TREHALOZ

Kategoriler: .

TREHALOZ

CAS NO :99-20-7

KİMYASAL FORMÜLÜ :C12H22O11

DİĞER ADLARI :Trehalose, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside

KULLANIM ALANLARI :İLAÇ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Trehaloz

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Uzun (kronik) süreli sucul zararlılık,
Kategori 3
H412: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Zararlılık ifadeleri : H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
Önlem ifadeleri : Önlem: P273 Çevreye verilmesinden kaçının.
Bertaraf: P501 İçeriği/ kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.
1.3 Diğer zararlar
Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
Madde adı : Trehalose
EC-No. : 202-739-6
Bileşenleri
Kimyasal İsmi: Trehalose,
Konsantrasyon (% w/w) >= 90 – <= 100

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde : Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde : Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın.
Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde : Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler : Su, Köpük
Uygun olmayan söndürücü maddeler :Karbon dioksit (CO2), Kuru toz                                                                                                                                      Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme
sırasında oluşabilecek
özel zararlar : Yanıcı.
Yangın durumunda tehlikeli yanıcı gazlar veya buharlar gelişebilir.
Zararlı yanma ürünleri : Karbon oksitler
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın durumunda,oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Diğer bilgiler : Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler : Acil durum personeli olmayan personeli uyarın
Tozları teneffüs ettikten sonra.
Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 7. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri : Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9).
Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 12.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Hijyen önlemleri : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
hakkında ek bilgiler : Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Alman saklama sınıf :11, Yanabilen maddeler
6.3 Belirli son kullanımlar
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu ekipman
Göz/ yüz korunması : NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Koruyucu gözlük
Ellerin korunması
Malzeme : Nitril kauçuk
Delinme süresi : 480 min
Eldiven kalınlığı : 0,11 mm
Koruma indeksi : Tam temas
Malzeme : Nitril kauçuk
Delinme süresi : 480 min
Eldiven kalınlığı : 0,11 mm
Koruma indeksi : Sıçrama ile temas
Notlar : Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle
çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Solunum sisteminin korunması: tozlar oluştuğunda gerekir.
Çevresel maruz kalma kontrolleri
Tavsiye : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : katı
Renk : beyaz
Koku : Uygun veri yoktur
pH : Uygun veri yoktur
Erime noktası : 96,5 – 97,5 °C
Kaynama noktası : Uygun veri yoktur
Parlama noktası : Uygulanmaz
Buharlaşma hızı : Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz) : Uygun veri yoktur
Yanma hızı : Uygun veri yoktur
Üst patlayıcı limiti / Üst
alevlenirlik limiti : Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti / Alt
alevlenirlik limiti: Uygun veri yoktur
Buhar basıncı  Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu : Uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk : Uygun veri yoktur
Yoğunluk : Uygun veri yoktur
Çözünürlükler
Su içinde çözünürlüğü : çözünür (20 °C)
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) : Uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı : Uygun veri yoktur
Bozunma sıcaklığı : Uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik) : Uygun veri yoktur
Kinematik viskozite : Uygun veri yoktur
Akış zamanı : Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler : Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler : hiç
8.2 Diğer bilgiler
Molekül ağırlığı : 378,33 g/mol

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Aşağıdakiler genelde yanıcı organik maddelere ve preparatlar için geçerli bir toz patlaması riski genelde beklenebilir.
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Zararlı tepkimeler :ile şiddetli reaksiyonlar olabilir.
güçlü oksitleyici ajanlar
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar : hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Kuvvetli oksitleyici maddeler
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 5
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
LD50 Oral – Sıçan – erkek ve dişi – > 16.000 mg/kg
Notlar: (susuz madde)
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
Dermal: Uygun veri yoktur
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez
Notlar: (susuz madde)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez
Notlar: (susuz madde)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Sonuçlar: negatif (susuz madde)
Eşey hücre mutajenitesi
Uygun veri yoktur
Test Tipi: In vitro memeli hücresi gen mutasyon testi
Test sistemi: Çin hamsteri fibroblastları
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Notlar: (susuz madde)
Test Tipi: Memeli kemik iliği kardeş kromatid değişimi
Türler: Fare
Sonuçlar: negatif
Notlar: (susuz madde)
Kanserojenite
Uygun veri yoktur
Üreme toksisitesi
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
Tekrarlı doz toksisitesi – Fare – erkek ve dişi
Notlar: Bildirilmiş önemli yan etkisi yoktur
Tekrarlı doz toksisitesi – Fare – erkek ve dişi – 14 d
Notlar: (susuz madde)
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.
Ancak, ürün uygun kullanılırsa zararlı etkilerin görülmesi olası değildir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Bileşenleri:
Trehalose dihydrate: Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite
EC50 (Daphnia magna (Supiresi)): > 100 mg/l
Bitiş noktası: ölümlülük
Maruz Kalma Süresi: 48 h
Test Tipi: statik test
Analitik gözlem: evet
GLP: evet
Notlar: (susuz madde)
Su bitkileri/algler üzerinde toksiste
ErC50 (Desmodesmus subspicatus (yeşil yosun): 30,41 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 72 h
Test Tipi: statik test
Analitik gözlem: evet
GLP: evet
Notlar: (susuz madde)
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Bileşenleri:
Trehalose dihydrate:
Biyolojik bozunabilirlik : Test Tipi: oksijenli ( aerobik )
Aşı maddesi: aktiflenmiş çamur, adapte edilmemiş
Konsantrasyon: 100 mg/l
Biyobozunma: 68 – 74 %
Maruz Kalma Süresi: 28 d
Notlar: 10 günlük zaman dilimi kriteri yerine getirilmemiştir. (susuz madde)
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün : Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık
Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.4 Ambalajlama grubu
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA (Kargo) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P (Yolcu) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.5 Çevresel zararlar
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
13.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık
Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
REACH – İzin için Yüksek Önem Arz Eden
Maddeler Aday Listesi (Makale 59): Uygulanmaz
Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında (AB)
Düzenleme No 1005/2009 : Uygulanmaz
KKDIK (30105 (Mükerrer): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17) : Uygulanmaz
R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK : Uygulanmaz
Diğer kurallar: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler.
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde  yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com