CIT MIT

Kategoriler: .

CIT MIT

CAS NO :2682-20-4

KİMYASAL FORMÜLÜ :C4H5NOS

DİĞER ADLARI :2-Methyl-3(2H)-isothiazolone,2-Metil-4-izotiazolin-3-on

KULLANIM ALANLARI :ENDESTÜRİYAL VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILIR.

Teklif Al

Ürün ismi: Cıt Mıt

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Akut toksisite, Oral (Kategori 3), H301
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 2), H330
Akut toksisite, Dermal (Kategori 3), H311
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1B), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
cilt hassaslaştırıcı (Alt kategori 1A), H317
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 1), H410
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H301 + H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H301 + H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu solumayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P310 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin. İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : 2-Methyl-3(2H)-isothiazolone
Formül : C4H5NOS
Molekül ağırlığı : 115,15 g/mol
CAS-No. : 2682-20-4
EC-No. : 220-239-6
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyo
n (% w/w)
2-Metil-4-isotiyazolin-3-on
Akut Tok. 3; Akut Tok. 2;
Akut Tok. 3; Cilt Aşnd. 1B;
Göz Hsr. 1; Cilt Hassas.
1A; Sucul Akut 1; Sucul
Kronik 1; H301, H330,
H311, H314, H318, H317,
H400, H410
Konsantrasyon sınırları:
>= 0,0015 %: Cilt
Hassas. 1A, H317;
M-Faktörü – Sucul Akut:
10 – Sucul Kronik: 1
<= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlk yardım yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Solunum sonrasında: temiz hava. Hemen doktor çağırın. Eğer solunum durursa: hemen mekanik solunum uygulayın, gerekliyse oksijen de uygulayın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yutulduktan sonra: içmesi için su verin (en fazla iki bardak). Hemen tıbbi yardım araştırın.
Sadece istisnai durumlarda; eğer tıbbi yardım bir saat içerisinde sağlanamıyorsa, kusmasını sağlayın (sadece kişi uyanık ve tamamen bilinci yerinde ise). Sonra: aktif kömür
(%10’luk çözelti içerisinde 20 – 40g). Mümkün olduğunca çabuk doktora başvurun.
Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Sülfür oksitler
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Toz oluşmasını ve teneffüs edilmesini her durumda engelleyiniz. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Dikkatlice alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların oluşmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çeker ocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Depolama stabilitesi
Önerilen saklama sıcaklığı
2 – 8 °C
Havaya duyarlı. İnert gaz altında saklanmalıdır.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 6.1A: Yanıcı, akut zehirlilik Kategorisi 1 ve 2 / çok zehirli tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Taşırken eldiven takınız. Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir. Bu ürün ile ten temasını önlemek için, doğru eldiven çıkartma yöntemi (eldivenin dış yüzeyine dokunmadan) kullanınız. Kontamine olmuş eldivenler iyi laboratuvar uygulamaları ve uygunluk kurallarına paralel olarak bertaraf edilmelidir. Ellerinizi yıkayıp kurulayın.
Seçilen koruma eldivenleri, AB 2016/425 Yönetmeliğine ve bu yönetmelikten yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standardına uygun olmalıdır.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Çözelti içinde, ya da diğer maddelerle karıştırılarak ve EN 374’de belirtilen şartlardan farklı bir şekilde kullanılması halinde, AB onaylı eldiven satan kuruma başvurunuz. Bu bilgilendirme sadece tavsiye niteliğindedir ve müşteri tarafından beklenen kullanışının spesifik durumu hakkında bilgili güvenlik görevlisi ve hijyen uzmanı tarafından geliştirilmelidir. Herhangi bir özel kullanım durumu için bir onay olarak kabul edilmemelidir
Vücut korunması
Asit rezistanslı koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P3 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyaz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma Erime noktası/erime aralığı: 46,7 – 48,3 °C – Yönetmelik (AT) noktası
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı > 130 °C nin 16 hPa – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.2
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktu
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 396 °C nin 1.012 mbar
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 2,58 nin 50 g/l nin 25 °C – OCSPP 830.7000
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -0,34 nin 30 °C – OECD Test Rehberi 117 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 0,0099 hPa nin 20 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.4
p) Yoğunluk 1,39 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk 1,39 nin 20 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.3
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 68,8 mN/m nin 1g/l nin 19,5 °C
Ayrışma sabiti > 2,81 nin 21 °C

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – 285,5 mg/kg
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – 0,11 mg/l – toz/buğu
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – 242 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Yanıklara neden olur.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Notlar: Ciddi göz hasarına yol açar.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Buehler Testi – Kobay
Sonuçlar: pozitif
Lokal lenf düğümü çalışması (LLNA) – Fare
Sonuçlar: pozitif
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: pozitif
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: programlanmamış DNA sentezi deneyi
Türler: Sıçan
Uygulama Şekli: Oral
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: NX8157080 yanma hissi, Öksürük, Hışıltılı solunum, larinjit, Solunum darlığı, gırtlak spazmı, iltihabı ve ödemi, bronş spazmı, iltihabı ve ödemi, pnömonit, pulmoner ödem, Malzeme, mukoz membranlar ile üst solunum yolları, gözler ve cilt dokuları üzerinde aşırı tahrip etkisine sahiptir., Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde
toksisite
flow-through testi LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) – 4,77 mg/l – 96 h Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
flow-through testi EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 0,85 mg/l – 48 h
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test EC50 – Skeletonema costatum – 0,069 mg/l – 96 h Bakteriler üzerinde toksisite
statik test EC50 – aktif çamur – 41 mg/l – 3 h
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
Sonuçlar: 55,8 % – Kolay bozunmaz.
Notlar: 10 günlük zaman dilimi kriteri yerine getirilmemiştir.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Lepomis macrochirus – 56 d
(2-Metil-4-isotiyazolin-3-on)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 5,75
Lepomis macrochirus – 56 d
(2-Metil-4-isotiyazolin-3-on)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 48,1
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 2928 IMDG: 2928 IATA: 2928
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ZEHİRLİ KATİ, AŞİNDİRİCİ, ORGANİK, B.B.B. (2-Metil-4-isotiyazolin-3-on)
IMDG: TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. (2-Metil-4-isotiyazolin-3-on)
IATA: Toxic solid, corrosive, organic, n.o.s. (2-Metil-4-isotiyazolin-3-on)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıfları
ADR/RID: 6.1 (8) IMDG: 6.1 (8) IATA: 6.1 (8)
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir ki myasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
EUH071 Solunum yolunda aşınmaya yol açar.
H301 Yutulması halinde toksiktir.
H301 + H311 Yutulması halinde veya ciltle teması halinde toksiktir.
H311 Cilt ile teması halinde toksiktir.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H330 Solunması halinde öldürücüdür.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Diğer bilgiler
Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.