BENZOİK ASİT

BENZOİK ASİT

CAS NO                             : 65-85-0

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C7H6O2

DİĞER ADLARI                :Benzen Karboksilik Asit, Benzen Metanoik Asit, Diasilik Asit, Fenil Karboksilik Asit, Fenil Formik Asit, Orasilik Asit

KULLANIM ALANLARI : GIDA, İLAÇ VE ENDÜSTRİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi: Benzoik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma, Solunması halinde,
Akciğerler, H372
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H372 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar (Akciğerler).
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H372 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.
Önlem ifadeleri
P260 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.
P264 Taşımadan sonra cildi iyice yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontak lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P314 Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/ müdahale alınız.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C7H6O2
Molekül ağırlığı : 122,12 g/mol
CAS-No. : 65-85-0
Sigma-Aldrich- 242381 Sayfa 3 nin 11
Benzoik asit
The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in
the US and Canada
EC-No. : 200-618-2
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde: Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir (bak bölüm 1.2 ve/veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Toz oluşmasını ve teneffüs edilmesini her durumda engelleyiniz. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru. İyi havalandırılmış bir yerde saklayınız. Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 6.1C: Yanıcı, akut zehirlilik Kategorisi 3 / zehirli bileşikler veya kronik etkilere neden olan bileşikler

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL)
Uygulama alanı: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Solunması halinde
Sağlık etkisi: Uzun süreli-lokal etkiler
Değer: 0,1 mg/m3
Uygulama alanı: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Solunması halinde
Sağlık etkisi: Uzun süreli-sistemik etkiler Uygulama alanı: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Solunması halinde
Sağlık etkisi: Uzun süreli-sistemik etkiler
Değer: 3 mg/m3

Uygulama alanı: Çalışanlar
Maruz kalma yolları: Cilt ile temas
Sağlık etkisi: Uzun süreli-sistemik etkiler
Değer: 62,5 mg/kg BW/d
Çalışanlar Cilt ile temas Uzun süreli – sistemik etkiler 62,5mg/kg BW/d
Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar) (PNEC)
Bölme Değer: Toprak
Değer: 0,151 mg/kg
Bölme: Deniz suyu
Değer: 0,034 mg/l
Bölme: Deniz sedimenti
Değer: 0,175 mg/kg
Bölme: Tatlı su sedimenti
Değer: 1,75 mg/kg
Bölme: Atık su arıtma tesisi
Değer: 100 mg/l
Bölme: Su ortamına aralıklı salınım
Değer: 0,331 mg/l
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.1 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:KCL 741 Dermatril® L
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarına göre bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyaz
c) Koku Uygun veri yoktur
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası/erime aralığı: 121 – 125 °C – lit.
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 249 °C – lit.
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları Uygun veri yoktur
h) Parlama noktası Uygun veri yoktur
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH 2,8 nin 25 °C
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü Uygun veri yoktur
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: 1,88 – Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı Uygun veri yoktur
p) Yoğunluk 1,26 g/cm3 nin 15 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu Uygun veri yoktur
r) Partikül Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi: 67,5 mN/m nin 1g/l nin 20 °C – OECD Test Rehberi 115
Nispi buhar yoğunluğu: 4,22 – (Hava=1.0)

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski: Flor
… ile ekzotermik reaksiyon: bazlar
Kuvvetli oksitleyici maddeler: Kuvvetli bazlar, nitritler, güçlü indirgeyici ajanlar
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Fare – erkek ve dişi – 2.250 mg/kg (OECD Test Rehberi 401)
Belirtiler: Mide bulantısı, Kusma, Mukus membranını tahriş eder
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 12,2 mg/l – toz/buğu Notlar: (ECHA)
Belirtiler: Öksürük, Olası zararlar:, mukozal tahrişler
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg Notlar: (ECHA)
Cilt aşınması/tahrişi
Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Aşindirici – 21 Days (Annex V 67/548/EEC Yönergesi, B.5.) (1272/2008 SAYILI TÜZÜĞÜ (AT), Ek VI)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Local lymph node assay (LLNA) – Fare
Sonuçlar: negatif Notlar: (ECHA)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri fibroblastları
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Sonuçlar: Pozitif sonuçlar bazı in vitro deneylerde elde edilmiştir. Notlar: (ECHA)
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Test sistemi: fare lenfoma hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 487
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Solunması halinde – Uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar (Akciğerler).
Notlar: Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – soluma (toz/sis/duman) – 28 Days
Tekrarlı doz toksisitesi – Tavşan – erkek ve dişi – Dermal – 21 Days – Ters etkinin olmadığı düzey – > 2.500 mg/kg
RTECS: DG0875000
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Lepomis macrochirus – 44,6 mg/l – 96 h (US-EPA)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Daphnia magna (Supiresi) -> 100 mg/l – 48 h
(US-EPA)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite:  statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata – > 33,1 mg/l -72 h (OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite: statik test IC50 – aktif çamur – > 1.000 mg/l – 3 h (OECD Test Rehberi 209)
microtox test EC50 – Photobacterium phosphoreum – 17 mg/l – 30 min Notlar: (Kaynak)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijensiz ( anaerobik ) – Maruz Kalma Süresi 35 d
Sonuçlar: 89,5 % – Biyolojik olarak bozunur
(OECD Test Rehberi 311)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2. bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H372 Solunması halinde uzun süreli veya tekrarlı maruz kalma sonucu organlarda hasara yol açar.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.