in vivo deney – Fare
Sonuçlar: Deri hassasiyetine neden olmaz. (OECD Test Rehberi 429)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: in vivo deney
Türler: Sıçan
Uygulama Şekli: Solunması halinde
Yöntem: OECD Test Rehberi 486
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – Ters etkinin olmadığı düzey – > = 1.000 mg/kg
RTECS: GY5945200
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Çözünürlük sınırında toksisite yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijensiz ( anaerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d Sonuçlar: 0,14 % – Biyolojik olarak bozunmaz
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim
Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 35 d nin 22 °C – 0,0011 mg/l
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 7.060 (OECD Test Rehberi 305)
Notlar: Suda yaşayan canlılarda birikim yapabilir.
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
Diğer kısaltmaların tüm metni
ADN – Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR – Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC – Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM – Amerika
Malzeme Test Etme Birliği; bw – Vücut ağırlığı; CMR – Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN – Standaridizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL – Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECx – %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx – %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS – Acil Durum Programı; ENCS – Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx – %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS – Global Harmonize Sistem; GLP – İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC – Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC – Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 – Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO – Uluslararası Sivil havacılık
Örgütü; IECSC – Çin’deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO – Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL – Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO – Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI – Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar lümcül konsantrasyon; LD50 – Test popülasyonunun %50’sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL – Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. – Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC – Gözlemlenmemiş
(Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL – Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR – Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC – Yeni Zelanda Kimyasallar Envanteri; OECD – Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS – Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT – Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS – Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR – (Kantitatif) Yapı Aktivite İlişkisi; REACH – Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID – Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT – Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS – Güvenlik Veri Sayfası; TCSI – Tayvan Kimyasal Madde Evanteri; TECI – Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TSCA – Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN – Birleşmiş Milletler; UNRTDG – Tehlikeli malların Taşınmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Tavsiyeleri; vPvB – Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.