AZELAİK ASİT

Kategoriler: .

AZELAİK ASİT

CAS NO                             : 123-99-9

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C9H16O4

DİĞER ADLARI                :Azelaic acid , Nonanedioic Acid , 1,7-Heptandikarboksilik Asit, Nanodiyonik Asit, Azalaik Asit

KULLANIM ALANLARI : İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Azelaik Asit

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Cilt tahrişi (Kategori 2), H315
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri
P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.
P280 Koruyucu eldiven/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P302 + P352 CİLT İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol su ile yıkayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
P332 + P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/ müdahale alın.
P337 + P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/ bakım alın.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Dikkat
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C9H16O4
CAS-No. : 123-99-9
EC-No. : 204-669-1
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Azelaic acid
Cilt Tah. 2; Göz Tah. 2;
H315, H319 >= 70 – < 90%
Suberik asit
Göz Tah. 2; H319 >= 1 – < 10%
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Yanıcı.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Tozları teneffüs ettikten sonra. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Kuru alın. Atılması için gönderin.
Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı : Yanabilen maddeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 min
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,11 mm
Delinme süresi: > 480 min
Vücut korunması koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: P2 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali kristal
b) Renk beyaz
c) Koku kokusuz
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası: yaklaşık107 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 237 °C nin 20 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları uygun veri yoktur
h) Parlama noktası 215 °C
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı > 360 °C –
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
m) Su içinde çözünürlüğü 2,4 g/l nin 20 °C
n) Dağılım katsayısı ( noktanol/su)
log Pow: 1,57 – Biyoakümülasyon beklenemez., (Kaynak)
o) Buhar basıncı < 1 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 1,029 g/cm3 nin 20 °C Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğu uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Yoğun ısılarda hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
Parlama noktasından takr. 15 Kelvin altından bir bölge kritik olarak sınıflandırılmalı.
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli oksitleyici maddeler
Bazlar
Indirgeyici bileşikler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Güçlü ısıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – > 4.000 mg/kg
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (Azelaic acid)
(OECD Test Rehberi 401)
Notlar: (benzer bileşiklere analog olarak)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – erkek ve dişi – 4 h – > 0,162 mg/l – buhar
(Azelaic acid)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
(ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Oktanasit
LD50 Dermal – Sıçan – > 10 g/kg
LD50 Dermal – Tavşan – erkek ve dişi – > 2.000 mg/kg (Azelaic acid)
(OECD Test Rehberi 434)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Stearic acid
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan (Azelaic acid)
Sonuçlar: Cildi tahriş eder. – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan (Azelaic acid)
Sonuçlar: Ciddi göz tahrişine yol açar.
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
(ECHA)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay (Azelaic acid)
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Sonuçlar: negatif
Notlar: (Kaynak)
Test Tipi: Ames testi
(Azelaic acid)
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Sıçan – erkek ve dişi – Oral – Ters etkinin olmadığı düzey – 1.000 mg/kg
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Docosanoic acid
(Azelaic acid)
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
(Azelaic acid)
Sistemik etkiler:
(Azelaic acid)
Yutulması halinde
(Azelaic acid)
Apati
(Azelaic acid)
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
(Azelaic acid)
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
(Azelaic acid)

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite semi-statik test LC50 – Oryzias latipes – > 16 mg/l – 96 h (Azelaic acid)
(OECD Test Rehberi 203)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Dekanasit
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
statik test EC50 – Daphnia magna (Supiresi) – > 20 mg/l – 48 h
(Azelaic acid)
(OECD Test Rehberi 202)
Notlar: (benzer ürünlerle analog)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir: Dekanasit
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test ErC50 – Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun) – > 67 mg/l – 72 h (Azelaic acid)
(OECD Test Rehberi 201)
Bakteriler üzerinde toksisite
statik test EC10 – Pseudomonas putida – 912 mg/l – 18 h (Azelaic acid)
(ISO 10712)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 19 d (Azelaic acid)
Sonuçlar: 79 – 89 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301E)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim Danio rerio (zebra balığı) – 28 d nin 21,5 °C – 2 mg/l(Azelaic acid)
Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 234 – 249
(OECD Test Rehberi 305)
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: Tehlikeli mal değildir
IMDG: Tehlikeli mal değildir
IATA: Tehlikeli mal değildir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: – IMDG: – IATA: –
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Diğer bilgiler
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır. Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.