ÇİNKO SÜLFAT

Kategoriler: .

ÇİNKO SÜLFAT

CAS NO                             :7446-19-7

KİMYASAL FORMÜLÜ  :ZnSO4

DİĞER ADLARI                :Zinc sulfate monohydrate,Zinc Sulfate

KULLANIM ALANLARI :İLAÇ VE ENDÜSTRİYEL SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Çinko Sülfat

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G 11.12.2013-28848
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 1), H410
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
(EC) 1272/2008 Sayılı Tüzüğü (AT)-R.G. 11.12.2013-28848
Zararlılık işaretleri
Zararlılık ifadeleri Tehlike
Tehlike açıklamaları
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem açıklamaları
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR
DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.
Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : H2O5SZn
Molekül ağırlığı : 179,45 g/mol
CAS-No. : 7446-19-7
EC-No. : 231-793-3
Liste No. : 030-006-00-9
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon
Zinc sulphate monohydrate
Akut Tok. 4; Göz Hsr. 1;
Sucul Akut 1; Sucul Kronik
1; H302, H318, H400, <= 100 %
H410
M-Faktörü – Sucul Akut: 10
M-Faktörü – Sucul Kronik:1
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel öneri
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Sülfür oksitler
Çinko/çinko oksitler
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
6.3 Belirli son kullanımlar

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: Toz Renk: bej
b) Koku Uygun veri yoktur
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH Uygun veri yoktur
e) Erime noktası/Donma noktası Uygun veri yoktur
f) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
g) Parlama noktası Uygulanmaz
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
n) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) İnorganik maddeler için uygulanamaz
p) Alev alma sıcaklığı Uygun veri yoktur
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı
hiçbir bilgi yok
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Nemden kaçınınız.
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Uygun veri yoktur
LD50 Oral – Fare – erkek – 926 mg/kg
Notlar: (susuz madde)(benzer ürünlerle analog)Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Cilt aşınması/tahrişi
Uygun veri yoktur
Cilt – Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Uygun veri yoktur
Gözler – Tavşan
Sonuç: Ciddi göz hasarına yol açar.
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Solunum veya cilt hassaslaştırıcılığı
Uygun veri yoktur
Local lymph node assay (LLNA) – Fare
Sonuç: negatif
Notlar:
(susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuç: negatif
(susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer aşağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Cinsi: Fare
Hücre tipi: Red blood cells (erythrocytes)
Uygulama Şekli: İntraperitoneal enjeksiyon
Sonuç: negatif
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme sistemi toksisitesi
Uygun veri yoktur
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yokturBelirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
uygun veri yoktur
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Çinko oksit tozu veya dumanı, solunum yollarını tahriş edebilir. Uzun süreli ciltle teması halinde oksit frengisi olarak adlandırılan şiddetli bir dermatit oluşabilir. Yüksek düzeylerde toz veya dumana maruz kalınması ağızda pas tadı, aşırı susama, öksürük, yorgunluk,
halsizlik, kas ağrısı, bulantı ve ardından yüksek ateş ve üşüme nöbetine yol açabilir. Ciddi şekilde aşırı maruz kalınması durumunda ciltte morarma ile bronşit veya pnömoni gelişebilir., Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Emiliminden sonra:
Sistemik etkiler:
Kusma
Ishal
Çok miktarda alındıktan sonra:
kan basıncında düşüş
kardiyovaskülar rahatsızlıklar
kollaps
İlave değerler:
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
Balıklar üzerinde
toksisite
statik test LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 0,330 mg/l- 96 h
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 1,4 mg/l – 48 h
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Su yosunları (algler)
üzerinde toksisite
EC50 – Chlorella vulgaris (tatlısu yosunu) – 64,8 mg/l – 72 h
(susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
Bakteriler üzerinde
toksisite
statik test EC50 – aktif çamur – 5,2 mg/l – 3 h
Notlar: (susuz madde)
(benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Çinko sülfati
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur
Biyolojik etkiler:
Bakteriyel etki.
İçme suyu kaynakları için tehlikelidir.
Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler
Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edil melidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, RG 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 3077 IMDG: 3077 IATA: 3077
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, KATİ, B.B.B. (Zinc sulphate monohydrate)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Zinc sulphate monohydrate)
IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Zinc sulphate monohydrate)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: evet
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Ek bilgi
EHS-Markasi (ADR 2.2.9.1.10, IMDG kodu 2.10.3) tek ambalajlar ve iç ambalajlari Tehlikeli
Maddeler içeren kombine ambalajlarin > 5 L sivilar veya >5 kg kati maddeler için gereklidir.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.