AEROSİL R 202

AEROSİL R 202

CAS NO                             : 67762-90-7

KİMYASAL FORMÜLÜ  : SiO2

DİĞER ADLARI                :Silikon ve Siloksan,Dimetil Reaksiyon Maddeleri, Silika ile

KULLANIM ALANLARI : GIDA,İLAÇ, KOZMETİK VE KAUÇUK SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi : Aerosil R 202

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Yönetmelik (EG) no. 1272/2008 [CLP] uyarınca sınıflandırılır.
Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 uyarınca tehlikeli madde değil.
1.2. İşaret elemanları
(EG) 1272/2008 uyarınca etiketleme
Yasal temel AB-CLP Yönetmeliği (1272/2008)’ne göre işaretlenmesi zorunlu değil.
1.3. Diğer tehlikeler
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği / yapılmadığı için PBT/vPvB değerlendirmesi mevcut değildir.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1. Maddeler
İçindekilere dair bilgiler / Zararlı bileşenler EU-CLP-yönetmeliği (EG) No. 1272/2008 uyarınca
Notlar Tehlikeli olmayan madde veya karışım.
Notlar 1907/2006 (REACH) sayılı (AB) yönetmelik uyarınca Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) listesindedir.
H ikazları için bkz. bölüm 15
2.2. Karışımlar

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1. İlk yardım önlemlerinin tanımı
Solunum
Üründen toz çıktığında:
Karşılaşılması mümkün şikâyetler: öksürme, hapşırma
Maruz kalanları temiz havaya çıkarınız.
Deri teması
Bol su ve sabun ile yıkayınız.
Göz teması
Yabancı madde etkisinden dolayı şikâyetler olabilir.
Göz kapağını hafif açarak bol su ile durulayınız.
Şikâyetler devam ettiği takdirde göz doktoruna baş vurunuz.
Ağız yoluyla alma
Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz.
Oldukça büyük miktarda madde alındığında / şikâyetler varsa doktor tedavisine başvurulmalıdır.
3.2. En önemli akut veya gecikmeli olarak ortaya çıkan semptomlar ve tesirle r
Semptomlar bilinmiyor
Tehlikenin niteliği bilinmiyor
3.3. Acil doktor müdahalesi veya özel tedavi ile ilgili bilgiler
Özel ilk yardım tedbirleri gerektirecek zararları yoktur.                                                                                                                                    Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1. Söndürücü maddeler
Uygun yangın söndürme aletleri: Su püskürtme, köpük, CO2, söndürme tozu
Söndürmede çevreye uygun maddeler kullanınız.
Uygun olmayan söndürücü maddeler: Yangının dağılmasını ve genişlemesini önlemek amacıyla hortumdan su püskürtülmemesi önerilir.
4.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan tehlikeler
Yangında oluşabilecek maddeler: Karbon monoksit, karbon dioksit, organik dağılım maddeleri.
4.3. Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler
Söndürme suyunun kanalizasyona, yeraltına veya akarsulara girmesi yasaktır.
Yangın söndürme suyu için yeterli depo olmasını sağlayınız.
Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları , yerel mevzuata uygun olarak bertaraf edilmelidir.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
5.1. Kişisel önlemler, koruma donanımları ve acil durumlar için uygulamalar
Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız.
5.2. Çevre koruma tedbirleri
Atık suya, toprağa, akarsulara, yeraltı sularında, kanalizasyona girmesini önleyiniz.
5.3. Çember altına alma ve temizlik için yöntem ve malzemeler
Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp, atmak üzere uygun bir kaba koyunuz.
Ek öneri
Toz oluşumundan kaçınınız.
5.4. Diğer bölümlere atıf
Şahsi koruma donatımı kullanın; bkz. bölüm 7.
Bertaraf bilgileri; Bkz. bölüm 12.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1. Güvenli kullanım için koruyucu önlemler
Gerekirse emerek temizleme.
6.2. Uyumsuzluklar da dahil güvenli saklama şartları
Yangın ve patlamaya karşı korunması tavsiye edilir
Statik elektrik oluşmasını engelliyici önlemler alınız.
Üretim tesisinde onarım gerektiğinde (örn. kaynak işleri) onarımın yapıldığı yerin mümkün olduğunca maddeden arınmış olması gerekir.
Depolama
Isı ve güneş ışınlarından koruyunuz.
Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz.
Toz patlama sınıfı
1 m3 kazan = toz patlayıcı değildir
VDI-Yönetmeliği 2263 sahife 1
6.3. Özgül nihai kullanımlar
Başkaca önemli bir bilgi mevcut değildir.                                                                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1. Denetlenmesi gereken parametreler
7.2. Maruziyet sınırlandırması ve kontrolü
Kişisel koruyucu ekipmanlar
Solunum sisteminin korunması
Özel koruyucu ekipman gerekmez.
Toz oluştuğunda: P2 zerre filtresi olan toz maskesi
Ellerin korunması
Şu maddelerden koruyucu eldiven kullanınız: kumaş, lastik, deri.
Madde kalınlığı ve delinme süresi ile ilgili verilen bilgiler, erimemiş yağlar ve tozlar için geçerli değildir.
Gözlerin korunması
Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri
Toz oluştuğunda: kafes gözlük
Deri ve vücudun korunması
Özel koruyucu ekipman gerekmez.
Hijyen ölçütleri
Çalışırken yeme, içme ve sigara içme yasaktır. Molalardan önce ve iş bittiğinde ellerinizi ve/veya
yüzünüzü yıkayınız.
Cildi en iyi şekilde korumak için: Aşırı yağlı sabun ve cilt bakımı için bir cilt kremi kullanılmalıdır.
Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Koruyucu tedbirler
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.
Cilt / gözler ile temasın mümkün olduğu durumlarda belirtilen el/göz/vücut koruma önlemlerinin kullanılması gerekir.
İşyerine ait sınır değerler aşıldığı ve/veya büyük miktarda deşarj söz konusu olduğunda (sızıntı, taşma, toz) belirtilen nefes maskesi kullanılmalıdır.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1. Temel fiziksel ve kimyasal özelliklerine dair bilgiler
Görünüm
Form Toz
Renk beyaz
Agregat durumu katı
Koku kokusuz
Koku sınırı: uygulanamaz
pH 4 – 6 (40 g / l) (20 °C)
Ortam: su / metanol
Süspanziyonda 1:1
Erime noktası/aralığı uygulanamaz
Bozunma
Kaynama noktası/aralığı uygulanamaz
Bozunma
Parlama noktası uygulanamaz
Buharlaşma oranı uygulanamaz
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz) Belli değil
Alt patlama limiti Belli değil
Üst patlama limiti Belli değil
Buhar basıncı uygulanamaz
Buhar yoğunluğu uygulanamaz
Yoğunluk yaklaşık 2 g/cm3 (20 °C)
Suda çözünürlüğü > 1 mg/l
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) uygulanamaz
Kendi kendine alev alabilirlik Belli değil
Termik bozunma (dekompozisyon) > 300 °C
Viskozite, dinamik uygulanamaz
Patlayıcı yapısı açısından beklenmez
Oksitleyici özellikler Belli değil
8.2. Diğer bilgiler
Tutuşma sıcaklığı yaklaşık 460 °C
Metod: VDI-Yönetmeliği 2263 sahife 1
Asgari ateşleme enerjisi > 10 kJ
Basma yoğunluğu yaklaşık 60 g / l
Metod: DIN / ISO 787/11

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1. Tepkime
Normal kullanım şartları altında, tehlikeli bir reaksiyon sözkonusu değildir.
9.2. Kimyasal dayanıklılık
Önerilen depolama koşullarında kararlıdır.
9.3. Tehlikeli reaksiyonlar olasılığı
Tehlikeli reaksiyonlar mümkündür
Usulüne uygun kullanım ve depolamada tehlikeli reaksiyonları bilinmemektedir.
9.4. Kaçınılması gereken şartlar > 300 °C sıcaklıklarda hidrofobi kaybolur.
9.5. Uygun olmayan maddeler bilinmiyor.
9.6. Tehlikeli bozunma ürünleri
Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
Normal koşullar altında kararlıdır.
Ürün için tehlikeli polimerizasyon söz konusu değildir.                                                                                                                                Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1. Toksikolojik etkilere dair bilgiler
Akut oral toksisite LD50 Sıçan: > 5000 mg/kg
Metod: OECD Test Klavuzu 401
Kıyaslanabilir madde
LD0 Sıçan: 1000 mg/kg
Metod: OECD Test Klavuzu 401
Ölümcül vak’a görülmedi.
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi
LC0 Sıçan: 0,139 mg/l / 4 h
Metod: OECD yöntemiyle aynı
(Deney ile erişilebilen azamî konsantrasyon)
Ölümcül vak’a görülmedi.
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Akut dermal toksisite LD50 Sıçan: > 2000 mg/kg
Metod: OECD Test Klavuzu 402
Değerlendirme: Bu madde veya karışımın akut deri teması zehirliliği yoktur
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Deri tahrişi Tavşan
Tahriş etmez
Metod: OECD Test Klavuzu 404
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Göz tahrişi Tavşan
Tahriş etmez
Metod: OECD Test Klavuzu 405
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir Duyarlılık Bilinmiyor
STOT-bir kez maruz kalmanın değerlendirilmesi kritik özelliklere işaret yok
STOT-bir kereden fazla maruz kalmanın değerlendirilmesi kritik özelliklere işaret yok
Aspirasyon toksisitesi tehlikeski Aspirasyon zehirlilik sınıflandırması yoktur
Gen toksikliği in vitro Ames testi S. typhimurium / E. coli : negatif
Metod: OECD TG 471
Mevcut verilere göre sınıflandırma kriterleri yerine gelmemektedir.
Mutajenite değerlendirmesi Mutasyona yol açan bir etkiye rastlanmadı
Kanserojenite Kanserojen etkisi olduğuna dair bir bilgi yok.
Kısırlaştırıcı etkisi olma durumu Reprotoksik özellikleri olduğuna dair bir belirtiye rastlanmadı
İnsan deneyimi Ürünle temas sonucunda silikoza veya solunum yollarında üründen kaynaklanan diğer hastalıklara rastlanmamıştır.
Ek bilgi Bir uzman değerlendirmesinde, elimizdeki bilgiler uyarınca bir sınıflandırmanın gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1. Zehirlilik
Bu madde ile yapılan ekotoksikolojik araştırma sonucu mevcut değil.
Balıklar için zehirlilik derecesi LC50 (Brachydanio rerio): > 10000 mg/l / 96 h
Test maddesi: Kimyasal yollardan kazanılmış silisyum dioksit
Metod: OECD 203
Toksik etkisi hakkındaki bilgiler nominal konsantrasyon ile ilgilidir.
Suda yaşayan omurgasızlarda toksisite
EC50 Daphnia magna: > 1000 mg/l / 24 h
Test maddesi: Kimyasal yollardan kazanılmış silisyum dioksit
Metod: OECD 202
Toksik etkisi hakkındaki bilgiler nominal konsantrasyon ile ilgilidir.
11.2. Kalıcılık ve çözünülebilirlik
Biyodegrabilite Kalıcılık ve biyobozunurluk değerlendirmesi yöntemleri bu ürün için anorganik maddelerde olduğu şekilde uygulanamaz.
11.3. Biyoakümülasyon potansiyeli
Biyoakümülasyon Beklenmez
11.4. Zeminde hareketlilik
Mobilite Zeminde önemli derecede bir mobilite beklenmez.
11.5. PBT ve vPvB değerlendirmelerinin sonuçları
Kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerekmediği / yapılmadığı için PBT/vPvB değerlendirmesi mevcut değildir.
11.6. Diğer zararlı etkiler
Ek bilgi Bir uzman değerlendirmesinde, elimizdeki bilgiler uyarınca bir sınıflandırmanın gerekli olmadığı sonucuna varılmıştır.

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1. Atık işleme süreci
Ürün ilgili teknik şartları dikkate almak kaydıyla bertaraf firması ve yetkili merci ile görüştükten sonra ev atıkları
ile birlikte bertaraf edilebilir.
Temizlenmemiş ambalâjlar durulanmış ambalaj malzemelerini, lokal geri kazanım tesislerine vermeyi teklif ediniz.
Diğer ülkeler: Ülke bazındaki düzenlemelere dikkat ediniz.
EWC atık imha No:
Kullanımı ancak kullanan tarafından belirlendiğiden bu ürün için Avrupa Atık Listesi’ne göre atık numarası belirlenememektedir.
Atık belirleme numarası, Avrupa Atık Listesi’ne göre (atık listelerine dair AB kararı 2000/532/EG) bertarafcı / üretici / resmi makamlarla görüşerek kararlaştırılır.                                                                                                                                                                                                      Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
13.1. UN numarası: —
13.2. Usulüne uygun UN sevk etiketi: —
13.3. Taşıma risk sınıfları: —
13.4. Ambalaj grubu: —
13.5. Çevre riskleri: —
13.6 Kullanıcı için özel emniyet tedbirleri: Hayır

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1. Güvenlik, sağlık ve çevre koruma şartları / madde veya karışıma ait yasal şartlar
Ulusal kanunlar
Kaza tehlikelerini içeren ana kanunlar
Seveso III: Tehlikeli madde ihtiva eden büyük kaza tehlikelerinin kontrolü hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi 2012/18/EU.
Liste: uygulanamaz
14.2. Madde güvenliği değerlendirmesi
Madde güvenliği değerlendirmesi
Bu ürün için ekspozisyon ve risk değerlendirmesi yapmak gerekli değildir çünkü ürün sağlık ve çevre tehlikeleri bağlamında sınıflandırılmamıştır.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com