ÇİNKO OKSİT

ÇİNKO OKSİT

CAS NO                             : 1314-13-2

KİMYASAL FORMÜLÜ  : ZnO

DİĞER ADLARI                :Beyaz Çinko ,Çinko kalamit, Felsefeci yünü, Çin beyazı,Çinko çiçeği

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ, KOZMETİK VE KAUÇUK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün ismi : Çinko oksit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 1), H410
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P391 Döküntüleri toplayın.
P501 İçeriği/ kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : OZn
Molekül ağırlığı : 81,39 g/mol
CAS-No. : 1314-13-2
EC-No. : 215-222-5
İndeks No. : 030-013-00-7
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w) Çinko Oksit
Sucul Akut 1; Sucul Kronik 1; H400, H410
M-Faktörü – Sucul Akut: 1
M-Faktörü – Sucul Kronik:1 <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Çinko/çinko oksitler
Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
51 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli  taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 11: Yanabilen maddeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Bölüm 1.2’de tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol parametreleri
Değer Esaslar Çinko oksit 1314-13-2 ZOAD/TWA 15 mg/m3 Toplam toz Türkiye.
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU (EK-1)
Notlar Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu
ZOAD/TWA 5 mg/m3
Solunabilecek kadar ince toz Türkiye.
TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ. TOZ MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ TABLOSU (EK-1)
Toz Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri Tablosu
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve
karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P1 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali Toz
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası/Donma noktası: > 1.000 °C nin yaklaşık1.013,25 hPa – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.1
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı Uygun veri yoktur
f) Alevlenirlik (katı,gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygulanmaz
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 6,72
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 0,0029 g/l nin 20 °C – OECD Test Rehberi 105- az çözünür
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) İnorganik maddeler için uygulanamaz
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 5,68 g/cm3 nin 22 °C Bağıl yoğunluk 5,68 nin 22 °C – Yönetmelik (AT) No. 440/2008, Ek, A.3
q) Nispi buhar yoğunluğu
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
9.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
hidrojen peroksid
magnezyum
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 423)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 1,79 mg/l – toz/buğu (US-EPA)
LD50 Dermal – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (OECD Test Rehberi 402)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – yeniden yapılandırılmış insan epidermisi (RhE)
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 1 h (OECD Test Rehberi 431)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Sığır korneası
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez – 4 h (OECD Test Rehberi 437)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif (OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471 Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476 Sonuçlar: Pozitif sonuçlar bazı in vitro deneylerde elde edilmiştir.
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri akciğer hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473 Sonuçlar: negatif
Test Tipi: İn vitro kromozal aberasyon testi
Test sistemi: Insan lemfositleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Sonuçlar: pozitif Notlar: (ECHA)
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Test sistemi: İnsan epitelsi hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 487
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: in vivo mikronükleus testi
Türler: Fare
Hücre tipi: Red blood cells (erythrocytes)
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Yöntem: OECD Test Rehberi 474 Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – 13 Weeks – Ters etkinin olmadığı düzey – 31,52 mg/kg Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek – Solunması halinde – 3 Months
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – dermal – 28 d – Ters etkinin olduğu en düşük düzey – 75 mg/kg RTECS: ZH4810000
Çinko oksit tozu veya dumanı, solunum yollarını tahriş edebilir. Uzun süreli ciltle teması halinde oksit frengisi olarak adlandırılan şiddetli bir dermatit oluşabilir. Yüksek düzeylerde toz veya dumana maruz kalınması ağızda pas tadı, aşırı susama, öksürük, yorgunluk,halsizlik, kas ağrısı, bulantı ve ardından yüksek ateş ve üşüme nöbetine yol açabilir. Ciddi şekilde aşırı maruz kalınması durumunda ciltte morarma ile bronşit veya pnömoni gelişebilir., uzun süreli veya mükerrer defalar maruz kalınması şunlara yol açabilir:, Geri dönüşü mümkün karaciğer enzimi anormallikleri., Ishal
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Aşağıdaki genel olarak çinko bileşiklerini kapsar: gastrointestinal sistem yoluyla az miktarda emilir. Mukoza zarlarında sıkıştırıcı etki. Çok miktarda teneffüs edildikten sonra metalduman ateşi. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite semi-statik test LC50 – Danio rerio (zebra balığı) – 2,525 mg/l – 96 h Notlar: (ECHA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 1 mg/l – 48 h (OECD Test Rehberi 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite statik test NOEC – Pseudokirchneriella subcapitata (Yeşil yosun) – 0,024 mg/l – 72 h (OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite statik test EC50 – aktif çamur – > 1.000 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 3077 IMDG: 3077 IATA: 3077
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ÇEVREYE ZARARLI MADDE, KATI, B.B.B. (Çinkoksit)
IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Çinkoksit)
IATA: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Çinkoksit)
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 9 IMDG: 9 IATA: 9
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: evet
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
EHS-Markasi (ADR 2.2.9.1.10, IMDG kodu 2.10.3) tek ambalajlar ve iç ambalajlari Tehlikeli Maddeler içeren kombine ambalajlarin > 5 L sivilar veya >5 kg kati maddeler için gereklidir.5 kg/l’den daha küçük ya da eşdeğer paketler, Sınıf 9’a it tehlikeli olmayan ürünler

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.