ASETONİTRİL

Kategoriler: .

ASETONİTRİL

CAS NO                             : : 75-05-8

KİMYASAL FORMÜLÜ  : CH₃CN

DİĞER ADLARI                : Acetonitrile, ACN ,Methyl Cyanide , Ethyl Nitrile , Cyanomethane

KULLANIM ALANLARI : GIDA, İLAÇ VE KOZMETİK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :  Asetonitril

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Alevlenir sıvılar (Kategori 2), H225
Akut toksisite, Oral (Kategori 4), H302
Akut toksisite, Solunması halinde (Kategori 4), H332
Akut toksisite, Dermal (Kategori 4), H312
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H302 + H312 + H332 Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P301 + P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P304 + P340 + P312 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve
kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/ hekimi arayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C2H3N
Molekül ağırlığı : 41,05 g/mol
CAS-No. : 75-05-8
EC-No. : 200-835-2
İndeks No. : 608-001-00-3
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Asetonitril
Alev. Sıvı 2; Akut Tok. 4;
Göz Tah. 2; H225, H302,
H332, H312, H319 <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunması halinde
Teneffüs ettikten sonra: temiz hava. Eğer solunum durursa: ağızdan veya mekanik solunum. Eğer gerekliyse oksijen maskesi! Hemen doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Doktora danışınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm 10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Su Köpük Karbon dioksit (CO2) Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Karbon oksitler
Azot oksitler (NOx)
Yanıcı.
Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: azot oksitler, Hidrojen siyanür
Parlama (flashback) olabilir. Dikkat ediniz.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
Atmosfer sıcaklığındaki hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9). Sıvı emici materyal ile alın. İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12.bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çeker ocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin. Buharların/aerosollerin oluşmasını engelleyin.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek her şeyden uzak tutunuz. Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek her şeyden uzak tutunuz.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 3: ALEVLENİR SIVILAR
6.3 Belirli son kullanımlar , tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni CAS-No. Kontrol parametreleri
Değer Esaslar
Asetonitril 75-05-8 TWA (8 Saat)
40 ppm
70 mg/m3
Kimyasal Maddelerle
Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında – EK-I:
Mesleki maruziyet sınır değerleri
Notlar ‘Deri’ işareti, vücuda önemli miktarda deri yoluyla geçebileceğini gösterir.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: butil kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Kloroprn
Minimum tabaka kalınlığı 0,65 mm
Delinme süresi: 10 min
Test edilmiş malzeme:KCL 720
Vücut korunması
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: A Filtresi (DIN 3181 e uygun), organik bileşiklerin buharları için
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku eter gibi
d) Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: -45,7 °C nin 1.013 hPa
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı
81,0 – 82,0 °C nin 1.013,25 hPa
f) Alevlenirlik (katı,gaz) Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 16 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 4,4 %(V)
h) Parlama noktası 2,0 °C – kapalı kap
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 524,0 °C
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH Uygun veri yoktur
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): 0,350 Pas nin 20,00 °C
m) Su içinde çözünürlüğü
1.000 g/l nin 25 °C tamamen çözünebilir
n) Dağılım katsayısı ( n- log Pow: -0,54 nin 25 °C – Biyoakümülasyon beklenemez. (oktanol/su)
o) Buhar basıncı 98,64 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 0,78 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar yoğunluğı Uygun veri yoktur
r) Partikül karakteristikleri Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Uygun veri yoktur
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi 29,0 mN/m nin 20,0 °C
Nispi buhar yoğunluğu
1,42 – (Hava=1.0)

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile şiddetli reaksiyonlar olabilir:
Kuvvetli bazlar
güçlü indirgeyici ajanlar
….ile patlama riski vardır:
nitratlar
perkloratlar
perklorik asit
kons. sülfürik asit ile Isı.
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski:
Oksitleyici maddeler
Nitrik asit
nitrojen dioksit ile
Katalizör
Sıralanlar ile temasta tehlikeli gaz veya buhar oluşturur Asitler
9.4 Kaçınılması gereken durumlar Ilıma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
kauçuk, çeşitli plastikler, Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozulma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Fare – erkek ve dişi – 617 mg/kg
(OECD Test Rehberi 401)
LC50 Solunması halinde – Fare – erkek ve dişi – 4 h – 6,022 mg/l – buhar
(OECD Test Rehberi 403)
Akut toksisite tahmini Dermal – 1.500 mg/kg
(Uzman kararı)
Notlar: Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez – 4 h
(OECD Test Rehberi 404)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Ciddi göz tahrişine yol açar.
(OECD Test Rehberi 405)
Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 3.1/3.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Buehler Testi – Kobay
Sonuçlar: negatif
(OECD Test Rehberi 406)
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: S. typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Notlar: (ECHA)
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: US-EPA
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: Pozitif sonuçlar bazı in vitro deneylerde elde edilmiştir.
Notlar: (Ulusal Toksiloji Programı)
Test Tipi: kardeş kromatit değişim deneyi
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: Metabolik aktivasyon
Sonuçlar: negatif
Notlar: Kardeş kromatit değişimi
Test sistemi: Saccharomyces cerevisiae
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Sonuçlar: pozitif
Notlar: Sitogenetik analiz
(ECHA)
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Mikro nükleus testi
Türler: Fare
Uygulama Şekli: Intraperitonal
Yöntem: OECD Test Rehberi 474
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Havyanlar üzerindeki çalışmalarda kanserojenlik kanıtı yoktur.
Üreme toksisitesi
Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir doğurganlık etkisi göstermemiştir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Madde veya karışım belirli hedef organ zehirli olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet. Aspirasyon toksisitesi
Aspirasyon toksisite sınıflandırması yoktur
10.2 Ek Bilgi
Siyanür toksisitesi halinde uygulanan tedaviyi uygulayınız., Elinizde daima uygun kullanım kılavuzuyla birlikte bir de siyanür ilk yardım kitini bulundurunuz., Genellikle, belirtilerin başlangıcı tam olarak siyanüre dönüşene kadar gecikir., Mide bulantısı, Kusma, ishal, Baş ağrısı, Baş dönmesi, Deride dökülmeler, kurdeşen, Siyanoz, heyecan, depresyon, Uyuşukluk, yargı bozukluğu, Koordinasyon bozukluğu, stupor, ölüm.
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite
flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) –
1.640 mg/l – 96 h
Notlar: (ECHA)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite
statik test NOEC – Phaeodactylum tricornutum – 400 mg/l – 72 h
(ISO 10253)
statik test ErC50 – Phaeodactylum tricornutum – 9.696 mg/l – 72 h
(ISO 10253)
Bakteriler üzerinde toksisite
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik
Sonuçlar: 70 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 310)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyobirikim yapması beklenmemektedir (log Pow <= 4).
11.4 Toprakta hareketlilik
Toprak tarafından emilmesi beklenmez.
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler:
İçme suyu kaynakları için tehlikelidir.
Çevreye atılması önlenmelidir.
Çevreye verilmesinden kaçının.
Sudaki kararlılığı DT50 – > 9.999 d pH 7 nin 25 °C
Notlar: (hesaplanmıştır)Yavaş yavaş hidroliz olur.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1648 IMDG: 1648 IATA: 1648
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ASETONİTRİL
IMDG: ACETONITRILE
IATA: Acetonitrile
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H302 + H312 +
H332
Yutulduğunda, ciltle temas ettiğinde veya solunduğunda zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H332 Solunması halinde zararlıdır.
Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.