Caprylic Capric Triglyceride

Caprylic Capric Triglyceride

Teklif Al

CAS NO                             : 73398-61-5

KİMYASAL FORMÜLÜ  :

DİĞER ADLARI                : Capril Capril Triglyceride ,MCT Oil

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK SEKTÖRLERÜNDE KULLANILMAKTADIR.

Ürün İsmi  : Caprylic Capric Triglyceride

BÖLÜM 1: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
1.1 Maddeler
Eşanlamlıları : MCT Oil, Capry Capric Triglyceride , Papaver Rhoeas Extract
CAS-No. : 73398-61-5
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine
gerek duyulmamıştır.
1.2 Karışımlar uygulanmaz.

BÖLÜM 2: İlk yardım önlemleri
2.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde : temiz hava.
Deriyle teması halinde : Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : bol su ile yıkayın.
Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde : hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
2.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Belirtiler : Herhangi bir toksik semptom tanımımız yoktur.
2.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Tedavi : Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 3: Yangınla mücadele önlemleri
3.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler : Köpük
Karbon dioksit (CO2)
Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler : Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
3.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
3.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
Diğer bilgiler : Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 4: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
4.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Kişisel önlemler : Acil durum personeli olmayan personeli uyarın
Buhar, aerosolünü solumayın.
Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler:
Koruyucu ekipmanlar için 6. bölüme bakın.
Atık işlemeye ilişkin endikasyonlar için 11. Bölüme bakın.
4.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
4.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizleme yöntemleri : Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 11).
Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
4.4 Diğer bölümlere atıflar

BÖLÜM 5: Taşıma ve depolama
5.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli elleçleme önerileri : Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
Hijyen önlemleri : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
5.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Orjinal kabı içerisinde saklayınız.
Saklama koşulları hakkında ek bilgiler : Sıkıca kapatılmış.
Ayrışma ürünlerinden Riskler: Bölüm 6.3 bkz
Önerilen saklama sıcaklığı : Uyulması gereken bir depolama sıcaklığı aralığı mevcut olduğunda, ürün etiketinde ilgili bilgiler yer almaktadır.

BÖLÜM 6: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Mühendislik önlemleri : Teknik önlemlere ve uygun iş operasyonlarına, kişisel koruyucu ekipman kullanımı karşısında öncelik verilmelidir.
Kişisel koruyucu ekipman
Solunum sisteminin korunması : Aerosol oluşumu hariç gerekli değildir.
Ellerin korunması : gerekli değildir
Göz/yüz korunması : Koruyucu gözlük
Hijyen önlemleri : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.

BÖLÜM 7: Fiziksel ve kimyasal özellikler
7.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali : sıvı
Renk : açık sarı
Koku : karakteristik
Donma noktası : Uygun veri yoktur
Kaynama noktası/kaynama aralığı : İçindekiler hakkında bilgi: Poppy, Papaver rhoeas, extract > 350 °C
Alevlenebilirlik : Notlar: Yanıcı.
Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti : Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti / Alt alevlenirlik limiti : Uygun veri yoktur
Parlama noktası : İçindekiler hakkında bilgi: Glycerides, mixed decanoyl and octanoyl 250 °C(1.013 hPa)
Yöntem: ASTM D 93, Pensky-Martens kapalı kap
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Uygun veri yoktur
Bozunma sıcaklığı : Uygun veri yoktur
pH : madde/karışım çözünemez (suda)
Akışkanlık Kinematik viskozite : Uygun veri yoktur
Çözünürlük(ler) Su içinde çözünürlüğü : Uygun veri yoktur
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü : Uygun veri yoktur
Dağılım katsayısı ( noktanol/su): Uygun veri yoktur
Buhar basıncı : Uygun veri yoktur
Yoğunluk : 0,943 g/cm3 (20 °C)
Nispi buhar yoğunluğu : Uygun veri yoktur
7.2 Diğer bilgiler
Patlayıcılar : Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
Oksitleyici özellikler : yok

BÖLÜM 8: Kararlılık ve tepkime
8.1 Tepkime
Bkz. Bölüm 8.3.
8.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
8.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Zararlı tepkimeler : … ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli oksitleyici maddeler
8.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar : hiçbir bilgi yok
8.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kaçınılması gereken maddeler : hiçbir bilgi yok
8.6 Zararlı bozunma ürünleri
yangın durumunda: Bölüm 5’e bakınız.

BÖLÜM 9: Toksikolojik bilgiler
9.1 Toksikolojik bilgiler
Ürün:
Ağız yoluyla Akut toksisite : Uygun veri yoktur
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : Uygun veri yoktur
Cilt yoluyla Akut toksisite : Uygun veri yoktur
Akut toksisite (diğer yollardan) : Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi Ürün: Uygun veri yoktur
Ciddi göz hasarları/tahrişi Ürün: Uygun veri yoktur
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Ürün: Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi Ürün:
İn vitro genotoksisite : Uygun veri yoktur
İn vivo genotoksisite : Uygun veri yoktur
Kanserojenite Ürün:Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi Ürün:
Doğurganlığa olan etkileri : Uygun veri yoktur
Fetusun gelişimine etkileri var : Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma Ürün: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma Ürün: Uygun veri yoktur
Tekrarlı doz toksisitesi Ürün: Uygun veri yoktur
Aspirasyon zararı Ürün: Uygun veri yoktur
9.2 Diğer etkiler
Diğer bilgiler
Ürün:
Notlar : Zararlı özellikler göz ardı edilemez ama ürün uygun kullanıldığı zaman olası değildir.
Notlar : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 10: Ekolojik bilgiler
10.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
10.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
10.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
10.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
10.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
10.6 Endokrin bozucu potansiyeli
Uygun veri yoktur
10.7 Diğer olumsuz etkiler
Ürün:
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Çevreye atılması önlenmelidir.

BÖLÜM 11: Bertaraf etme bilgileri
11.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün : Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 05.07.2008, R.G 26927) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın.
Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilm atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara
ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atıklar, kanalizasyon yoluyla imha edilmemelidir.

BÖLÜM 12: Taşımacılık bilgileri
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 13: Mevzuat bilgileri
13.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuat
R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK (ve yayımlanan sonraki değişiklikler) : Uygulanmaz
Alman saklama sınıfı (TRGS 510) : 10 – 13, Diğer sıvılar ve katılar
Rotterdam Kovansiyonu (Bilgilendirilmiş Onaydan Önce) : Uygulanmaz
13.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.