ASETON

ASETON

CAS NO                             : 67-64-1

KİMYASAL FORMÜLÜ  : C3H6O

DİĞER ADLARI                : Dimetil Keton, Acetone, Propanon, Beta-Ketopropan.

KULLANIM ALANLARI : KOZMETİK, İLAÇ VE SANAYİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün ismi: Aseton

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Alevlenir sıvılar (Kategori 2), H225
Göz tahrişi (Kategori 2), H319
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Merkezi sinir sistemi, H336
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
Önlem ifadeleri
P210 Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşma kaynaklarından uzak tutun. – Sigara içilmez.
P233 Kabı sıkıca kapalı tutun.
P240 Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun ve bağlayın.
P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/ havalandırma/ ışıklandırma ekipman kullanın.
P242 Ateş almayan aletler kullanın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri yok
Önlem ifadeleri yok
İlave tehlike bilgisi (EU)
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Formül : C3H6O
Molekül ağırlığı : 58,08 g/mol
CAS-No. : 67-64-1
EC-No. : 200-662-2
İndeks No. : 606-001-00-8
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyon (% w/w)
Aseton
Alev. Sıvı 2; Göz Tah. 2;
BHOT Tek Mrz. 3; H225, H319, H336
Konsantrasyon sınırları: >= 20 %: BHOT Tek Mrz. 3, H336; <= 100 %
2.2 Karışımlar
Uygulanmaz
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz.
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Göz uzmanı çağırın. Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde. Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Doktora danışınız.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler: Uygun veri yoktur                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Karbon dioksit (CO2) Köpük Kuru toz
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yanıcı.
Parlama (flashback) olabilir. Dikkat ediniz.
Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
Atmosfer sıcaklığındaki hava ile patlayıcı karışımlar oluşturur.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.
4.4 Diğer bilgiler
Kabı tehlikeli bölgeden uzaklaştırın ve su ile soğutun. Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum perosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın. Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzm ana danışın. Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın. Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 7 ve 10). Sıvı emici materyal ile alın (ör:Chemizorb® ). İmha için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli taşıma önerileri
Çekerocak altında çalışın. Maddeyi teneffüs etmeyin. Buharların/aerosollerin oluşmasını engelleyin.
Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri
Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz.Statik boşalmaya karşı önleyici tedbirler alın.
Hijyen önlemleri
Kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulanması tavsiye edilir. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Işıktan koruyun. Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510)                                                                                                                                                                  Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Bileşeni: Aseton CAS-No.: Aseton 67-64-1

Kontrol parametreleri: TWA (8Saat)
Değer Esaslar: 500 ppm 1.210 mg/m3
Esaslar: Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında – EK-I: Mesleki maruziyet sınır değerleri
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız. Koruyucu gözlük
Tam temas
Malzeme: bütil kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:Butoject® (KCL 898)
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Lateks eldivenler
Minimum tabaka kalınlığı 0,6 mm
Delinme süresi: 10 min
Test edilmiş malzeme:Lapren® (KCL 706 / Aldrich Z677558, Ebat M)
Vücut korunması
Kolay yanmayan antistatik koruyucu giysi.
Solunum sisteminin korunması
Buharlar/aerosoller oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: AX tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Patlama riski.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali: sıvı
Renk: renksiz
Koku: keskin kokulu, hafif aromatik
Erime noktası/Donma noktası
Erime noktası/erime aralığı: -94,0 °C
İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı: 56,0 °C nin 1.013 hPa
Alevlenirlik (katı,gaz): Uygun veri yoktur
Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 13 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 2 %(V)
Parlama noktası -17,0 °C – kapalı kap
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı: 465,0 °C
Bozunma sıcaklığı: Normal basınçta dekompoze olmadan damıtılabilir.
pH 5 – 6 nin 395 g/l nin 20 °C
Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur
Su içinde çözünürlüğü: çözünür, Her oranda
Dağılım katsayısı ( noktanol/su): Uygun veri yoktur
Buhar basıncı 245,3 hPa nin 20,0 °C
Yoğunluk 0,79 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk: Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu: Uygun veri yoktur
Partikül karakteristikleri: Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler: Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler: hiç
8.2 Diğer bilgiler
iletkenlik 0,01 µS/cm nin 20 °C
Yüzey gerilimi 23,2 mN/m nin 20,0 °C

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak stabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
… ile patlama veya yanıcı gaz yada buharlar oluşturma riski: kromosülfürik asit, kromil klorür, etanolamin, Flor
Kuvvetli oksitleyici maddeler
güçlü indirgeyici ajanlar
Nitrik asit
krom (VI) oksit
….ile patlama riski vardır: ametal oksihalidler, halojen-halojen bileşikler, Kloroform, nitratlaştırıcı asit, nitrosil bileşikler, hidrojen peroksid, halojen oksitler
organik nitro bileşikler, peroksi bileşikler
… ile ekzotermik reaksiyon: Brom, Alkali metaller, alkali hidroksitler, Helojenlenmiş hidrokarbon, Sülfür diklorür, fosfor oxichloride
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Ilıma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
kauçuk, çeşitli plastikler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4                                                                                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite LD50 Oral – Sıçan – dişi – 5.800 mg/kg
Notlar: (ECHA)
LC50 Solunması halinde – Sıçan – 4 h – 76 mg/l – buhar
Notlar: Bilinç kaybı, Uyuşukluk, Baş dönmesi
(Dış kaynaklı ürün güvenlik formu)
LD50 Dermal – Tavşan – 20.000 mg/kg
Notlar: (IUCLID)
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Az miktarda deri tahrişi – 24 h
(Draize Testi)
Notlar: (RTECS)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi – 24 h
(Draize Testi)
Notlar: (RTECS)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Maksimizasyon Testi – Kobay
Sonuçlar: Deri duyarlaştırıcı değil.
Notlar: (ECHA)
Kronik olarak maruz kalınırsa deride yanmalara (dermatitis) yol açabilir.
Eşey hücre mutajenitesi
Test Tipi: Mutajenite (memeli hücre testi): kromozom bozulması.
Test sistemi: Çin hamsteri yumurtalık hücreleri
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 473
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Yöntem: OECD Test Rehberi 471
Sonuçlar: negatif
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Mouse lymphoma test
Metabolik aktivasyon: metabolik etkileşmesiz
Yöntem: OECD Test Rehberi 476
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite: Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi: Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunması halinde – Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir. – Narkotik etkiler
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma: Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi: Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Emiliminden sonra: Baş ağrısı, Ağız sulanması, salya oluşması Mide bulantısı, Kusma, baş dönmesi, narkoz, koma
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Böbrek – Düzensizlik – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı
Cilt – Dermatitis, deride yanma – İnsan Deneyi Kanıtlarına Dayalı

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Balıklar üzerinde toksisite: flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu) – 6.210 mg/l – 96 h (OECD Test Rehberi 203)
Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite: statik test LC50 – Daphnia pulex (Defne puleks) – 8.800 mg/l – 48 h
Notlar: (ECHA)
Su yosunları (algler) üzerinde toksisite: statik test NOEC – M.aeruginosa – 530 mg/l – 8 d (DIN 38412)
Notlar: (maksimum izin verilebilir toksik konsantrasyon)
(IUCLID)
Bakteriler üzerinde toksisite:  statik test EC50 – aktif çamur – 61,15 mg/l – 30 min (OECD Test Rehberi 209)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik bozunabilirlik oksijenli ( aerobik ) – Maruz Kalma Süresi 28 d
Sonuçlar: 91 % – Kolay bozunabilir.
(OECD Test Rehberi 301 B)
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOD)
1.850 mg/g
Notlar: (IUCLID)
Kimyasal Oksijen
İhtiyacı (COD)
2.070 mg/g
Notlar: (IUCLID)
Teorik oksijen ihtiyacı
2.200 mg/g
Notlar: (Kaynak)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon yapmaz.
11.4 Toprakta hareketlilik: Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler: Uygun veri yoktur
12.7 Diğer olumsuz etkiler

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın. Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 1090 IMDG: 1090 IATA: 1090
14.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: ASETON
IMDG: ACETONE
IATA: Acetone
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 3 IMDG: 3 IATA: 3
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: II IMDG: II IATA: II
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: hayır IMDG Deniz kirletici: hayır IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler: Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G.11.12.2013-28848) ve Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik (R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
EUH066 Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com