AMONYAK

Kategoriler: .

AMONYAK

CAS NO :1336-21-6

KİMYASAL FORMÜLÜ :NH3

DİĞER ADLARI :Ammonia solution

KULLANIM ALANLARI :Boyalarda, Temizlik malzemelerinde ve Sanayide alanlarında kullanılır.

Teklif Al

Ürün ismi: Amonyak

 

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Ciltte Aşınma (Alt kategori 1B), H314
Ciddi göz hasarı (Kategori 1), H318
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma (Kategori 3), Solunum sistemi, H335
Kısa süreli (akut) sucul zararlılık (Kategori 1), H400
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık (Kategori 2), H411
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme (1272/2008/EC yönetmeliği) (R.G. 11.12.2013-28848)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
Önlem ifadeleri
P261 Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumaktan kaçının.
P271 Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
Küçültülmüş Etiketlendirme (<= 125 ml)
Zararlılık işaretleri
Uyarı Kelimesi Tehlike
Zararlılık ifadeleri
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
Önlem ifadeleri
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu giysi/ göz koruyucu/yüz koruyucu.
P303 + P361 + P353 CİLT [veya saç]ÜZERİNDE İSE: Bütün kirlenmiş giysileri hemen çıkarın. Cildi su ile durulayın.
P305 + P351 + P338 GÖZLERDE İSE: birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın.
Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.
Ek Tehlike Açıklamaları yok
1.3 Diğer zararlar – yok

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Uygulanmaz
2.2 Karışımlar
Bileşeni Sınıflandırma Konsantrasyo
n (% w/w)
Sulu çözeltide amonyak
CAS-No:1336-21-6
EC-No:215-647-6
İndeks No:007-001-01-2
Cilt Aşnd. 1B; Göz Hsr. 1;
BHOT Tek Mrz. 3; Sucul
Akut 1; Sucul Kronik 2;
H314, H318, H335, H400,
H411
Konsantrasyon sınırları: >= 5 %: BHOT Tek Mrz. 3, H335;
M-Faktörü – Sucul Akut: 10 >= 25 – < 30%
Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 15.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel notlar
İlkyardim yapan kişi gerekli koruyucu tedbirleri kendisi için almalıdır.
Solunması halinde
Solunum sonrası: temiz hava. Doktor çağırın.
Deriyle teması halinde
Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giyisileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Hemen bir doktor çağırınız.
Gözle teması halinde
Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın. Hemen göz uzmanı çağırın. Kontak lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde
Yuttuktan sonra 2 bardak su içirin. Kusmayı engelleyin (delme riski!). Hemen bir doktor çağırınız. Nötralize etmeyi denemeyin.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler
Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Azot oksitler (NOx)
Yanıcı değildir.
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Tehlikeli bölgede solunum aparatı olmaksızın durmayınız. Cilt ile temasını engellemek için güvenli uzaklıkta durun ve uygun koruyucu kıyafet giyin.
4.4 Diğer bilgiler
Yangına maruz kalmış kapalı kapları su püskürterek soğutunuz. Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız). Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Acil durum personeli olmayan personeli uyarın Buhar, aerosolünü solumayın. Madde temasını engelleyin. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Kanalizasyona boşaltmayın.
5.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9).Sıvı-absorbe edici ve notralize edici malzeme ile alın. İmha için gönderin. Etkilen alanı temizleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Atık bertarafı için 12. bölüme bakınız

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Güvenli elleçleme önerileri
Etiketteki önlemleri dikkate alınız.
Hijyen önlemleri
Derhal kirlenen giysiyi değiştirin. Cilt koruyucu krem uygulayın. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
Metal veya hafif ağırlıktaki metal kaplar olmaz.
Sıkıca kapatılmış.
Önerilen saklama sıcaklığı, ürün etiketine bakın.
Depolama sınıfı
Alman saklama sınıfı (TRGS 510): 8B: Yanıcı olmayan, korozif tehlikeli malzemeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Tanımlanan kullanım haricinde hiçbir kullanım öngörülmemiştir.

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
7.2.2 Kişisel koruyucu ekipman
Göz/yüz koruması
Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri
Cildin korunması
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven
üreticisi ile temasa geçin.
Tam temas
Malzeme: bütil kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,7 mm
Delinme süresi: 480 min
Test edilmiş malzeme:Butoject® (KCL 898)
Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Sıçrama ile temas
Malzeme: Nitril kauçuk
Minimum tabaka kalınlığı 0,40 mm
Delinme süresi: 240 min
Vücut korunması
koruyucu giysi
Solunum sisteminin korunması
Tavsiye edilen Filtre tipi: K tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruziyet kontrolü
Kanalizasyona boşaltmayın.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
a) Fiziksel hali sıvı
b) Renk renksiz
c) Koku acı
d) Erime noktası/Donma noktası Erime noktası: -57,5 °C
e) İlk kaynama noktası ve kaynama aralığı 37,7 °C nin 1.013 hPa
f) Alevlenirlik (katı, gaz)
Uygun veri yoktur
g) Üst/alt alev alabilirlik veya patlama sınırları
Üst patlayıcı limiti: 33,6 %(V)
Alt patlayıcı limiti: 15,4 %(V)
h) Parlama noktası Uygun veri yoktur
i) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Uygun veri yoktur
j) Bozunma sıcaklığı Uygun veri yoktur
k) pH nin 20 °C
kuvvetli alkalin
l) Akışkanlık Kinematik viskozite: Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik): Uygun veri yoktur m) Su içinde çözünürlüğünün 20 °C çözünür  Dağılım katsayısı ( noktanol/su) log Pow: -1,38 – (susuz madde), Biyoakümülasyon beklenemez.
o) Buhar basıncı 483 hPa nin 20 °C
p) Yoğunluk 0,903 g/cm3 nin 20 °C
Bağıl yoğunluk Uygun veri yoktur
q) Nispi buhar
yoğunluğu
Uygun veri yoktur
r) Partikül
karakteristikleri
Uygun veri yoktur
s) Patlayıcı özellikler Patlayıcı olarak sınıflandırılmamıştır.
t) Oksitleyici özellikler hiç
8.2 Diğer bilgiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Amonyak solüsyonunun kendisi yanıcı değildir, fakat gaz giderme yoluyla yanıcı bir amonyak/hava karışımı oluşturabilir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Aşağıdaki maddeler ile patlama ve/veya toksik gaz oluşumu riski vardır:
Oksitleyici maddeler
Civa
Oksijen
gümüş bileşikleri
nitrojen triklorür
hidrojen peroksid
gümüş
antimoni hidrür
Halojenler
Asitler
Kalsiyum
Klor
Kloritler
altın tuzları
perkloratlar
Sodyum hipoklorit
civa bileşikleri
halojen oksitler
Ağır metaller
Ağır metal tuzları
Asit klorürler
Asit anhidritler
Yakma riski veya yanıcı gazve buhar formları ile:
Boranlar
Boron
Fosfor oksitleri
Nitrik asit
silikon bileşikler
krom (VI) oksit
kromil klorür
Ekzotermik reaksiyon ile:
Asetaldehit
Akrolein
Baryum
bor bileşikleri
Brom
halojen-halojen bileşikler
hidrojen bromür
silan
Hidrojen klorür gazı
halojen bileşikler
dimetilsülfat
azot oksitler
Flor
Hidrojen florür
kloratlar
karbon dioksit
Etilen oksit
polimerleşebilir
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Isıtma.
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Alüminyum, Kurşun, Nikel, gümüş, Çinko, Bakır, metal alaşımları, çeşitli metaller
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Karışım
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Belirtiler: mukozal tahrişler, Öksürük, Solunum darlığı, bronşit, Olası zararlar:, solunum
sistemindeki zarar
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Şiddetli tahrişler
Notlar: (%29’luk çözelti)
(RTECS)
Dermatitis, deride yanma Nekroz
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Şiddetli tahrişler
Notlar: (%29’luk çözelti)
(RTECS)
Karışım, gözde ciddi yaralanmaya sebep olur. Körlük riski!
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Karışım, solunum iritasyonuna sebep olabilir. – Solunum sistemi
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Öksürük
Solunum darlığı
bronşit
gastrik ağrı
Kan ihtiva eden kusmuk
Mide bulantısı
kollaps
şok
Bilinç kaybı
Diğer tehlikeli özellikler gözardı edilemez.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Bileşenleri
Sulu çözeltide amonyak
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Solunması halinde: Madde müköz zarı dokusunu ve üst solunum yollarını son derece tahrip edici özelliktedir.
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Deri yanmasına sebep olur. Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 2.1/2.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Ciddi göz hasarına yol açar. Yönetmelik (EU) 1272/2008, Annex VI (Tablo 2.1/2.2)’e göre sınıflandırılmıştır.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Karışım
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik
bozunabilirlik
Notlar: Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
PBT/vPvB değerlendirmesi; kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği/uygulanmadığı için bulunmamaktadır.
11.6 Endokrin bozucu özellikler
Uygun veri yoktur
11.7 Diğer olumsuz etkiler
Biyolojik etkiler:
pH değişimine bağlı olarak zararlı etki.
Seyreltilmiş olsa bile toksik ve korosiv karışımlar oluşturur.
Çevreye atılması önlenmelidir.
Uygun veri yoktur
Bileşenleri
Sulu çözeltide amonyak
Balıklar üzerinde
toksisite
flow-through testi LC50 – Pimephales promelas (Sazan yavrusu)
– 0,068 mg/l – 96 h
Notlar: (ECHA)
Değer şağıdaki maddelere analoji olarak verilmiştir:
Amonyumsülfat
Daphnia ve diğer
suda yaşayan
omurgasızlar
üzerinde toksisite
statik test LC50 – Daphnia magna (Supiresi) – 101 mg/l – 48 h
Anhidrik

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün
Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir.
Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR/RID: 2672 IMDG: 2672 IATA: 2672
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR/RID: AMONYAK ÇÖZELTİSİ
IMDG: AMMONIA SOLUTION
IATA: Ammonia solution
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR/RID: 8 IMDG: 8 IATA: 8
13.4 Ambalajlama grubu
ADR/RID: III IMDG: III IATA: III
13.5 Çevresel zararlar
ADR/RID: evet IMDG Deniz kirletici: evet IATA: hayır
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Bu madde güvenlik bilgi formu 1907/2006 No’lu AB Düzenlemesi gereklerine uymaktadır.
Ulusal kanunlar: Bu güvenlik bilgi formu Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması,
Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (R.G. 11.12.2013-28848) ve Zararlı
Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik
(R.G.13.12.2014-29204) gereğince hazırlanmıştır.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerledirmesi yapılmıştır.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler
1 ve 2.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni.
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H400 Sucul ortamda çok toksiktir.
H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
H411 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.