BETA ALANİN

Kategoriler: .

BETA ALANİN

CAS NO                             : 107-95-9

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C3H7NO2

DİĞER ADLARI                :β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid ,

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ,YEM KATKI MADDESİ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Beta Alanin

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
(EC) No 1272/2008 Yönetmeliğine göre tehlikeli madde ya da karışım değildir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Eşanlamlıları : β-Ala 3-Aminopropionic acid
Formül : C3H7NO2
Molekül ağırlığı : 89,09 g/mol
CAS-No. : 107-95-9
EC-No. : 203-536-5
Yürürlükte bulunan düzenlemeler doğrultusunda; herhangibir komponentin ifşa edilmesine
gerek duyulmamıştır.
2.2 Karışımlar uygulanmaz.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir
3.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler uygun veri yoktur.                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun yangın söndürücüler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürme aracı
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx) Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Ek bilgi
Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun. Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşımaiçin önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.                                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Uygun mühendislik kontrolleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipmanlar
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve
kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Görünüm Fiziksel hali: kristaller
b) Koku Uygun veri yoktur
c) Koku Eşiği Uygun veri yoktur
d) pH 6,0 – 7,5
e) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: 202 °C – dec.
f) Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı uygun veri yoktur.
g) Parlama noktası Uygulanmaz
h) Buharlaşma oranı Uygun veri yoktur
i) Alevlenirlik (katı, gaz) uygun veri yoktur
j) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
k) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
l) Buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
m) Bağıl yoğunluk 1,437 g/cm3 nin 19 °C
n) Su içinde çözünürlüğü 89,09 g/l nin 20 °C
o) Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -3,05 – Biyoakümülasyon beklenemez.
p) Alev alma sıcaklığı kendi kendine alev almaz
q) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
r) Akışkanlık Uygun veri yoktur
s) Patlayıcılık özellikleri Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler Uygun veri yoktur
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı tepkime olasılığı uygun veri yoktur
9.4 Kaçınılması gereken durumlar hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. – Karbon oksitler, Azot oksitler (NOx)
Diğer bozunma ürünleri – Uygun veri yoktur
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 5.000 mg/kg
Notlar: (ECHA)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
(OECD Test Talimatı 404)
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuç: Göz tahrişi gözlenmez
(OECD Test Talimatı 405)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Lokal lenf düğümü çalışması (LLNA) – Fare
Sonuç: Deri duyarlaştırıcı değil.
(OECD Test Talimatı 429)
Eşey hücre mutajenitesi
Ames testi
Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Sonuç: negatif
İn vitro kromozal aberasyon testi
Çin hamsteri fibroblastları
Sonuç: negatif
Kanserojenite
IARC: % 0.1 ya da daha büyük oranda bulunan bu ürünün hiçbir içeriği IARC tarafından
muhtemel, olası veya onaylanmış kanserojen olarak tanımlanmamıştır.
Üreme sistemi toksisitesi uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlanan doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Sonda ile besleme – 28 d – Ters etkinin olmadığı düzey – 1.000 mg/kg
RTECS: UA2369200
Bu madde, kas bağlantılarındaki kolinreseptörü antagonistidir. Bu madde kürar benzeri özelliklere sahiptir ve son derece dikkatli kullanılmalıdır.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Bu doğal proteinde birçok değişik şekilde ortaya çıkan zaruri olmayan bir amino asittir.
Ürün uygun şekilde kullanıldığında toksik etki beklenmez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
semi-statik test LC50 – Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) –
> 100 mg/l – 96 h
(OECD Test Talimatı 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 100 mg/l – 48 h
(OECD Test Klavuzu 202)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun) – > 100 mg/l – 72 h
(OECD Test Klavuzu 201)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik oksijenli ( aerobik ) – Maruziyet süresi 14 d
Sonuç: 87 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Klavuzu 301 C)
11.3 Biyobirikim potansiyeli uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Diğer olumsuz etkiler uygun veri yoktur.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, 02.04.2015, RG 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.                                                                            Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Not dangerous goods
IATA: Not dangerous goods
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Ek bilgi
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi uygulanmamıştır.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com