SODIUM CHLORIDE

Kategoriler: .

SODIUM CHLORIDE

CAS NO :7647-14-5

KİMYASAL FORMÜLÜ :NaCl

DİĞER ADLARI :Halite

KULLANIM ALANLARI :GIDA TAKVİYESİ SEKTÖRLERİNDE KULLANILMAKTADIR.

Teklif Al

Ürün İsmi :Sodium Chloride

BÖLÜM 1: Zararlılık tanımlanması
1.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması
Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler Avrupa Birliği 1272/2008/EC Yönetmeliği ve 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmeliğe göre tehlikeli madde veya karışım değildir.
1.2 Etiket unsurları
Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Zararlılık işaretleri, sinyal kelime, zararlılık ifadeleri, önlem ifadeleri gerekli değil
1.3 Diğer zararlar
Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyo birikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyo birikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 2: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi
2.1 Maddeler
EC-No. : 231-598-3
Bileşenleri
Tehlikeli bileşen yok

BÖLÜM 3: İlk yardım önlemleri
3.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Solunması halinde : Teneffüs ettikten sonra: temiz hava.
Deriyle teması halinde : Deriyle teması halinde: Hemen tüm bulaşmış giysileri çıkarınız. Deriyi suyla yıkayınız.
Gözle teması halinde : Göz temasından sonra: bol su ile yıkayın.
Kontakt lensleri çıkarınız.
Yutulması halinde : Yuttuktan sonra hemen 2 bardak su içirin. Kötü
hissediliyorsa doktora başvurun.
3.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler
Bilinen semptomlar ve etkileri etiket üzerinde belirtilmiştir(bak bölüm 1.2ve /veya bölüm10)
3.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler
Uygun veri yoktur
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 4: Yangınla mücadele önlemleri
4.1 Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü
maddeler : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.
Uygun olmayan
söndürücü maddeler : Bu madde/karışım için söndürme maddelerine yönelik bir sınırlama yoktur.
4.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Yangın söndürme
sırasında oluşabilecek
özel zararlar : Yanıcı değildir.
Çepeçevre ateş tehlikeli buharları serbest bırakabilir.
Zararlı yanma ürünleri : Hidrojen klorür gazı
Sodyum oksit
4.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Yangın söndürme ekibi
için özel koruyucu
ekipmanlar : Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.
Diğer bilgiler : Gaz/buhar/tozu, su fışkırtarak hapsediniz (kontrol altına alınız).
Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı
sularına karışmasını önleyiniz.

BÖLÜM 5: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri
5.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri
Kişisel önlemler : Acil durum personeli olmayan personeli uyarın
Tozları teneffüs ettikten sonra.
Tehlike bölgesini boşaltın, acil durum prosedürlerini uygulayın, bir uzmana danışın.
Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.
5.2 Çevresel önlemler
Çevresel önlemler : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
5.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Temizleme yöntemleri : Drenaj kanallarını kapatın. Dökülmeleri toplayın, sarın ve pompalayarak uzaklaştırın.
Olası malzeme kısıtlamalarına uyun (bkz. Bölüm 6 ve 9).
Kuru alın. Atılması için gönderin. Etkilenmiş bölgeyi temizleyin. Tozların çoğalmasını engelleyin.
5.4 Diğer bölümlere atıflar
Bertaraf etme hususları için bkz. Bölüm 12.

BÖLÜM 6: Taşıma ve depolama
6.1 Güvenli taşıma için önlemler
Hijyen önlemleri : Kirlenen giysiyi değiştirin. Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi yıkayın.
Önlemler için bakınız: bölüm 1.2.
6.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Saklama koşulları
hakkında ek bilgiler : Sıkıca kapatılmış. Kuru.
Alman saklama sınıfı: 13, Yanmayan katılar
6.3 Belirli son kullanımlar
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 7: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
7.1 Kontrol parametreleri
Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.
7.2 Maruz kalma kontrolleri
Kişisel koruyucu ekipman
Göz/ yüz korunması : NIOSH (US) veya EN 166 (EU) gibi standartlara uygun olarak test edilmiş ve onaylanmış göz koruma ekipmanı kullanınız.
Koruyucu gözlük
Ellerin korunması
Malzeme : Nitril kauçuk
Delinme süresi : 480 min
Eldiven kalınlığı : 0,11 mm
Koruma indeksi : Tam temas
Malzeme : Nitril kauçuk
Delinme süresi : 480 min
Eldiven kalınlığı : 0,11 mm
Koruma indeksi : Sıçrama ile temas
Notlar : Bu öneri güvenlik bilgi formunda ve tarafımızdan tedarik edilen ve tarafımızdan belirlenen amaçta kullanılan ürünlere uygulanır. Diğer maddelerle
çözme ve karıştırma ve EN374’de belirtilen koşullardan sapma durumunda CE-onaylı eldiven üreticisi ile temasa geçin.
Solunum sisteminin
korunması : tozlar oluştuğunda gerekir.
Filtreli respiratuar korumayla ilgili tavsiyelerimiz, DIN EN 143, DIN 14387 ve kullanılan respiratuar koruma sistemine ilişkin diğer ek standartlara dayanır.
Tavsiye edilen Filtre tipi: : P1 tipi filtre
Girişimci, solunum koruma cihazlarının, cihaz üreticisinin talimatlarınca bakım yapıldığı, temizlendiği ve test edildiğini temin etmelidir. Bu önlemler açık bir şekilde belgelenmelidir.
Çevresel maruz kalma kontrolleri
Tavsiye : Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

BÖLÜM 8: Fiziksel ve kimyasal özellikler
8.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Görünüm : Kristal katı
Renk : renksiz
Koku : kokusuz
Koku Eşiği : Uygulanmaz
pH : 7
Erime noktası/erime
aralığı : 801 °C
Kaynama noktası : 1.413 °C
Parlama noktası : Uygulanmaz
Buharlaşma hızı : Uygun veri yoktur
Alevlenirlik (katı, gaz) : Bu ürün yanıcı değildir.
Yanma hızı : Uygun veri yoktur
Üst patlayıcı limiti / Üst
alevlenirlik limiti : Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti / Alt
alevlenirlik limiti : Uygun veri yoktur
Buhar basıncı : Uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu : Uygun veri yoktur
Bağıl yoğunluk : 2,16 (25 °C)
Yoğunluk : 2,16 g/cm3 (25 °C)
Çözünürlükler
Su içinde çözünürlüğü : 317 g/l tamamen çözünebilir (20 °C)
Dağılım katsayısı ( noktanol/su) : İnorganik maddeler için uygulanamaz
Kendiliğinden tutuşma
sıcaklığı : Uygulanmaz
Bozunma sıcaklığı : 1.000 °C
Akışkanlık (viskozite, dinamik) : Uygun veri yoktur
Kinematik viskozite : Uygun veri yoktur
Akış zamanı : Uygun veri yoktur
Patlayıcı özellikler : Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler : hiç
8.2 Diğer bilgiler
Yüzey gerilimi : 73,03 mN/m, 14,5 g/l, 23 °C
Molekül ağırlığı : 58,44 g/mol

BÖLÜM 9: Kararlılık ve tepkime
9.1 Tepkime
Uygun veri yoktur
9.2 Kimyasal kararlılık
Ürün, standart ortam koşulları (oda sıcaklığı) altında kimyasal olarak s tabildir.
9.3 Zararlı reaksiyon olasılığı
Zararlı tepkimeler : Şunlarla patlama/ekzotermik reaksiyon riski mevcuttur.
Alkali metaller ile ekzotermik reaksiyon: Lityum
9.4 Kaçınılması gereken durumlar
Kaçınılması gereken durumlar : hiçbir bilgi yok
9.5 Kaçınılması gereken maddeler
Uygun veri yoktur
9.6 Zararlı bozunma ürünleri
Yangın sırasında bakınız: Bölüm 4
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 10: Toksikolojik bilgiler
10.1 Toksik etkiler hakkında bilgi
Akut toksisite
Oral: Uygun veri yoktur
Solunması halinde: Uygun veri yoktur
LD50 Dermal – Tavşan – > 10.000 mg/kg
Cilt aşınması/tahrişi
Cilt – Tavşan
Sonuçlar: Deri tahrişi gözlenmez
Notlar: (ECHA)
Ciddi göz hasarları/tahrişi
Gözler – Tavşan
Sonuçlar: Göz tahrişi gözlenmez
Notlar: (ECHA)
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması
Uygun veri yoktur
Eşey hücre mutajenitesi
Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutajen etki göstermemiştir.
Test Tipi: Ames testi
Test sistemi: Escherichia coli/Salmonella typhimurium
Metabolik aktivasyon: metabolik aktivasyonla ve değil
Sonuçlar: negatif
Kanserojenite
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler göstermedi.
Üreme toksisitesi
Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi.
Üreme performansının azalması beklenmemektedir.
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tek maruz kalma
Uygun veri yoktur
Belirli Hedef Organ Toksisitesi – Tekrarlı maruz kalma
Uygun veri yoktur
Aspirasyon toksisitesi
Uygun veri yoktur
10.2 Ek Bilgi
RTECS: VZ4725000
Kusma, Ishal, İç organlarda dehidrasyon ve konjesyon meydana gelebilir. Hipertonik tuzlu çözeltiler gastrointestinal sistemde inflamasyon reaksiyonlara neden olabilir., Mide bulantısı
Bildiğimiz kadarıyla kimyasal, fiziksel, ve toksikolojik özellikler tamamen incelenmemiştir.

BÖLÜM 11: Ekolojik bilgiler
11.1 Toksisite
Uygun veri yoktur
11.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik
Uygun veri yoktur
11.3 Biyobirikim potansiyeli
Uygun veri yoktur
11.4 Toprakta hareketlilik
Uygun veri yoktur
11.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
Ürün:
Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.
11.6 Diğer olumsuz etkiler
Uygun veri yoktur

BÖLÜM 12: Bertaraf etme bilgileri
12.1 Atık işleme yöntemleri
Ürün : Atık maddeler, 2008/98/AT Sayılı Yönerge ve diğer ulusal ve yerel yönetmelikler doğrultusunda (Atık Yönetimi Yönetmeliği, 02.04.2015, R.G. 29314) bertaraf edilmelidir. Kimyasalları orijinal kaplarında bırakın. Başka atıklarla karıştırmayın. Temizlenmemiş kaplara ürünün kendisi gibi işlem yapın.
Mail:info@umaychem.com

BÖLÜM 13: Taşımacılık bilgileri
13.1 UN Numarası
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.2 Uygun UN taşımacılık adı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.4 Ambalajlama grubu
ADR : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IMDG : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA (Kargo) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
IATA_P (Yolcu) : Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.5 Çevresel zararlar
Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir
13.6 Kullanıcı için özel önlemler
Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.
13.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık
Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 14: Mevzuat bilgileri
14.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
REACH – İzin için Yüksek Önem Arz Eden
Maddeler Aday Listesi (Makale 59): Uygulanmaz
Ozon tabakasını tüketen maddeler hakkında (AB)
Düzenleme No 1005/2009 : Uygulanmaz
KKDIK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17)
: Uygulanmaz
R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK : Uygulanmaz
Diğer kurallar:
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı, Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve
Ambalajlanmasi Hakkında Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler
14.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi
Bu ürün için 1907/2006 numaralı EU REACH Mevzuatı’na uygun olarak bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 15: Diğer bilgiler

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğuna inanılmakla birlikte her hususu kapsadığı iddia edilmemekte olup sadece yol gösterici olarak kullanılmaları gerekmektedir. Bu dokümanda verilen bilgiler mevcut bilgi birikimimiz ve kayıtlarımıza istinaden verilmiş olup gerekli ve uygun önlemlerin alınması kaydıyla ilgili ürün için bu bilgilerden yararlanılabilir. Burada verilen bilgiler ilgili ürünün özellikleri konusunda herhangi bir garanti verildiği şeklinde yorumlanamaz. Umaychem şirketi , ilgili ürünün taşınması, işlenmesi veya ürünle temastan kaynaklanabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz. Mail:info@umaychem.com